Debatt

– Det som främst präglat regiondebatten hittills är att sakliga argument dränkts i en oförställd Halleluja-stämning

Ni skriver att rubriksättning, urval och presentation i tidningen Sjukhusläkaren ofta sker ”på ett försåtligt sätt som framhäver myter och halvsanningar”. Att regioner kostar pengar kallar ni ”Myt 1” och framhärdar att Västra Götaland gått från underskott till överskott sedan regionbildningen.

Det goda finansiella resultat 2007 kan förklaras av annat än kostnadseffektiv sjukvård t.ex. ökat skatteunderlag p.g.a. högkonjunktur. Dessutom måste låga kostnader för sjukvård ställas i relation till den vård som produceras och vilka investeringar som gjorts.

Att regioner leder till längre avstånd mellan politiker och verklighet kallar ni också myt och ifrågasätter om en nationell finansiering och styrning av sjukvården skulle innebära mindre storskalighet.

Sjukhusläkarföreningens och Läkarförbundets politik är att sjukvården av bl.a. rättviseskäl borde dimensioneras och fördelas, finansieras och kontrolleras ur ett nationellt perspektiv, men att vården bör produceras av en småskalig mångfald sjukvårdsproducenter till fromma för patienters fria val.
Vi anser att det närmast fullständiga monopol som landsting och regioner idag har skaffat sig över dimensionering, finansiering, produktion och tillika utvärdering av den egna sjukvården, är av ondo för vårdens utveckling och kvalitet.

Ni anklagar också Sjukhusläkaren för att blanda ihop stora sjukhus med regioner och refererar till en intervju med forskaren Bengt Åhgren i nr 3/2007.
Ni påstår att rubriken är missvisande för att Åhgren i intervjun inte ifrågasätter att stora regioner skulle vara bättre för sjukvården, men det är just det han gör. ”Man tror att stora regioner skapar bättre resursutnyttjande och kan säkerställa kvaliteten i vården. Det råder någon form av politisk övertygelse att det är rätt, men det finns ingen evidens och inga belägg i undersökningar och utvärderingar för att så är fallet i sjukvården”, lyder citatet.

Sist men inte minst hävdar ni att Sjukhusläkaren kritiserat fusionen inom ortopedin i VG och detta är alldeles sant och så har också Socialstyrelsen.
Citatet ”resultatet är i mångt och mycket ett fiasko a´ la Västra Götaland där ortopedin och primärvården står i ljusan låga” är hämtat ur min ledare i 3/2007 där Region Skånes omorganisation av bl.a. ortopedin starkt påminner om haveri ortopedi på Sahlgrenska.

Att regionfrågan skulle vara en ickefråga bland läkare bekräftas inte av de av Läkarförbundet och Sjukhusläkarföreningens fullmäktige antagna motioner där förbundet med kraft skall verka mot regioner med totalansvar för sjukvården.

Motionerna speglar våra medlemmars och förtroendevaldas uppfattning att det lokala inflytandet över viktiga arbetsmiljöfaktorer som anställningsvillkor och mångfald, blivit avsevärt mindre sedan regionerna fick ansvaret för sjukvården.
Läkarförbundet och Sjukhusläkarens fackliga uppgift är att ifrågasätta uppifrån kommande sanningar och se till att det fattas strukturbeslut om sjukvården först efter omsorgsfull konsekvensanalys och uttömmande politisk debatt.

Det hävdas ofta att regionalisering behövs för sjukvården och tillväxten trots att inga säkra belägg finns för att sjukvård styrs bättre i regioner.
Enligt en nyproducerad studie från Institutet för tillväxtpolitiska studier finns heller inga belägg för att stora administrativa regioner skulle ha bättre tillväxt än små.
Det som präglat regiondebatten hittills är att sakliga argument dränkts i en oförställd Halleluja stämning förmedlad av dem med möjlighet till ökat eget inflytande och därför är det synd att ni som själva arbetar med analysfrågor inom Västra Götalands regionkansli, inte vill gå längre i diskussionen om regionbildningens effekter på sjukvården.
Kanske i ett senare nummer?

Marie Wedin, ordförande i Sjukhusläkarföreningen och vice ordförande
i Läkarförbundet.

Vill du debattera? Skicka ditt inlägg till debatt@sjukhuslakaren.se

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-03

Tema: Sjukvården och valet 2022 / Den ojämlika vården / Hur ser partierna på SKR:s roll i svensk sjukvård? / Bo Rothstein: "Inte förenliga med vår regeringsform" / Vad hände sedan? – Anna Nergårdh har bytt spår / Jonna Bornemark: "Utan känslor blir vi dummare" / Krönikor

Prenumerera