Nyhetsarkiv

Danmark satsar på nästa generations journalsystem

Om det blir som regionerna hoppas, innebär övergången ett teknologiskt språng till det vi i Sverige talar om som ”nästa generations journalsystem”. Ett heltäckande, intuitivt och intelligent system som sparar arbetstid istället för att stjäla den.

I synnerhet för region Huvudstaden, som har ett föråldrat system i dag, blir skillnaden stor – det nya systemet ersätter tolv separata program och it-verktyg som används i dag. Det blir en inloggning till allt och sömlös övergång mellan de olika funktioner som i dag är uppdelade mellan journalen och andra program.

Överläkaren och ortopeden Peder Klement Jensen på Bispebjerg hospital (bilden) i norra Köpenhamn är en av de mer än 500 kliniskt verksamma läkare, sjuksköterskor och läkarsekreterare som varit med i beslutsprocessen kring den nya IT-plattformen:

Utnyttjar teknikens möjligheter

– Vi kommer att få IT-system som utnyttjar den nya teknikens möjligheter. Om jag till exempel får in en ortopedpatient som har haft en djup ventrombos tidigare så kan jag få en alert om det så fort jag öppnar journalen. Om jag sätter igång och ordinerar ett läkemedel som är nefrotoxiskt (giftigt för njuren), får jag automatiskt upp en varning om att just min patient har dåliga njurar.

– Det går att sätta upp algoritmer i bakgrunden, till exempel baserade på data om kvinnor i en viss ålder som tagit p-piller en viss mängd år. När de väl finns där kan jag få upp den risknivån för djup ventrombos för den kvinna jag har framför mig just nu.
Han nämner också förbättrade möjligheter till forskning och uppföljning som följer av möjligheterna att automatiskt föra över data till bland annat kvalitetsregister.

– Det handlar om intelligenta journalsystem, som anpassar sig efter dig som användare. Har du varit inloggad tidigare så vet systemet hur du vill ha det och anpassar presentationen efter dina behov.

”Systemen inte moderna nog i dag”

I juni förra året fattades beslutet om ny gemensam IT-plattform för de två regionerna. Efter mindre än ett och ett halvt år, den 8 november när denna tidning är på väg ut i brevlådorna, offentliggörs den nya leverantören.

– Vi som arbetat med IT-frågor i Själland och Huvudstaden har länge insett att de system vi har inte är moderna nog. Vi var också i samma kontraktsmässiga läge med avtal som höll på att löpa ut och ville gärna ha ett gemensamt system i och med att vi har många patienter som går emellan regionerna. Frågan kom mycket snabbt upp till regionledningarna och vi fick ett beslut om att söka en gemensam lösning, berättar Lars Henrik Søfren, IT-projektchef i region Själland.

Regionerna Själland och Huvudstaden har tillsammans över 40 000 anställda och i upptagningsområdet finns 2,5 miljoner invånare, ungefär halva Danmarks befolkning. En summa som nämnts av danska Computerworld för investeringens storlek är en miljard danska kronor, varav region Huvudstaden beräknas stå för 75%. Då ingår också uppgradering av datorer och nätverk.

Avgörs i dagarna

Av de åtta leverantörer som lämnade in anbud på den nya IT-plattformen valdes fem ut i en prekvalificering: Cerner, Epic, Cambio, Siemens och IBM Danmark. Efter prövning av anbuden valdes Cambio och Siemens bort, de övriga tre gick vidare till ”finalen” som alltså avgörs i dagarna.

I kravspecifikationen ställdes målen högt. Bland annat att ska IT-plattformen skulle motsvara kravnivå mellan 6 och 7 på den så kallade HIMSS-skalan (HIMSS står för the Healthcare Information Management and Systems Society, en non-profit-organisation som syftar till optimal användning av IT i sjukvården). Upp till nivå 7, som är det maximala värdet, når i dag bara två sjukhus i Europa – universitetskliniken i Hamburg-Eppendorf och Marina Salud-sjukhuset i Spanien.

På nivå 7 är systemen helt papperslösa, har integrerade beslutsstöd och möjligheter att ställa in alerts liknande dem Peder Klement Jensen talade om. Data är strukturerade så att de automatiskt kan föras över i standardiserad form till andra vårdenheter, kvalitetsregister med mera. Nivå 6 innebär bland annat integrerade system för lagring och överföring av bilder från exempelvis radiologi och kardiologi.

– Dagens system i region Huvudstaden motsvarar ungefär 2-3 på HIMSS-skalan. Så det blir en stor förändring. Men vårt system är absolut det sämsta i hela Danmark, nivån ligger högre i andra regioner, säger Peder Klement Jensen.

500 kliniskt verksamma har deltagit

Sammanlagt över 500 läkare, sjuksköterskor och läkarsekreterare har lämnat synpunkter på olika sätt under upphandlingstidens gång. Drygt 60 sjukvårdsanställda fick tid avsatt till att på heltid studera anbuden och nu i slutfasen har kliniskt verksamma fått möta leverantörerna för presentationer och demonstrationer av systemen. Men det mest spännande är kanske ITX-testet, ett fullskaleexperiment som pågick i två veckor.

ITX är en experimentavdelning på Herlevs sjukhus som används för utbildning och test av nya tekniska funktioner innan de tas i bruk. De tre nya IT-plattformarna har fullskaletestats i realistiska situationer och med figuranter som ”patienter”.

– Vi ville att de som deltog i testerna inte skulle ha varit så involverade i den tidigare processen för att kunna se på systemen med fräscha ögon. Men jag har varit med vid några av testerna. Även om man har gått igenom upphandlingsdokument på flera tusen sidor ger det en helt annan upplevelse att se systemen live. Alla leverantörerna motsvarar kravspecifikationerna, men vi vill också ha en bild av användarvänligheten och det kan vi få genom ITX-testerna, säger Peder Klement Jensen.

Svårt att ”gå ifrån”

Han tycker att det är bra att läkarna fått vara med tidigt i beslutsprocessen, till exempel låstes kravspecifikationen på det nya systemet först efter att synpunkter från kliniskt verksamma hämtats in. Däremot har det varit svårare att få regionerna att förstå att det måste skapas verkliga möjligheter för läkare att lämna arbetet för att kunna vara med. Läkare har verksamhetskritiska funktioner och kan inte på samma sätt som andra yrkesgrupper finna tid för att ”gå ifrån några timmar”.

– Vi talar om att regionerna måste ”friköpa” läkare så att de verkligen har möjlighet att vara med i IT-projekt. Vi har fått igenom det, men det har krävt mycket tjat och beslutet om ”friköp” kom sent i processen.

Den nya IT-plattformen innebär mycket mer än ett smidigare datorarbete. Verksamhet och IT-system hänger ihop, och den nya plattformen kommer att innebära helt andra krav på standardisering av både språket i journalen och det faktiska arbetssättet. Det är här den verkligt stora utmaningen ligger, enligt Peder Klement Jensen.

Standardisering också av vårdprocesser

– En del rör standardisering av uttryck. En riskfaktor som rökning registreras i dag på ett sätt av en anestesiolog, och på ett helt annat sätt av en lungmedicinare. Här måste vi hitta uttryck som ger mening för alla. Men de inbyggda beslutsstöden innebär också att vi måste enas om hur man genomför vårdprocesser, till exempel vilka skruvar och spikar som är lämpligast att använda vid olika typer av höftfrakturer, och när proteser är bättre alternativ.

Peder Klement Jensen är medveten om att standardisering är ett kontroversiellt begrepp i läkarkåren. Han är övertygad om att reaktionerna kommer, även om han inte stött på dem hittills.

– Jag har pratat om den nya IT-plattformen på flera möten hos danska läkarföreningen och andra fackförbund och faktiskt bara fått positivt gensvar hittills. Läkarsekreterarna jublar över standardisering.

14 dagars fördröjning

Den svenska debatten om journaler på nätet finns inte i Danmark. Där betraktar man saken som avgjord. Via portalen sundhed.dk har alla patienter sedan länge tillgång till strukturerad information ur journalen – inte hela journalen – med 14 dagars fördröjning.

– Fördröjningen finns där för att vi inte vill att patienter ska kunna gå in på nätet och upptäcka att de har cancer.

IT-projektchefen Lars Henrik Søfren är väl medveten om att det allra största arbetet återstår: införandeprocessen. Arbetet med att standardisera journalspråk och arbetsprocesser kommer att pågå under hela 2014. Först 2015 är det dags att börja införa den nya IT-plattformen, i ett första steg som pilotprojekt på ett sjukhus.

På sikt är det inte omöjligt att de tre övriga danska regionerna ansluter sig till den nya IT-plattformen.
– De har nyligen slutit avtal och investerat mycket pengar i nyare system. Men vi har lagt upp en möjlighet om att de andra regionerna ska kunna köpa vårt system inom ramen för vårt avtal. Varför inte ha ett journalsystem i hela landet? säger Lars Henrik Søfren.

Troels Gerhard Bock, läkare vid medicinkliniken på Køge Sygehus var en av dem som testade de nya IT-plattformarna i den sjukhusliknande testmiljön på ITX.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera