Debatt

Sjukhusläkarens första ledare kritiserade politikerstyret och krävde läkarledda kliniker

Hälso- och sjukvårdsekonomi, sjukvårdsorganisation, ledningsfrågor inom sjukvården är områden med hög aktualitet som kommer att täckas.
Den pågående decentraliseringsprocessen inom landstingsvärlden med överföring av stora delar av ansvaret från verksamhet, personal och ekonomi till kliniknivå är i hög grad en angelägenhet för ÖF:s medlemmar.

Det är i denna process av största vikt att klarlägga och klargöra gränserna mellan politikers, administratörers och klinikchefers ansvarsområden.
Det är för oss en självklarhet att hälso- och sjukvården skall styras av medicinsk professionalism. Klinikerna skall ledas av läkare.

Årets politiska debatt har inte minst präglats av en häftig diskussion om sjukvårdsfrågor. Massmedias intresse har fokuserats på för oss sedan länge väl kända problem.
Problem som många av oss under de senaste åren sett utvecklas och förvärras, men där våra förslag till åtgärder bemötts med oförståelse eller i sämsta fall med ytterligare sparbeting.
Växande vårdköer, bristfälliga och otillräckliga behandlingsresurser för de svårast sjuka är företeelser som kunnat konkretiseras för ansvariga politiker som symtom på ett dåligt sjukvårdssystem.

Massmedias skildringar av den enskilda människan konfronterad med den moderna ättestupan har väckt politiker i skilda läger till insikt om att sjukvården är en av de viktigaste politiska frågorna.

Vi kan se fram mot en kritisk omprövning av sjukvårdspolitiken med omprioriteringar såväl inom sjukvårdssektorn som mellan denna och andra samhällsåtaganden. Vi befinner oss nu i ett läge där det är väsentligt att vi griper in och låter medicinsk kompetens i största möjliga omfattning påverka sjukvårdens fortsatta utveckling.
I detta sammanhang får inte ideologiska skygglappar tillåtas hindra en kritisk utvärdering av alla sektorer inom hälso- och sjukvården.

Ideologisk övertro eller ren humbug löser inte de svårt sjukas problem. Det är inte bristen på homeopater som är vårt största problem.
I detta första nummer inleder vi en serie artiklar i hälso- och sjukvårdsekonomi. I referat och intervjuform belyses organisations- och ledningsfrågor.

Överläkaren kommer att på detta varierande sätt belysa viktiga områden.
Vi vill också inbjuda till en öppen, frispråkig debatt såväl i interna förbundsfrågor som inte minst en möjlighet till fri opinionsbildning från den del av läkarkåren som har den största kompetensen, den största tyngden och som bör ha ett större utrymme i samhällsdebatten.
Inge Hesselius

Vill du debattera? Skicka ditt inlägg till debatt@sjukhuslakaren.se

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera