Nyhetsarkiv

De viktigaste förslagen i upphandlingsutredningen

• En självständig myndighet för upphandling inrättas.

• Anslagen till forskning om offentlig upp – handling utökas med 10-15 miljoner kronor årligen. Tvärvetenskapliga projekt ges prioritet.

• Tre professurer inrättas inom offentlig upphandling med inriktning på juridik, ekonomi och samhällsvetenskap.

• Offentlig upphandling, med fokus på ledarskap och strategi integreras i kompetens utvecklingen av ledare i staten.

• Kvalitetsfrågor vid upphandling av varor och tjänster som är strategiska för välfärden, bör prioriteras på nationell- och myndighetsnivå.

• Incitament som stimulerar till ytterligare höjning av både kvalitet och effektivitet under kontraktstiden bör byggas in i ersättningen till leverantörerna.

• EU:s nya upphandlingsdirektiv ger stöd för att öka utrymmet för olika former av dialog och förhandling.

• Beloppet för direktupphandling höjs till 600 000 kronor inom LOU.

• Öka möjligheterna att inom ramen för ett upphandlingsförfarande, införa valfrihet för varor och tjänster som rör exempelvis hjälpmedel, färdtjänst, måltidstjänster.

• Upphandlingsmålen koncentreras till tre förvaltningsrätter och en kammarrätt.

• Direktupphandling får användas temporärt när en upphandling blivit föremål för överprövning.

• Regeringen tar initiativ till ett utökat och mer formaliserat nordiskt samarbete kring utformning och uppföljning av miljökriterier och sociala kriterier.

• En nationell statistikdatabas för offentlig upphandling inrättas.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera