Nyhetsarkiv

”Bästa som kunde uppnås vid tidpunkten”

Det är varken rimligt eller möjligt att öka pressen på personalen vid Alingsås lasarett, det menar sjukhusstyrelsens tillförordnade ordförande Ingvar Frid (L). Och att man valde att skriva under vårdöverens­kommelsen trots varningar från sjukhusledningen grundar sig i att det ”var det bästa som kunde uppnås vid denna tidpunkt”.

Ingvar Frid beskriver hur sjukhuset under 2016 var inne i en mycket ansträngd period – där flera år av underskott tvingade styrelsen att besluta om kraftfulla besparingsåtgärder. Enligt honom visade sig det arbetet, ur en ekonomisk synvinkel, bli framgångsrikt och kostnaderna har reducerats med nästan 36 miljoner kronor.

I ett mail till Sjukhusläkaren skriver Ingvar Frid att det är ett ”resultat som åstadkommits tack vare en oerhört lojal personal”. Också att det ”genom begränsning av antalet vårdplatser och reducering av antal anställda även inneburit en mycket stor påfrestning för våra anställda, vilket bland annat visat sig i överbeläggningar, höga ohälsotal och en ökande personalomsättning”.

Då Ingvar Frid förordnades som tillförordnad ordförande hösten 2016 var styrelsen mitt uppe i arbetet med vårdöverenskommelsen för 2017. Styrelsen ska då ha informerats om att ”de strategiska frågor som sjukhuset nominerat in till beställaren Västra Hälso- och Sjukvårdsnämnden (V-HSN) inte hade kommit med i förslaget till VÖK (vårdöverenskommelsen)”.

Tiden för när beställningsarbetet enligt regionens regelverk skulle vara avslutat hade runnit ut och V-HSN hade redan tagit beslut kring överens­kommelsen, menar Ingvar Frid.

Majoriteten bedömde då att den föreslagna överenskommelsen var ”det bästa som kunde uppnås vid denna tidpunkt” och att det inte fanns utrymme, varken tidsmässigt eller ekonomiskt, för fortsatt dialog.

Därför, menar Ingvar Frid, valde styrelsens majoritet att skriva under vårdöverenskommelsen, för att ”därefter kunna gå vidare med andra förhandlingar för att skapa ett bättre samarbetsklimat med beställaren”. Eftersom man annars hade ”hamnat i ett läge där vi skulle fortsätta försöka förhandla med en beställarnämnd som redan tydligt deklarerat att det inte fanns något mer utrymme för en ökad beställning”.

Enligt Ingvar Frid är sjukhusstyrelsen och sjukhusledningen eniga i att ”den positiva kostnadsutveckling som 2016 inneburit måste bibehållas”. Också att det inte ska ske genom sparplaner. Istället ska en handlingsplan med ekonomiska sats­ningar på fler vårdplatser och bemanning inom medicin och IVA genomföras.

”Det är som jag ser det varken möjligt eller rimligt att för 2017 ytterligare öka pressen på vår personal eller ytterligare begränsa patienternas tillgång till vård vid Alingsås Lasarett. Därför har vi för 2017 tagit fram en handlingsplan med framåtsiktande och kostnadsberäknade åtgärder – åtgärder som vi söker ekonomiskt stöd hos regionledningen för att kunna genomföra”, skriver Ingvar Frid.

I tillägg till vårdöverenskommelsen har sjukhusstyrelsen skrivit under en tilläggsöverenskommelse med Västra Hälso- och Sjukvårdsnämnden, vilken skulle kunna ge en ökad ersättning på fem miljoner kronor under 2017. Regionstyrelsen har också beslutat om en tilläggsersättning på fem miljoner kronor för randningskostnaderna för lasarettets AT- och ST-läkare.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera