Debatt

”Politiken behöver visa ledarskap och fatta kloka beslut”

Man ska kunna lita på hälso- och sjukvården. Den ska arbeta hälsofrämjande och den ska finnas där när jag blir sjuk eller skadat mig och behöver vård. Den är också en viktig del i äldreomsorgen.  Ibland är hälso- och sjukvården en tillfällig gäst i mitt liv, andra gång blir vården en livsvarig gäst i mitt liv.

Dessvärre sjunker befolkningens tillit till sjukvården, så ska det inte vara. Allt längre vårdköer trots miljardtillskott, allt svårare kompetensbrist och dålig tillgänglighet är förmodligen en del av orsaken till den bristande tilliten.

Den ambition som finns i hela hälso- och sjukvården om att arbeta personcentrerat är viktigt. Nyligen presenterade Svensk sjuksköterskeförening, Dietisternas riksförbund och Svenska läkaresällskapet en skrift som är resultatet av gemensamt programarbete. En skrift som förhoppningsvis kommer bidra till goda samtal på arbetsplatserna och öppna för gemensamt synsätt hos vårdens alla professioner.

Det finns områden där politiken behöver visa ledarskap och fatta kloka beslut. Här är fyra områden som Kristdemokraterna menar är angelägna.

1. Kömiljarden bidrog till att köerna halverades efter Göran Perssons regeringsår. Men som många andra reformer behövde den justeras och det arbetet hade påbörjats av socialminister Göran Hägglund. Efter valet 2014 beslutade den socialdemokratiskt ledda regeringen om miljardbelopp till regionerna, men ställde inte krav på goda resultat. Regionernas politiska ledningar gjorde uppenbarligen inte heller tillräckligt för att hantera de fria miljarderna utan köerna stack i höjden igen. Kristdemokraterna är en vän av generella bidrag till kommuner och regioner. Men ibland behöver staten ange vad miljarderna ska åstadkomma och enbart ge stöd när man åstadkommer det önskade. Resultatet efter fyra år med en socialdemokratiskt ledd regering är flera miljarder till regionerna och fördubblade köer för patienterna. Knappast ett gott resultat.
Alliansens fyra partier arbetade fram en förbättrad kömiljard som vi presenterade före valet. En kömiljard som fångar hela vårdförloppet och där fler relevanta delar ingår. Kristdemokraternas förhoppning är att den nu tas fram tillsammans med SKL och genomförs med hjälp av den två miljarder som finns reserverade genom M/KD-budgeten.

2. Kompetensbristen blir allt påtagligare och regionerna måste arbeta intensivare för att bli goda arbetsgivare. Goda arbetsvillkor och löner till fast anställd personal ger förutsättningar för kontinuitet vilket förbättrar kvaliteten. Ledarskapet i de olika verksamheterna och enheterna behöver stärkas. Ett rimligt antal medarbetare per chef och utrymme för varje chef att hantera sin verksamhet. Då kan också ansvar utkrävas. Rätt använd kompetens är ett uttryck som använts länge men som allt oftare brister i verkligheten. Som patient ska man kunna förvänta sig att möta personal med rätt kompetens.

3. En god nära vård är möjlig. En gedigen utredning har varit på remiss och fått god respons. Att påbörja omställningen till en god nära vård är ett långsiktigt arbete, men det måste påbörjas, annars blir det inget annat än goda förhoppningar. Det finns 1,5 miljarder reserverade i M/KD-budgeten för den första utbyggnaden i år och därefter 3 miljarder årligen. Vi kristdemokrater menar att det är nödvändigt att staten bistår med pengar för att förändringen ska kunna genomföras väl och nå målet om en god nära vård till hela befolkningen.

4. Ska köerna kunna arbetas bort, ska kompetensbristen kunna minska och en primärvårdsreform värd namnet kunna genomföras så behövs ett gott ledarskap på alla nivåer. En bred politisk samsyn är viktigt för att skapa uthållighet. Hittills har regeringen besvarat varje fråga om vad som händer och vad som görs med att det håller de fyra partierna i. Gott så, men ledarskap kräver lite mer om hälso- och sjukvården ska återfå befolkningens tillit.

En kunnig och stark profession är en viktig del av en god hälso- och sjukvård.  Politiken ska finnas med i relevanta delar och fatta nödvändiga beslut. Befolkningens bristande tillit visar att såväl profession som politik behöver samla sig kring vad som ska göras och av vem. Kristdemokraterna kommer arbeta för välfärdslöftet: du ska kunna lita på hälso- och sjukvården.

Acko Ankarberg Johansson (KD)
Riksdagsledamot och ordförande i socialutskottet

Vill du debattera? Skicka ditt inlägg till debatt@sjukhuslakaren.se

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-06

Tema Klimat / Vad säger forskarna? / Vad gör regionerna? / Goda exempel och smarta lösningar / Krönikor / Stor enkät – Vad önskar du av 2023?

Prenumerera