Debatt

”Kritiken mot ManTec är djupt orättvis”

Av den mediala uppmärksamheten kring förändringsarbetet, där Sjukhusläkaren varit särskilt hårda i sin kritik av ManTec, kan intrycket lätt fås att dessa processer hanterats mycket illa. Och de positiva resultat som uppnåtts glöms bort.

När en organisation blöder pengar på ett sådant sätt som sjukvården i Landstinget Västernorrland gjort under lång tid behöver åtgärder vidtas. ManTec anlitades i ett läge där landstingsledningen hade beslutat besparingar på sjukhusen i Örnsköldsvik, Sollefteå och Sundsvall på 361 miljoner kronor – per år. Dessa besparingar skall vara fullt genomförda före den 1 januari 2011. Det har alltså handlat om väldigt kraftiga besparingsåtgärder på väldigt kort tid.

”Orättvist att skjuta på budbäraren”


Att kritiker till föreslagna och genomförda förändringar i sammanhanget utmålar ManTec som ett oseriöst företag, är i detta sammanhang djupt orättvist och ett fult sätt att ”skjuta på budbäraren”. I flera artiklar i Sjukhusläkaren har utspel där ManTec ej getts möjlighet till bemötande av individuella personers uppfattning och kvällstidningssensationella vinklingar bidragit till detta.

Även tv-programmet Uppdrag Granskning gick ut med ett flertal rent felaktiga uppgifter om ManTecs referenser och insatser. ManTec uppgavs ha lämnat tvivelaktiga referenser inför uppdraget i Landstinget Västernorrland. Detta var inte korrekt. För en fullständig redogörelse kring detta och tillgång till de aktuella referensbreven, besök gärna vår hemsida, www.mantec.eu.

Från ManTecs sida har ambitionen hela tiden varit att de som påverkas av förslag till förändringar också ska vara delaktiga när dessa förslag genomförs. Att människor uppenbart har känt sig felbehandlade, överkörda eller förorättade i denna förändringsprocess är ytterst sorgligt och någonting ManTec djupt beklagar.

”Omöjligt att tillgodose allas önskemål”


Samtidigt handlar det omställningsarbete som nu pågår om att många människor faktiskt förlorar sina jobb, och för många andra ändras arbetsförhållanden och rutiner. Att då helt och fullt tillgodose alla inblandades krav och önskemål är, tyvärr, i praktiken omöjligt.

ManTec ”sparkar” inte personal. Inte heller lägger ManTec ner vårdavdelningar. Vad ManTec gör är att ge förslag till sina uppdragsgivare på vilka sätt de kan nå de mål som ManTec har anlitats för att uppnå. ManTec ligger inte bakom landstingets budgetunderskott. ManTec har anlitats för att hjälpa till att komma tillrätta med det.

”Förändringsarbetet saknar motstycke”


Det förändringsarbete som utförts vid Örnsköldsviks sjukhus, och nu är under genomförande i Sundsvall och Sollefteå saknar motstycke i svensk sjukvård. I Örnsköldsviks fall handlar det om en ca 10-procentig reducering av utgifterna och cirka 20 procent reducering av personalkostnaderna – samtidigt som vårdkvaliteten bibehållits.

Från att förra året ha redovisat ett underskott på 106 miljoner kronor pekar allt på att sjukhuset i år kommer att göra ett plusresultat, vilket är första gången på fem år.

Samtidigt har sjukfrånvaron minskat bland sjukhusets anställda och Örnsköldsviks sjukhus uppfyller också i stort vårdgarantin.

Förtroendet för sjukhusvården i Örnsköldsvik ökar nu enligt senaste nationellt genomförda mätningen och är högst bland Västernorrlands sjukhus samt över riksnittet i Sverige. Antalet fasta läkartjänster har ökat på sjukhuset, samverkan med primärvården och kommunen har effektiviserats och sjukhusets hela organisation fungerar utifrån fokus på det effektiva patientflödet. Även kvalitetssäkringen i patientsäkerhetsarbetet har utvecklat ett system som nu tillhör de mest effektiva och genomarbetade i landet.

ManTec har anklagats för att ta hutlöst betalt för sina tjänster. Det är fel. Totalt har ManTec fakturerat cirka 42 miljoner kronor plus moms under två års tid för förändringsprojekten i Örnsköldsvik, Sollefteå och Sundsvall. Utslaget på det tiotal konsulter som arbetat vid de tre sjukhusen, exklusive kostnader för resor, kost, logi och andra utlägg som ingår i vår debitering, innebär det ett arvode per konsult på ca 1 500 kronor i timmen. Det priset är lågt i förhållande till vad andra företag med jämförbar erfarenhet av att genomföra stora förändringsprojekt debiterar.

I projektet på Örnsköldsviks Sjukhus har ManTec’s arbete kostat ca 14 miljoner plus moms, totalt ca 18 miljoner. Med en resultatförbättring från minus 106 miljoner till ett nollresultat så motsvarar detta cirka två till tre månaders förluster jämfört med om verksamheten hade fortgått som tidigare.
Stora förändringsprocesser i stora organisationer kostar att genomföra och får återverkningar för enskilda människor. Men i en organisation som förlorar miljontals skattekronor – i månaden – är det också nödvändigt att dessa förändringar görs.

Göran R Svensson,
styrelseordförande, ManTec

Vill du debattera? Skicka ditt inlägg till debatt@sjukhuslakaren.se

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera