Nyhetsarkiv

Brist på tusentals specialister – läs listan

Hur många specialister saknas det inom din specialitet och hur ser det ut i framtiden? Vad är de största problemet och vad kan man göra åt det? Här är ett sammandrag av svaren från 39 av de 50 tillfrågade specialitetsföreningarna.

Akutsjukvård

Svensk förening för akutsjukvård, SWESEM, har cirka 250 medlemmar.

Saknas: 800 akutläkare.

Framtidsprognos: Om fem år beräknas bristen vara 600 akutläkare. Även om 10 år beräknas det råda brist.

2012 fanns 61 specialister enligt Socialstyrelsens statistik och idag finns cirka 250 ST-läkare inom specialiteten.

Problem: Föreningen svarar att det finns för få ST-tjänster och att ett problem är att det saknas utbildnings­program och specialistkompetenta hand­ledare för ST-läkare, eftersom det är en ny specialitet.

Förslag till åtgärder: Föreningen vill ha en långsiktig plan för hur många akutläkare som kommer att behövas. Arbetar för att ta fram regionala platt­formar för utbildning där flera sjukhus samverkar.

Allergisjukdomar

Svensk specialitetsförening för allergisjukdomar har cirka 75 medlemmar.

Saknas: 50 allergologer

Framtidsprognos: Brist på 35 om fem år

Problem: Föreningen har försökt göra en kartläggning, men kan inte uppge något säkert resultat över hur många läkare som just nu utbildar sig till allergologer. Specialiteten är en tilläggsspecialitet vilket gör att fler läkare kan bli allergispecialist, men utbildningstiden blir lång, vilket försvårar rekrytering.

Anestesi och intensivvård

Svensk förening för anestesi och intensivvård har cirka 1 500 medlemmar.

Saknas: 250-300 specialister

Framtidsprognos: Lika stor brist om fem år

Inom specialiteten finns idag cirka 600 ST-läkare.

Förslag till åtgärder: Framförhållning, stabila arbetsplatser och fler läkare som chefer.

LÄS MER: ”Verksamhetscheferna vet bäst”

Arbets- och miljömedicin

Svensk arbets- och miljömedicinsk förening har cirka 150 medlemmar.

Saknas: Anger ingen siffra

Framtidsprognos: Bristen kommer att bestå på fem och tio års sikt.

Problem: För basspecialiteten ”Arbets- och miljömedicin” är det just nu en skör balans mellan pensionsavgångar och färdiga ST. För specialister inom företagshälsovård är det mycket bekymmersamt på grund av pensionsavgångar på 50-60 specialister per år.

Förslag till åtgärder: Statliga medel som resursförstärkning, bland annat för att ”bygga utbildning” på klinikerna för ett stort antal läkare från företagshälsovården.

Hörsel och talrubbningar

Svensk medicinsk audiologisk förening har cirka 85 medlemmar.

Saknas: Cirka 10 specialister

Framtidsprognos: Om fem år beräknas bristen vara 20 specialister.

Problem: Verksamheten prioriteras inte. Hörselsjukdomar är osynliga i verksamheten. På flera länsdelssjukhus saknas formellt kompetent audiolog, vilket gör att sjukvården inte ser problemet.

Förslag till åtgärder: Göra landstingen uppmärksammade på den stora volymen patienter med hörselhandikapp. Påverka så att fler audiologer kan öppna privat mottagning.

Barnkirurgi

Ingen brist

LÄS MER: ”Till barnkirurgin är det kö”

Barn- och ungdomsmedicin

Svenska barnläkarföreningen har drygt 2 000 medlemmar

Saknas: 180 specialister

Framtidsprognos: Om fem år beräknas bristen till 330 specialister.

Problem: Historik med rädsla att tillsätta fasta ST-tjänster. Dålig planering av generationsskifte 40-talister. Perioder med anställningsstopp. Alldeles för få block inom barnöppenvården. Otydlig styrning. Hård konkurrens från primärvården som erbjuder kontorstid, inga jourer och högre lön. Avsaknad av långsiktig plan för återrekrytering till subspecialiteter med brist. Det saknas ST-block.

Förslag till åtgärder: Långsiktighet och uthållighet. Satsa pengar på dem som arbetar jour. Fler studierektorer för subspecialistutbildning. Mer regionalt samarbete.

Barn- och ungdomspsykiatri

Svensk förening för barn- och ungdomspsykiatri har ca 500 medlemmar

Saknas: ca 200 specialister

Framtidsprognos: Om fem år beräknas bristen till omkring 100 specialister

Problem: Bristen på äldre specialister betyder att det är svårt att hitta handledare till ST-läkare. En specialist måste ibland handleda flera ST-läkare.

Förslag till åtgärder: Fler tjänster både specialisttjänster och ST tjänster. Mer utrymmer för barnpsykiatrin i grundutbildningen. Bättre förutsättningar att kunna göra del av psykiatri AT på BUP. Erbjud forskartjänster i kombination med kliniska tjänstgöring och goda utbildningsmöjligheter. Slutligen gärna en högre lön.

Bild- och funktionsmedicin

Svensk förening för bild- och funktionsmedicin har cirka 1 450 medlemmar.

Saknas: 100 specialister

Framtidsprognos: Om fem år beräknas bristen till 500 specialister, men balans om tio år.

Problem: Brist på ST-tjänster.

Förslag till åtgärder: Planerar att införa rikt­linjer inför remisser för att utföra fler adekvata undersökningar och färre onödiga.

Kardiologi

Ingen brist.

LÄS MER: ”Att jobba i en populär specialitet gör saker enklare”

Hud- och könssjukdomar

Svenska sällskapet för dermatologi och venereologi har cirka 600 medlemmar.

Saknas: cirka 50 specialister.

Framtidsprognos: Om fem år beräknas bristen till 75 specialister. Fortsatt brist om tio år.

Problem: Många som går i pension. Flera som utbildas är utländska doktorer som återvänder till sina hemländer. Ökande incidens av hudcancer. För få ST-tjänster. Brist på handledare.

Klinisk farmakologi

Svensk förening för klinisk farmakologi har cirka 140 medlemmar.

Saknas: Cirka 20 specialister

Framtidsprognos: Om fem år beräknas bristen till 15 specialister. Fortsatt brist om tio år.

Problem: Flera färdiga specialister som behövs inom sjukvården har gått till läkemedelsindustrin och statliga myndigheter. Stora pensionsavgångar. För få ST-tjänster.

Förslag till åtgärder: Lyfta behovet av klinisk farmakologi inom sjukvården och att kliniska farmakologer inte kan ersättas av apotekare.

Klinisk fysiologi

Svensk förening för klinisk fysiologi har cirka 340 medlemmar.

Saknas: Cirka 35 specialister.

Framtidsprognos: Om fem år beräknas bristen vara densamma och bestå om tio år.

Problem: För få ST-tjänster. Handledarbrist på grund av den stora dagsbristen på specialister. Endast 59 procent av de verksamma läkarna inom specialiteten var specialister år 2013.

Förslag till åtgärder: Fler valbara alternativ i grundutbildningen.

Geriatrik

Svensk geriatrisk förening har cirka 540 medlemmar.

Saknas: Cirka 200 specialister.

Framtidsprognos: Om fem år beräknas bristen till cirka 300. Fortsatt brist om tio år.

LÄS MER: Geriatriska kliniken – en treårig framgångssaga

Klinisk genetik

Svensk förening för medicinsk genetik har cirka 110 medlemmar.

Saknas: Cirka 10 specialister.

Framtidsprognos: Om fem år beräknas bristen till cirka 20 specialister och bristen väntas bestå även om tio år.

Problem: Utvecklingen inom genetik har gått fort och rekryteringen till klinisk genetik ha inte hängt med. För få ST-tjänster. Brist på hand­ledare.

Handkirurgi

Svensk handkirurgisk förening har cirka 150 medlemmar.

Saknas: Cirka 20 specialister

Framtidsprognos: Om fem år beräknas bristen var lika stor och bestå om tio år.

Problem: Flera specialister har de senaste åren övergått till privata enheter där man inte tar hand om komplicerade fall och inte heller har någon jourverksamhet. Dålig ekonomi på sjukhusen begränsar möjligheten att utlysa ST-tjänster.

Hematologi

Svensk förening för hematologi har cirka 240 medlemmar.

Ingen brist.

Infektionsmedicin

Svenska infektionsläkarföreningen har cirka 670 medlemmar.

Saknas: cirka 60 specialister

Framtidsprognos: Bristen väntas vara lika stor om fem och tio år.

Problem: Stora pensionsavgångar, men rekryteringen till specialiteten är god.

Internmedicin

Svensk internmedicinsk förening har cirka 1 700 medlemmar.

Saknas: Cirka 200 specialister

Framtidsprognos: Bristen väntas vara lika stor om fem och tio år.

Problem: För få sökande till ST-tjänster.

Kirurgi

Svensk kirurgisk förening har cirka 1 700 medlemmar.

Brist idag (Ingen siffra angiven).

Framtidsprognos: Balans om 5-10 år.

Lungsjukdomar

Svensk lungmedicinsk förening har cirka 420 medlemmar.

Saknas: Cirka 100 specialister

Framtidsprognos: Om fem år väntas bristen vara 50 specialister och bestå om tio år.

Problem: För få ST-tjänster och för få sökande till tjänsterna. Brist på handledare. Dåligt rykte på grund av underbemanning och tuff arbetssituation. Neddragningar av vårdplatser har slagit hårt.

Förslag till åtgärder: Rimlig arbetsbörda och variation­ på arbetsuppgifterna.

LÄS MER: ”Den som ropar högst får mest resurser”

Klinisk bakteriologi och virologi

Svensk förening för klinisk mikrobiologi har cirka 300 medlemmar (Cirka 150 läkare).

Saknas: Cirka 20 specialister i klinisk mikrobiologi.

Framtidsprognos: Om fem år väntas bristen vara 50 specialister och bestå om tio år.

Problem: För få ST-tjänster. Brist på handledare.

Förslag till åtgärder: Tydliggöra nyttan med läkare inom klinisk mikrobiologi.

Neurokirurgi

Svensk neurokirurgisk förening har cirka 130 medlemmar.

Ingen brist.

Neurologi

Svenska neurologföreningen

har cirka 350 medlemmar.

Saknas: Cirka 100 neurologer.

Framtidsprognos: Bristen väntas vara lika stor om fem och tio år.

Problem: Oerhört snabb utveckling med nya terapier inom neuroområdet gör att behovet av neurologspecialister och subspecialister ökar.

Förslag till åtgärder: Satsa på uppbyggande av stabila neuroenheter på alla medelstora svenska sjukhus med minst 4-6 specialister samt ständigt minst 2-3 ST-tjänster.

Njurmedicin

Svensk njurmedicinsk förening

har cirka 200 medlemmar.

Saknas: Cirka 40 specialister.

Framtidsprognos: Bristen väntas vara lika stor om fem och tio år.

Problem: Stora pensionsavgångar och många ST-läkare går andra vägar än fortsatt arbete inom klinisk njurmedicin. Deltidsarbete ökar.

Förslag till åtgärder: Det behövs både regionala myndigheter och en nationell myndighet som tar ansvar för framtida försörjning av specialister.

Nuklearmedicin

Svensk förening för nuklearmedicin har knappt 100 medlemmar som är läkare.

Saknas: Cirka 50 specialister.

Framtidsprognos: Om fem år beräknas bristen uppgå till 150-200 och bestå om tio år.

Problem: Stora pensionsavgångar. Flertalet

specialister är idag 50 +.

Förslag till åtgärder: Inom ST-utbildningen av framförallt radiologer måste nuklearmedicin och  framförallt PET/CT få en mer framträdande roll.

Generellt lönepåslag för dubbelspecialister.

Obstetrik och gynekologi

Svensk förening för obstetrik och gynekologi har drygt 2 000 medlemmar.

Saknas: Brist på specialister, men oklart hur många.

Framtidsprognos: Bristen beräknas bestå.

Problem: Många avhopp till halv- och helprivat öppenvård på grund av tung arbetsbelastning på sjukhusklinikerna.

Förslag till åtgärder: Bättre ersättningar för kvinno­sjukvård skulle kanske kunna ge bättre löneläge och fler som stannar.

Onkologi

Svensk onkologisk förening

har cirka 1 000 medlemmar.

Saknas: Cirka 100 specialister.

Framtidsprognos: Lika stor brist om fem år och brist om tio år.

Problem: Hård central styrning på många sjukhus där ”svängrum” för intresse och forskning är ringa. För få ST-tjänster. Brist på handledare.

Förslag till åtgärder: Inrättande av nya ST-läkartjänster.

Gynekologisk onkologi

Svenska sällskapet för gynekologisk onkologi har cirka 52 medlemmar.

Saknas: 20 specialister.

Framtidsprognos: Brist på 15 om fem år och fortsatt brist om tio år.

Ortopedi

Svensk ortopedisk förening har drygt 1 500 medlemmar.

Saknas: Cirka 20-25 procent av behovet.

Framtidsprognos: Bristen beräknas öka till 30 procent om fem år och fortsatt brist om tio år.

Problem: Att ST är en fast tjänst. Svårt att skapa fler ST-tjänster på grund av uppsplittring av den ortopediska verksamheten med olika subverksamheter på olika sjukhus.

Förslag till åtgärder: Underlätta och uppmuntra samarbete mellan olika sjukhus kring ST-utbildningen.

Öron-, näs- och halssjukdomar

Svensk förening för otorhinolaryngologi, huvud och halskirurgi har cirka 800 medlemmar.

Saknas: Cirka 50 specialister.

Framtidsprognos: Bristen beräknas öka till 80 specialister om fem år och bestå om tio år.

Förslag till åtgärder: Förbud mot att genomföra förändringar i sjukvårdsorganisationen som inte samtidigt säkrar återväxten av specialister och specialitetens möjligheter att utbilda nya specialister i enlighet med svenska och internationella krav.

Minska byråkratiseringen av sjukvården och återföra autonomi till läkarprofessionen. Möjliggöra samtidig anställning inom landstingsdriven och privat verksamhet.

Psykiatri

Svenska psykiatriska föreningen har cirka 1 200 medlemmar.

Saknas: Cirka 200 specialister.

Framtidsprognos: Bristen beräknas minska till 100 om fem år. Om tio år beräknas det råda balans.

LÄS MER: Psykiatrin ser ljuset i tunneln

Reumatologi

Svensk reumatologisk förening har cirka 500 medlemmar.

Saknas: Cirka 50 specialister. (Eller snarare mer än 200, enligt föreningens senare korrigering som finns här.)

Framtidsprognos: Bristen beräknas minska till 25 specialister om fem år. Om tio år beräknas det råda balans.

Problem: För få ST-tjänster.

Smärtlindring

Svenska smärtläkarföreningen har cirka 150 medlemmar.

Saknas: Cirka 250 specialister.

Framtidsprognos: Om fem år beräknas bristen fortfarande uppgå till 250 specialister och fortsatt brist om tio år.

Socialmedicin

Svensk socialmedicinsk förening har cirka 120 medlemmar (alla är inte läkare).

Saknas: Cirka 70 specialister.

Framtidsprognos: Bristen beräknas till cirka 50 om fem år och bestå även på tio års sikt.

Thoraxkirurgi

Svensk thoraxkirurgisk förening har cirka 100 medlemmar.

Ingen brist.

Ögonsjukdomar

Sveriges ögonläkarförening

har cirka 1 050 medlemmar.

Saknas: 66 specialister.

Framtidsprognos: Bristen beräknas till 46 specialister om fem år och fortsatt brist om tio år.

Allmänmedicin

Enkäten skickades inte till Svensk förening för allmänmedicin, eftersom Läkarförbundet genomförde en kartläggning av primärvårdens läkarbemanning 2012.

Enligt den undersökningen bedömde verksamhetscheferna då att det skulle behövas ytterligare cirka 960 ST-läkare i allmänmedicin för att vara fullt bemannade 2017.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-06

Tema Klimat / Vad säger forskarna? / Vad gör regionerna? / Goda exempel och smarta lösningar / Krönikor / Stor enkät – Vad önskar du av 2023?

Prenumerera