Debatt

Så vill Sjukhusläkarföreningen förbättra sjukvården

Sverige har idag Europas sämsta tillgänglighet inom sjukvården. Dagens vårdgaranti har inte haft avsedd effekt. Idag får varannan patient vänta längre än vårdgarantins gräns och för vissa patientgrupper är vårdtiderna extremt långa. Patienterna behöver ett ändamålsenligt utrednings- och behandlingsförlopp inom en tidsram som är medicinskt och etiskt försvarbar, menar Sjukhusläkarföreningen.
Planen bör ses som ett kontrakt med samhället. Klarar inte den offentliga sjukvården det planerade åtagandet skall patienten ha rätt att vända sig till annan vårdgivare inom eller utom landet, heter det i motionen.

Sverige behöver kommunöverläkare

– Studier har visat att 90 procent av de äldsta har biverkningar av sina mediciner. Vi vill inte se fler fall av äldre som felbehandlats med läkemedel, därför att ingen kunnat se helheten.

Det skriver Sjukhusläkarföreningen i en motion där man vill att Läkarförbundet verkar för att det i varje kommun tillsätts en kommunöverläkare med ett övergripande ansvar för hälso- och sjukvård av äldre i särskilda boenden och hemsjukvård.

– Äldre behöver en läkare som tar ansvar för de behandlingar som ordinerats av andra läkare och som bemödar sig om att finna orsaken till den äldres problem, tycker Sjukhusläkarföreningen

Den 1 januari 2007 ändrades Hälso- och sjukvårdslagen och kommunen gavs rätt att anlita läkare om landstinget inte tillhandahåller de resurser som behövs för att enskilda skall kunna erbjudas god sjukvård i särskilda boenden.

Enligt uppgifter från Sveriges Kommuner och Landsting har inte någon kommun använt denna möjlighet trots stora brister och behov.
Därför vill Sjukhusläkarföreningen att Läkarförbundet också verkar för att kommunen ges fri möjlighet att anställa läkare i särskilda boenden och hemsjukvård.

”Inför tjänstemanna-ansvar”

Det är orimligt att beslut som leder till att personal ska ge suboptimal vård, eller rent av åläggas att inte ge vård efter vetenskap och beprövad erfarenhet, inte åtföljas av ansvar för detta.
Det menar Sjukhusläkarföreningen som vill att Läkarförbundet verkar för att ett införande av personligt ansvar för tjänstemän utreds.

”Förstärk PAL-funktionen”

Patient-läkarrelationen utgör basen i sjukvården Därför anser vi att det ska bli obligatoriskt via lag eller tillämpningsanvisning att utse en PAL (patientansvarig läkare) vid all slutenvård och vid mer frekvent öppenvård.
Det skriver Sjukhusläkarföreningen, som oroar sig för PAL-funktionens framtid, i en motion till Läkarförbundet.
– I den pågående patientsäkerhetsutredningen kommer sannolikt ett förslag om avskaffande av den lagreglerade PAL-funktionen, men i den allt mer subspecialiserade sjukvården och ökande divisionaliseringen av sjukvården krävs att PAL-funktionen förstärks och tydliggörs för att tillgodose patientens behov av kontinuitet och medicinsk säkerhet, menar Sjukhusläkarföreningen, som vill att Läkarförbundet skall fortsätta verka för att PAL-funktionen bibehålls och vidareutvecklas.

Vårdgivaren bör redovisa alla satellitpatienter

Vårdgivaren bör åläggas att registrera och redovisa utlokaliserade patienter och överbeläggningar.
Det tycker Sjukhusläkarföreningen som i en motion till Läkarförbundets fullmäktigemöte menar att Läkarförbundet bör hjälpa Socialstyrelsen att få fram konkreta underlag om i vilken omfattning utlokalisering sker genom att Läkarförbundet kräver att arbetsgivaren fortlöpande tar fram ett sådant underlag.

Sjukhusläkarföreningen vill också att Läkarförbundet verkar för att Socialstyrelsen i sitt tillsynsarbete använder sig av sina instrument att utdöma vite då patientsäkerheten är hotad, exempelvis vid vårdplatsbrist.

”Låt IPULS få i uppgift att granska fortbildningen”

En fortbildad läkarkår är en förutsättning för en patientsäker vård.
Vid Läkarförbundets fullmäktige 2007 antogs Sjukhusläkarföreningens motion om att granska fortbildningen enligt SPUR-modell.
En sådan granskning borde med fördel kunna genomföras inom ramen för IPULS, menar nu Sjukhusläkarföreningen och yrkar att Läkarförbundet inom ramen för IPULS prövar möjligheterna att bygga upp en granskningsverksamhet för läkares fortbildning.

Sjukhusläkarföreningen vill också:

…att Läkarförbundet verkar för införande av skärpta sanktioner för individer/företag som begår brott mot yttrandefriheten i form av att begränsa sjukvårdanställdas rätt att yttra sig angående förhållanden på arbetsplatsen.
…att Läkarförbundet verkar för att fritidsförskrivningskoderna återinförs i alla landsting och regioner.
…att Läkarförbundets agerar mot regler om krav på att den som erbjuds anställning i hälso- och sjukvården ska lämna utdrag ut belastningsregistret.
…att Läkarförbundet formulerar sin syn på AT och verkar för en nutidsanpassning av utbildningsmål och examination.
…att Läkarförbundet verkar för att skapa arbetsvillkor för att behålla de äldre läkarna i arbetslivet

Vill du debattera? Skicka ditt inlägg till debatt@sjukhuslakaren.se

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera