Debatt

– Vi har inget att dölja, vi skulle uppskatta att få en tillsynsmyndighet

Försäkringsläkarföreningen (FLF) bildades 1976 i syfte att större insikt i försäkringsmedicinska frågor skulle uppnås för de MR som privata bolagen anlitar. De medicinska rådgivarna har många års erfarenhet inom respektive medicinsk specialitet. För närvarande är antalet medlemmar 150.

FLF har i samarbete med Försäkringsförbundet initierat ett utbildningsprogram i fyra steg. Deltagande i kurserna är obligatoriskt för MR enligt rekommendation av Försäkringsförbundet. De fyra stegen omfattar heldagskurser i
1. Introduktion av försäkringsmedicin, gällande olika typer av försäkringar
2. Medicinsk Invaliditet enligt gällande Tabellverk
3. Sambandsfrågor
4. Arbetsoförmåga.

Förutom kurserna pågår ett kontinuerligt utbildningsprogram genom två föreningsmöten per år. Etiska riktlinjer har utformats och antagits av FLF, Försäkringsmedicinska Sällskapet och Svensk Försäkringsläkarförening.

Det är bolagens personskadereglerare som fattar beslut efter att ha bildat sig en samlad bild av situationen, där den medicinska bedömningen ingår som en del. Juridiskt sett är MR inte opartisk, men i samband med Finansinspektionens (FI) rapport 2003 hade man, enligt de samtal vi förde med FI, inte funnit att det fanns grund för att påstå att MR inte var objektiva i sina bedömningar.

I detta sammanhang byttes också benämningen försäkrings-, förtroende- och sakkunnigläkare ut mot medicinsk rådgivare.
Namnändringen syftade till att ta bort ”läkare” eftersom MR ger råd i medicinska frågor, men utövar inte läkaryrket i vanlig bemärkelse.
Vi MR har flera gånger påtalat att vi skulle uppskatta att få en tillsynsmyndighet i t.ex. Socialstyrelsen, men därifrån har man inte ansett sig kunna ta sig an uppdraget. Vi hoppas verkligen att denna fråga skall få sin lösning – vi har inget att dölja.
Uppdraget som MR innebär att man från skrivet material i form av journaler, intyg och andra handlingar skall göra bedömning av akuttid, sambandsfrågor, skadebetingad medicinsk invaliditet och skadebetingad arbetsoförmåga.

Tillvägagångssättet är detsamma som Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN), Patient- och Läkemedelsförsäkringen och Försäkringskassan tillämpar.

Metoden är prövad i domstol och bedömd som tillförlitlig och, när det gäller sambandsfrågor, inte underordnad en personlig kontakt med den försäkrade.
Domstolsärendena innebär också en viss kvalitetskontroll då osakliga och oseriösa bedömningar riskerar att avslöjas. MR har inget egenintresse i vilket utslaget blir i ett försäkringsärende, utan agerar alltid efter principen att göra en objektiv medicinsk bedömning helt oberoende av ovidkommande faktorer.

Vill du debattera? Skicka ditt inlägg till debatt@sjukhuslakaren.se

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera