Nyhetsarkiv

”Onödiga arbetsmoment i sjukvården måste bort”

En allt tuffare bemanningssituation och ett pressat system tror Hans Karlsson, chef för vård och omsorg på SKL, ligger bakom det ökade antalet inställda operationer. Men några planer på att samla in detaljerad statistik för att sporra landstingen i rätt riktning har han inte.

–  Det viktigaste är att kunskapen om orsakerna till de inställda operationerna finns verksamhetsnära och jag menar att den måste finnas där även om det inte finns några konkreta siffror att lämna ut. Vi skulle kunna be om att få den här statistiken nationellt, men vi ska inte samla mer statistik än vad som är nödvändigt. Den här typen av data är bättre för ständig verksamhetsutveckling än ur makroperspektiv, säger han.

Orsaken till att antalet inställda operationer på grund av vårdplatsbrist har ökat på många håll enligt Sjukhusläkarens kartläggning tror Hans Karlsson (bilden) delvis kan ha sin grund i den pressade bemanningssituationen. Om det råder en kontinuerlig brist på personal blir det visserligen i  första hand långa väntetider i stället för strukna operationer, menar han. Detta eftersom patienten då inte ens sätts upp på operationsschemat. Men även strykning av mer akuta orsaker – att någon i personalen har blivit sjuk och inte kan delta ­­– tenderar att inträffa oftare i en organisation som är alltför slimmad, anser Hans Karlsson. När färre personer arbetar blir verksamheten känsligare vilket kan leda till fler strykningar samma dag, menar han.

– Många landsting i dag har en  tuff bemanningssituation och har man svårt att hitta den personal man behöver minskar förstås flexibiliteten och det blir lite utrymme över.  Det innebär att det inte finns någon luft i systemet längre och för att komma till rätta med det krävs en en långsam och metodisk process där man successivt tar bort arbetsmoment som inte skapar värde. Vi vet från teorin att om en resurs är utnyttjad till mer än 85 procent så klarar man inte av variationer i behov eller belastning.

Ett exempel på ett sådant arbete som burit frukt är arbetet mot vårdskador, menar Hans Karlsson. Där har regionerna och landstingen lyckats öka sin kapacitet med de resurser man redan har, berättar han.

En annan orsak till att luften i många organisationer har minskat är den pågående befolkningsförändringen som innebär att allt fler lever allt längre, menar Hans Karlsson. Många ingrepp görs i dag på äldre personer, en stor grupp som bara fortsätter att öka.

– Det har inte hänt över en dag, men det bidrar till den här utvecklingen, säger Hans Karlsson.

Vad gör ni på SKL för att minska mängden strukna operationer generellt?

– Man ska inte glömma att det vanligaste skälet till en strykning  är att patienten stryks av medicinska orsaker. Man kanske blev sämre i sin sjukdom och var inte längre lämpad för operationen, eller en annan åkomma som patienten har kan hindra att ingreppet utförs. På det området finns mycket att göra. Det handlar bland annat om att skapa kommunikationsvägar för patienterna och ta dem till hjälp för att öka effektiviteten på det här området. Att man i ett tidigt skede kan signalera att man är sjuk så vården kan planera om. Vi jobbar också med att ständigt försöka förbättra flödena hos våra medlemmar och stötta dem i arbetet med behovs- och kapacitetsplanering. Det handlar mycket om att lära av dem som har lyckats bra och sprida den kunskapen vidare till andra regioner och landsting.

Hur ser du på framtiden på det här området?

– Jag tror att vi kommer att behöva göra ännu tydligare bedömningar av vilka behov som finns och ta mer höjd för de nya möjligheter vi har. Några saker har vi lärt oss – nu vet vi till exempel att en mix av operationer är bra och ger det bästa nyttjandet. Det skapar en enklare logik kring produktionen och vi får få ut mer effekt. Stordriftsfördelar, som många tidigare ställt stort hopp till, är inte uppenbara i mer än ett fåtal sammanhang.

Förr eller senare nämner de flesta sjuksköterskebristen som bakomliggande orsak till vårdplatsbristen som i sin tur skapar problem som till exempel fler strukna operationer – hur gör ni på SKL för att motverka den?

– Vi jobbar med bemanning generellt både på läkar- och sjuksköterske­sidan. Dels med hur man kan fasa ut beroendet av hyrpersonal men också med utbildningen– hur vi lättare kan få in nyutexaminerade sjuksköterskor i arbetet och skapa en mer tillämpad utbildning än den vi har i dag. Det tredje området vi arbetar med är det här med att många nyanlända har en hög kompetens med sig som vi måste ta tillvara så de kan komma ut i arbetslivet snabbare.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-01

Prenumerera