Nyhetsarkiv

”Bemanningen inte anpassad efter uppdraget”

Nils Conradi, verksamhetschef för ”Regionalt cancercentrum väst”:

– Sahlgrenska universitetssjukhuset har pressats hårt av den pågående strukturomvandlingen då onkologisk verksamhet lämnar opererande specialiteter och förs över till verksamhetsområdet onkologi. Inte minst påtagligt blir detta vid de tre länssjukhusen i regionen som saknar egna onkologer.

SU har ett stort ansvar att ta hand om kompetensförsörjning och utbildning för samtliga sjukhus i regionen. Bemanningen är inte anpassad efter uppdraget, menar han.

Marie Lindh, verksamhetschef inom verksamhetsområde onkologi på Sahlgrenska universitetssjukhuset:
Hur kommenterar du läkargruppens krav?

– Vi har haft dialogmöten med läkargruppen och även fördjupade diskussioner med sjukhusdirektören samt hälso- och sjukvårdsdirektören. Vi har kapacitet och vill ha mandat att utbilda fler onkologer. Sedan måste vi också se till att det finns fler tjänster i regionen. Vi behöver också använda kompetens på ett bättre sätt än vad vi gör idag och fördela arbetet i teamet runt patienten mer effektivt, säger Marie Lindh.

Specialistsjuksköterskor samt kontaktsjuksköterskor skulle kunna ta över vissa delar av läkares arbetsuppgifter, som till exempel symtomuppföljning efter perorala behandlingar samt uppföljning efter avslutad behandling, menar hon..

Mats Tullberg, chefläkare vid SU:
Anser du att patientsäkerheten är hotad?

– Nej, den bild jag har och som jag stämt av med ansvariga för verksamheten är att vi bedriver en säker vård. Signalerna från läkargruppen måste dock tas på allvar och eventuella risker åtgärdas.

Kerstin Brunnström (s) styrelseordförande på Sahlgrenska universitetssjukhuset, samt ersättare i regionstyrelsen: Kände du till de problem som läkargruppen tar upp i brevet?

– Jag fick reda på dem genom brevet som kom in den 10 december 2013.

Läkargruppen menar att uppdraget och ansvaret för cancervården i regionen är otydligt. Hur vill du kommentera detta?

– I vårdöverenskommelser mellan beställarna och sjukhusen i regionen specificeras ansvaret för cancervården, vilket för SU innebär regionalt ansvar inom framföra allt strålbehandling och expertstöd till andra sjukhus genom konsultationer.

SU har ett ansvar i göteborgsområdet för cancervård åt dess invånare. Dock har bristen på cancerläkare vid andra sjukhus i regionen inneburit att läkare från SU stöttat upp även sådan vård som normalt skulle skötas av dessa sjukhus egna resurser. Det förekommer även på andra områden att SU hjälper andra sjukhus vid kompetensbrist under kortare perioder, och det är i grunden viktigt att man hjälps åt.

För cancervården har man nått en gräns där detta inte är hållbart, därför måste regionen se över detta. I utredningen kommer både cancerläkare och områdesledning på SU att delta och reaktionen på mötet var positiv till att detta nu görs.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera