Debatt

”Efter årets magra avtalsresultat krävs hårt lokalt fackligt arbete”

Läkarförbundet hade ett antal mycket tydliga övergripande mål: Jämställda löner, förbättrad ersättning för beredskapsjour, fortsatt flexibilitet och kostnadseffektivitet genom ett jouravtal samt en förhandlingsmodell som medger fackligt inflytande över lönebildningsprocessen i samband med den årliga revisionen.Forskningsmeritering borde gälla även landstingstjänster.

Vad blev då resultatet?

Ja, som sjukhusläkare med jämställdhetsperspektivet för ögonen tvingas man konstatera att av vår intention blev det ett resultat som i år och framgent fordrar mycket lokalfackligt extraarbete för att ens marginellt lyfta kvinnliga kollegers löner.
Förhandlingen gav en garantinivå för kvinnor i vissa namngivna specialiteter där de antalsmässigt är över 50 procent.

Den räknekunnige förstår snabbt att detta inte är till någon reell hjälp eftersom åtskillig lönediskriminering föreligger inom icke kvinnodominerade specialiteter – där vi således saknar några som helst garantier för utfallet.
Vid granskning av lönestatisktiken står det också klart att det ofta är i de specialiteterna som löneskillnaden är störst mellan könen. Vidare valde arbetsgivaren ut ett antal grupper som ändå har en konkurrensmässigt gynnad situation – något som knappast gör avtalet mer värdefullt.

Nu får vi ta jämställdhetslagen till hjälp

Hur kan vi då hantera hela jämställdhetsproblemet fackligt? Inte genom den modell vi tvingats på i årets förhandlingar! Vi har i avtalet en något luddig formulering i jämställdhetsfrågan, och vi har i vår lagstiftning ett direkt konkret förbud mot lönediskriminering beroende av kön.

Således får vi med systematik och envishet fortsätta att ifrågasätta alla differenser vi inte förstår, granska meritering, erfarenhet och med lagens bokstav som främsta hjälpmedel driva frågan om jämställdhet.

Om inte det lokala fackliga arbetet hjälper måste frågan lyftas. Arbetsgivarens vilja till reell lösning kan ifrågasättas mot bakgrund av det avtal vi fick. Om de abdikerar från jämställdhetsperspektivet för läkargruppen får vi väl nyttja andra medel! Lagen är på vår sida!

Slag i ansiktet på tungt jourarbetande specialister

Några substantiella tillskott för beredskapen fick vi inte! Inte heller några synpunkter på jouravtalet. Det senare en ”defensiv framgång”, som någon i FD uttryckte sig, det förra ett slag i ansiktet på tungt arbetande specialister med en hård tillvaro sönderhackad av sömnstörningar, nattliga insatser och bristande möjlighet till ostörd sömn.

Bundenheten i en beredskapsjour är fortfarande katastrofalt dåligt ersatt ekonomiskt, arbetsgivaren får mycket hög kompetens med kontinuerlig tillgänglighet för ett underpris som bara kan finnas kvar i ett system med en monopolarbetsgivare.

Frågan måste – liksom den föregående – drivas lokalt, eftersom arbetsgivaren centralt inte ens är villig att diskutera frågan!

Frågan är dock om vi idag har tillräckliga fackliga muskler för att kunna sätta tryck på att vi måste ha förbättrade villkor för vår jourtjänst? Kanske vi måste bygga nya kraftfullare strukturer regionalt för att möta arbetsgivaren där de konkreta besluten fattas.

Vi har fortfarande makten

Vi fick behålla makten över vår lönebildningsprocess lokalt! Genom skrivningar i vårt nya löneavtal är vi garanterade valfrihet avseende förhandlingsmodell.

I tillfällen när vi vill och bedömer läget gynnsamt kan vi tillämpa individuella lönesamtal, men i vår tolkning tror vi oss ha den största möjligheten till en fortsatt god löneutveckling genom en förhandling mellan lokala fackliga företrädare och arbetsgivaren.

Många modeller finns kvar att testa – om vi kan nå enighet om dem – men att lämna över makten helt till arbetsgivaren skapar ett orimligt utrymme för medlöperi, nepotism och godtycke.

Vi tror att förhandlingsmodellen är en viktig positiv del i avtalet. Något vi kan bygga på för att tillförsäkra äldre arbetstagare och eftersatta individer en rimlig löneutveckling.

Anledningen att skriva under detta avtal, med dess magra innehåll och tveksamma specialkonstruktioner, kan ses i den lägstgaranti vi fick för kollektivet nästa år. Där är vi som grupp garanterade ett lägstutfall på 2 procent. Vi hoppas naturligtvis att detta inte ska vara något problem att överträffa lokalt, men finner att det i den aktuella situationen kan vara av stort värde för framför allt läkare vid de stora sjukhusen.

Vad hände då med forskningsmeriterna?

Jo, en liten, liten hasning framåt blev det i denna fråga. I avtalet framgår numera att forskning med relevans för verksamheten ska vara en lönemässig merit. För en akademiskt bildad person framstår det som en fullkomlig självklarhet att en doktorsexamen eller en docentur ger en väsentligt ökad förmåga att förstå vetenskap, kritiskt granska rapporter och utvärdera egen produktion och resultat. Dessutom ger det möjlighet att konkret delta i sjukvårdens utveckling och förbättring, handleda andra i relevanta projekt etc.

Rätt tolkat har vi numera i vårt avtal en partsgemensam uppfattning om att forskning ska löna sig i lönekuvertet! Nu återstår det för arbetsgivaren att bevisa detta i praktiken.

Sammanfattningen då…

”En defensiv framgång” sa en medansvarig. Undertecknad (medansvarig) säger nog; det gick inte att komma längre med en arbetsgivarpart som verkar ha slut på idéer, sakna visioner, mandat och tydligen helt är ointresserad av sjukvårdens centrala drivande kraft.

Nu återstår för oss att utifrån vårt perspektiv tolka avtalets otydliga skrivningar om jämställdhet så att vi lokalt kan avlöna människor efter insats och inte efter könstillhörighet. Kanske vi också kan få våra lokala arbetsgivare att förstå att vi inte tänker stå ut med att vara tillgängliga dygnet runt för en spottstyver?

Min tolkning av avtalet blir inte att vi vunnit, men möjligen att vi kunnat förebygga eller fördröja vissa förluster. Bra kan avtalet bli först om vi lokalt och regionalt mot våra arbetsgivare kan få förnuftet att segra.

Vi accepterar inte att mötas igen om 2 år och tre månader med samma löneskillnader mellan könen! Vi accepterar inte att kompetens värderas lägre än opportunism! Vi vill ha rimlig lön för att utföra högt kvalificerat arbete nattetid och helger!

Vill du debattera? Skicka ditt inlägg till debatt@sjukhuslakaren.se

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera