Nyhetsarkiv

Äldre multisjuka glömdes bort

Äldre multisviktande patienter står för många läkarbesök och läggs ofta in på sjukhus med långa vårdtider. De skickas fram och tillbaka mellan den kommunala omsorgen och sjukvården. Ett stort hinder är regelverket som inte gör det möjligt att utbyta vård- och omsorgsinformation mellan socialtjänst och sjukvård.

Följden blir att äldre multisjuka hamnar i sjukvården utan att läkare och annan vårdpersonal har tillgång till vård och omsorgsdokumentation från kommunerna. Det går inte ens att få veta om patienten bor i särskilt boende. Detta skapar uppenbara risker för patienterna.

Eva Jerilgård var tidigare projektledare för SKL:s Patientdatalagen i praktiken och i sin roll fast övertygad om att regelverket behöver ändras för att den faktiska vården och omsorgen av äldre multisjuka ska kunna fungera i praktiken.

– Jag hade stora förhoppningar om att detta skulle lösas när arbetet med den nationella IT-strategin inleddes 2006, sa hon under sin föreläsning på Vitalis.

Lägesrapporterna från den nationella IT-strategin och om Patientdatalagen verkade länge lovande, enligt Ewa Jerilgård. Under arbetets gång visades exempel på hur information om hemtjänst, särskilt boende och personlig assistens kunde länkas in i sjukvårdens informationssystem. Men patientdatalagen gav inte mer än förutsättningar för en sammanhållen informationslösning mellan socialtjänst och sjukvård.

– Jag hade förhoppningar om att resten skulle Socialtjänstdatautredningen lösa. Men när den väl var klar saknades helt skrivningar om överföring av information till hälso- och sjukvården. Det hade inte ens varit med i direktiven, berättar Ewa Jerilgård.

Kommunjurist Helena Meier drog slutsatsen att utredarna lagt så stor vikt vid att bevara patienternas integritet att man inte vågat tackla grundproblemet för vård och omsorg av äldre och multisviktande, trots de senaste fem årens utrednings- och lagstiftningsarbete.

– Vi behöver en teknikoberoende lagstiftning som öppnar vissa luckor i registren, en lag som säkerställer patienternas integritet men ger den information man behöver i sjukvården i en given situation. Den överdrivet stora respekten för integriteten skapar ständigt stora risker för gamla och multisjuka patienter. ”Patienten dog, men med integriteten i behåll.”

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera