Nyhetsarkiv

Budgetpropositionen: ”Viktigt att minska överbeläggningarna”

Minskade överbeläggningar på sjukhus nämns för första gången som en viktig fråga för regeringen i budgetpropositionen för 2013. Andra nyheter på sjukvårdsområdet är ändrade högkostnadsskydd och omfördelning av resurser till vårdens myndigheter.

Hälso- och sjukvårdsutgifterna har minskat något de senaste åren, enligt regeringens budgetproposition. Från en andel på 9,9 % av BNP år 2009 minskade utgifterna till 9,6 % av BNP för år 2010. Även läkemedelskostnaderna har minskat de senaste åren. Enbart för 2012 beräknas samhällets kostnad för läkemedel minska med rekordandelen 2,5 %.

Den mest uppmärksammande nyheten i budgeten på hälso- och sjukvårdsområdet är höjningen av högkostnadsskydden. Fram till nu har hälso- och sjukvårdslagen angett fasta maxbelopp för vårddygn på sjukhus, för läkarbesök och för läkemedelskostnader. Nu föreslås en ändring i hälso- och sjukvårdslagen från den 1 januari 2013 som innebär att högkostnadsskyddet knyts till prisbasbeloppet.

För 2013 innebär det att avgiften för att ligga inne ett dygn på sjukhus höjs från 80 till 100 kronor. Högkostnadsskyddet för läkarbesök mm höjs från 900 till 1100 kronor per år och takbeloppet i högkostnadsskyddet för läkemedel höjs från 1800 till 2200 kronor.

Klinisk forskning i psykiatri

Kömiljarden behålls och ska även fortsättningsvis knytas till vårdgarantin.

Psykiatrisatsningen fortsätter med något lägre anslagsbelopp, 870 miljoner kronor per år. Liksom tidigare ska pengarna i psykiatrisatsningen kunna gå till många typer av åtgärder, även annat än psykiatri – t ex sysselsättningsåtgärder för människor med psykisk ohälsa. Dock nämns även 30 tjänster för kliniskt verksamma forskare inom psykiatri och stöd till nationella forskarskolor i klinisk psykiatri vid Karolinska och i samarbete mellan Lund och Göteborg.

Tydligare om överbeläggningar

Inom ramen för patientsäkerhetsöverenskommelsen med SKL avsätts 675 miljoner kronor per år. Här gör regeringen ett tydligare ställningstagande mot överbeläggningar jämfört med i förra budgetpropositionen, där regeringen nöjde sig med att konstatera att överbeläggningar hörde till områden det ”kan bli aktuellt att följa närmare”. I årets budgetproposition säger regeringen: ”Viktiga frågor för regeringen
framöver är bland andra adekvat läkemedelsanvändning inklusive antibiotikaförskrivning,
god hygien och minskade överbeläggningar.”

Den påbörjade ommöbleringen av vårdens myndigheter gör tydliga avtryck i budgeten. Anslaget till Socialstyrelsen minskar från 953 miljoner kronor år 2011 till 741 miljoner år 2012, med en prognos för 2013 på 486 miljoner för år 2014. den nya Inspektionen för vård och omsorg får 376 miljoner år 2013 med en prognos på 651 miljoner för år 2014.

Förstärkt utbud av SK-kurser

Statens övertagande av IPULS kommenteras i budgetpropositionen med att utbudet av SK-kurser har varit för lågt och inte matchat efterfrågan. Regeringen avser därför att, i Socialstyrelsens regi, förstärka utbudet av SK-kurser.

En positiv signal till många privatläkare är att regeringen skriver att det är ”angeläget” med en översyn av nationella taxan.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera