Nyhetsarkiv

Brister i fortbildningen i Norrbotten

Varannan specialistläkare som svarade på enkäten uppgav att mängden fortbildning är otillräcklig för deras yrkesutveckling och två tredjedelar uppgav att det saknas regler för hur fortbildningen ska gå till.

– Att hela 50 procent anser att mängden fortbildning är otillräcklig känns oroande med tanke på vårdens framtida utveckling, säger Anna Karin Stridsman, (bilden) ledamot i Sjukhusläkarföreningens styrelse.

Kan inte acceptera att bli ett B-lag

– Vi kan inte acceptera att vi i Norrbotten blir ett B-lag inom sjukvården. Det krävs en attitydförändring bland våra chefer och landstingsledningen.

I Norrbotten saknar vi djupa forskartraditioner och medicinska institutioner. Därför är det extra viktig att landstinget tillför resurser så att läkarkåren får möjlighet att åka på kurser och kongresser där sådant kunskapsutbyte sker menar hon.

Läkarförbundets minimimål är tio fortbildningsdagar per år, vilket har varit svårt att uppnå för alla i Norrbotten, säger Anna-Karin Stridsman.

Bakgrunden till Sjukhusläkarföreningens medlemsenkät var det utbildningsstopp som aviserades hösten 2008 och senare genomfördes.

Hotar patientsäkerheten

– I tider av besparingar nedprioriteras ofta fortbildning trots att den är en viktig del i läkarens profession. Brister i kompetensen utgör ett mot patientsäkerheten, menar Anna-Karin Stridsman.

Sjukhusläkarföreningens enkät visar också att det i alltför stor utsträckning saknas rutiner för internutbildning och kunskapsöverföring.

Var fjärde läkare som svarade på enkäten uppgav att det helt saknas rutiner för klinikens internutbildning och hela 43 procent svarade att det inte finns några rutiner för hur läkarkåren ska föra vidare de erhållna kunskaperna från kurser och kongresser till den egna kliniken.

Svaren visar också att det i stort sett inte finns någon tid alls för kunskapsinhämtning från facklitteratur på arbetstid. Medianvärdet i enkäten var 0,75 timme per vecka och var tredje som svarade uppgav att man inte ägnade någon tid alls till att hämta kunskap ur facklitteraturen på arbetstid.

Oklara ersättningsregler

Sjukhusläkarföreningens enkät visar på oklara regler för hur läkarkåren ersätts under fortbildningen. 56 procent fick inget traktamente under den externa fortbildningen, medan 44 procent fick.

– Läkarnas kommentarer visar att synen på fortbildning behöver diskuteras, menar Anna-Karin Stridsman. Ingår fortbildningen i läkarens yrkesoll och ska ersättas som alla annan tjänsteutövning eller inte?

Det verkar som vissa inte vågar begära traktamente av rädsla för att fortbildningen då fryser inne, säger Anna-Karin Stridsman, som menar att fortbildning måste betraktas som vilken tjänsteutövning som helst.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-03

TEMA: Sjukvårdens Framtid / Anders Anell om nationell styrning / Ordet är fritt – Louise Bringselius / TEMA: Sjukvården i Danmark / Sverige vs Danmark / Aktuell person: Björn Eriksson

Prenumerera