ARBETSMILJÖ

”De yngre läkarna har utnyttjats”

– Arbetsgivaren har försökt komma undan billigt och utnyttjat våra yngre kolleger under pandemin. Som tack för insatsen får de nu sluta, säger Andreas Fischer, kirurg på Södersjukhuset i Stockholm.

Varslet från i våras ligger kvar på Södersjukhuset i Stockholm (SÖS). 200 personer, varav många yngre läkare, kommer att få sluta. Flera avdelningar hålls stängda på grund av personalbrist. Samtidigt har pandemin skapat köer som lett till en ökad belastning på sjukhuset. Viss operationsverksamhet, framförallt övre och nedre gastrokirurgi, har därför flyttats till andra sjukhus, som uppdaterats till att göra såväl bedömningar som operationer.

Beträffande cancervården är mörkertalet stort efter pandemin. Många söker nu vård och eftersom resurserna på SÖS är otillräckliga, skickas patienterna till andra ställen. Ett exempel är Södertälje sjukhus, som tidigare opererat kolorectalcancer. På senare år har dock de diagnoserna koncentrerats till andra sjukhus för att få större volymer. Nu måste rutiner och organisation återaktiveras.

– Det är att chansa med patientsäkerheten, säger Andreas Fischer, som oroas över de långa köerna främst inom cancervården. Hos en del som väntar på operation, hinner sjukdomen avancera.

Under pandemin har många läkare gått in och jobbat under tuffa förhållanden med oklar ersättning. Att arbetsgivarna var sena med att aktivera krislägesavtalen skapade stor stress och osäkerhet.

– De hade kunnat göra det tidigare och därigenom visa sin uppskattning för den personal som ställde upp. Särskilt våra yngre kolleger blev illa behandlade; det var länge oklart vilken ersättning de skulle få. Flera av dem går på vikariat och nu vet de inte ens om de får vara kvar. Många läkare har valt yrket för att de vill göra väl och kastar sig entusiastiskt in i arbetet. Resursbristen blir som ett slag i ansiktet på dem. Detta i kombination med tjafs om tjänstgöringsscheman gör att en del nu väljer att sluta frivilligt.

Andra orkar inte längre med sitt arbete, utan drabbas av utmattningsdepression. En ökning märks framförallt bland unga läkare.

– Att inte värna yngre kolleger kommer att stå oss dyrt längre fram. Det är oansvarigt att äventyra verksamheten på det viset, säger Andreas Fischer.

Att inte värna yngre kolleger kommer att stå oss dyrt längre fram. Det är oansvarigt att äventyra verksamheten på det viset. Andreas Fischer

Att de unga läkarna försvinner från SÖS, påverkar också de mer erfarna, vars ”successionsordning” ändras. Medan de yngre normalt sköter det basala arbetet, kan de äldre ägna sig åt mer kvalificerade uppgifter, parallellt med handledning. Att som nu i större utsträckning återgå till rutinarbete, upplevs av många som extremt otillfredsställande. Dessutom blir handledningen lidande.

– Att få handleda yngre vetgiriga kolleger är jätteroligt! De strålar av nyfikenhet och gör arbetsplatsen till en spännande plats att vara på. Samtidigt känns det bra att få visa sig lite duktig och lära andra det man kan efter en lång karriär.

På grund av pandemin har en del läkare inte erhållit den vidareutbildning de skulle ha; något som också skapat viss frustration.

Eftersom antalet operationer minskat, har de inte fått tillräcklig träning i att operera. I stället förväntas de täcka hålen i verksamheten på SÖS.

– De flesta läkare är vetgiriga människor och yrket är kunskapskrävande. Men det är extremt svårt att hålla sig uppdaterad på egen hand. Läkaryrket är ett slags lärlingsyrke. Vi lär av varandra och behöver utveckla internationella kontakter på exempelvis konferenser; något som få sjukhus tillåter, eftersom pengar saknas.

Som Andreas Fischer ser det, ligger nyckeln till förändring hos patienterna.

– De måste säga ifrån, driva sin sak och kräva bra vård. Vi läkare är gisslan i vårt system, säger han och vill se ett tydligare ledarskap överlag. Politikerna ska inte detaljstyra vården! Vi måste hitta nya modeller att hantera kösituationen på, säger han och föreslår en nationalisering av vården i stället för de 21 enheter som finns i dag. Regionerna måste koordineras så att all verksamhet i landet kan samordnas.

De måste säga ifrån, driva sin sak och kräva bra vård. Vi läkare är gisslan i vårt system. Andreas Fischer

Att ett tydligt ledarskap saknas, blev extra märkbart under pandemin, menar han och tar den oklara inriktningen beträffande skyddsutrustning som exempel. 16 procent av läkarna på SÖS smittades av covid 19. Över 130 avvikelserapporter har lämnats in, varav 10 mot brist på samverkan.

– Trots detta har arbetsgivaren inte skickat en enda 3:3a-anmälan (anmälan om arbetsskada, dödsfall och allvarligt tillbud) till Arbetsmiljöverket.

Även om det finns mer kunskap om viruset nu än när pandemin startade, så saknas fortfarande riktlinjer och konkret information om en eventuell andra våg, vilket är en grogrund för ryktesspridning.

– Otydligheten skapar stress hos personalen, säger Andreas Fischer.

I dagarna har regeringen ihop med samarbetspartierna lovat tillföra regionerna fyra miljarder 2021 respektive 2022. De generella statsbidragen till kommuner och regioner höjs också. Syftet är att korta vårdköerna och ge personalen bättre arbetsförhållanden.

– Plakatpositiv politik, utbrister Andreas Fischer. Politikerna ger med en hand och tar med den andra, säger han och förutspår att pengarna tyvärr går till höjning av lokalhyror och ökad administration i stället för till patientnära arbete.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-01

Hot&våld / hat mot medicinska forskare / Personaldriven verksamhet

Prenumerera