Debatt

Inga krav i rutinerna att det krävs chefens tillstånd för att få gå in i journalen

Om läkaren inte deltar i den direkta vården av patienten krävs det ett uppdrag från en verksamhetschef för att få gå in i en journal, även om det gäller att rapportera en avvikelse, menar sjukhuschefen Kristina Wallentin och chefläkaren Gösta Rüter, på Varbergs sjukhus.
Det är ett synsätt som inte delas av läkarkåren och ett krav som inte varit känt.

Sjukhusläkaren har därför gått igenom rutinerna för Varbergs sjukhus avvikelserapportering och landstinget Hallands avvikelsepolicy.

Ingenstans har vi hittat något om att det krävs verksamhetschefens uppdrag för att få gå in i journalen då läkaren ska rapportera en avvikelse.

Sjukhusledningen har också ombetts av media att visa en sådan rutin, men hade när den här tidningen gick i tryck ännu inte lyckats hitta en sådan.

Däremot finns det klara regler att när avvikelserapporten väl är skriven och ska utredas så ska det göras av verksamhetschef, avdelningschef eller annan utsedd person eller grupp.
I Halland görs avvikelserapporter i det elektroniska systemet Lina i ett av landstinget utformat standardformulär.

I formuläret ska fyllas i namn, var avvikelsen uppdagades, yrkeskategori, avdelning/enhet, patient-id och där finns fält för att beskriva händelsen och åtgärden, trolig orsak och förslag på åtgärder.

Ingenstans i anslutning till formuläret finns angivet att läkaren inte får gå in i journalen för att hämta uppgifter.
Flera av de läkare Sjukhusläkaren talat med har uppfattat det som önskvärt att så noggrann beskrivning som möjligt ska göras för att underlätta prioriteringen i patientsäkerhetsarbetet.

Det går att rapportera anonymt. De enda uppgifter som är obligatoriska är yrkeskategori, avdelning/enhet och när händelsen inträffade.

Det tydligaste budskapet i Hallands avvikelsepolicy och Varbergs sjukhus rutiner är att alla ska rapportera allt de ser som avviker, till och med icke-händelser.

Det poängteras att definitionen av en avvikelse ska vara så vid ”att alla händelser eller tillstånd som är avvikande från det felfria, planerade eller förväntade är avvikelser. Även sk. icke-händelser kan vara en avvikelse dvs. att något som förväntas eller skall inträffa ej inträffar. En avvikelse har inträffat när vi kan besvara följande fråga: Vill jag att detta ska kunna hända igen? Om nej, rapportera!”.

Det personliga ansvaret framhålls. Så här heter det i landstingets avvikelsepolicy:
”De starkaste avvikelserna är de som vi skriver själva om vårt eget arbete i vår egen organisation och på vår egen avdelning. Anledningen är att där äger vi själva förbättringsprocessen. Som medarbetare är du skyldig att rapportera avvikelser och på så vis bidra till verksamhetens förbättringsarbete. Landstinget vill verka för en systemsyn. Detta innebär att fokus flyttas från den enskilde medarbetare till bakomliggande orsaker, som exempelvis brister i arbetsrutiner, arbetsmiljö, arbetsledning och organisation”.
Se också:
• Läkaren behandlades som en brottsling
• ”Katastrof för patientsäkerhetsarbetet”
• Idag kan en sjukhuschef bara prövas av sina chefer
• Förundersökningen nedlagd – Den polisanmälda läkaren: “Det känns underbart!”
• Medicinklinikens chef avgår, men fackliga representanter kräver att även de ytterst ansvariga lämnar sina poster
• Datainspektionen: Hur vården ska bedrivas lägger vi oss inte i
• Här slänger sjukhuschefen Kristina Wallentin ut läkarna från presskonferensen
• Först fick läkaren inget veta, sedan fick läkaren inget säga
• Socialstyrelsens generaldirektör: Var syftet att skriva en avvikelserapport kan jag inte se att läkaren begått något brott
• Landstingets förhandlare: ”Varken vi eller SKL har rekommenderat sjukhusledningen att polisanmäla läkaren”
• Så säger lagen och Socialstyrelsens föreskrifter
• Sjukhuschef polisanmälde läkare som skulle rapportera misstänkt felbehandling av patient som dog

Vill du debattera? Skicka ditt inlägg till debatt@sjukhuslakaren.se

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera