Nyhetsarkiv

Äldre blir vinnare i framtidens sjukvård

Subspecialiseringen ökar och många läkarspecialiteter får en konsultativ roll. Samtidigt ökar efterfrågan på generalister som går en ny vår till mötes.

Bakom framtidsscenariot står specialitetsföreningarna som svarat på Sjukhusläkarens enkät hur de tror att den egna specialiteten kommer att utvecklas.

Att befolkningen blir äldre innebär nya krav på många läkarspecialiteter visar svaren från specialitetsföreningarna.

Svenska psykiatriska föreningen berättar att äldrepsykiatri redan är på gång att bli en helt egen specialitet.

Inom ortopedin ser man en expansion av sin specialitet på grund av ålderspanoramat med friskare kravställande äldre, där dagens indikationer vidgas upp i åldrarna. Svensk ortopedisk förening tror att de mer strömlinjeformade diagnoserna inom ortopedin går från offentlig vård till privata aktörer.

Inom både Svensk onkologisk förening, Svensk kirurgisk förening och Föreningen för obstetrik och gynekologi
bedömer man att allt fler äldre kommer att behandlas för cancer. Man tror också att ingreppen kommer att göras av nischade specialister på regionala center.

– Vi går mot en centralisering av tumörkirurgin. Precis som inom andra kirurgiska specialiteter inrättas kliniker som nästan enbart arbetar med detta och jobbar specialitetsövergripande med onkologer, kolorektalkirurger och anestesiologer samt patologer, svarar Föreningen för obstetrik och gynekologi.

Även Svensk thoraxkirurgisk förening menar att fler äldre patienter behandlas i framtiden, något som strider mot dagens uppfattning bland äldre patienter som inte tror att de kommer att få rätt behandling på grund av sin ålder. Thoraxkirurgerna förutspår också en utveckling från invasiva ingrepp till kateteringrepp.

Svensk hematologisk förening tror på en snabb utveckling mot ”personalized medicine”, det vill säga individuellt anpassade behandlingar och mediciner, vilket ger betydligt dyrare vård. Eftersom blodsjukdomar är vanligare hos äldre kommer antalet patienter i behov av botande och livsförlängande behandlingar att öka kraftigt, menar föreningen.

Samtidigt som patienter blir allt äldre inom de flesta specialiteter så är trenden den motsatta inom barnmedicin som får ta sig an nya och yngre patientgrupper, de så kallade ”nya överlevarna”. Det handlar om de extremt för tidigt födda barnen med cystisk fibros och svåra metabola sjukdomar, barn som överlever barncancer med mycket aggressiv behandling, barn med svåra hjärtfel och andra medfödda missbildningar, samt transplanterade barn med uppföljningsbehov och långvarig immunsuppressiv behandling.

När det gäller de äldre barnen har skolhälsovården fört en tynande tillvaro de senaste åren. Men Svenska skolläkarföreningen tror på en nytändning om Socialstyrelsens förslag går igenom, att skolhälsovård blir en tilläggsspecialitet till basspecialiteterna barn- och ungdomsmedicin, allmänmedicin eller barn och ungdomspsykiatri.

Samtidigt som apoteken tillhandahåller allt fler självtester blir DNA-tester och genetik allt viktigare inom vården och understöds av teknikutvecklingen, det menar Föreningen för laboratoriemedicin och Föreningen för medicinsk genetik. Prognostiska markörer och fler och mer komplexa analyser önskas av klinikerna när det gäller samspelet mellan olika gener vid malignitet. Det innebär också att man samtidigt kan upptäcka helt andra sjukdomar än de efterfrågade, varnar Föreningen för medicinsk genetik. En ny yrkeskategori får ökad betydelse, genetisk vägledare, ofta en sjuksköterska med vidareutbildning.

Svensk förening för transfusionsmedicin förutspår att nya tjänster kommer att utföras inte bara åt sjukvården utan också åt forskning och industri inom klinisk immunologi och transfusionsmedicin. Utvecklingen av molekylära metoder och olika typer av cellulära behandlingar vid tumörsjukdomar gör att skräddarsydda analyspaket skapas efter önskemål från kunderna. En större del av läkararbetet kommer att användas till att föra över kliniknära forskning till nya diagnostiska metoder och behandlingsmetoder, menar föreningen.

Svensk förening för nuklearmedicin ser en utbyggnad av PET/CT-diagnostik som också kan kombineras med gammakameror och datortomografi. De menar att en ökning av nuklearmedicinska terapier är att vänta där gammakamera eller PET-kamera tar bilder i anslutning till terapierna.

Intresset för dermatologisk kirurgi ökar i takt med en dramatisk ökning av hudcancer, svarar Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi. De pekar på att transplantationer och lambåer som tidigare gjordes av plastikkirurger i framtiden görs inom dermatologisk kirurgi. Dermatologiska autoimmunsjukdomar som gränsar till reumatologin har också övergått till dermatologerna.

Den ökade resistensproblematiken med multiresistenta bakterier fortätter att öka och är ett växande problem i infektionsläkarnas arbete, enligt Svenska Infektionsläkarföreningen. Globaliseringen och klimatförändringar gör att svenska infektionsläkare i utökad utsträckning kommer att komma i kontakt med subtropiska och tropiska sjukdomar i ökad utsträckning.

Endokrinologer kommer enligt sin specialitetsförening att i huvudsak jobba som konsulter i framtiden och den polikliniska delen av arbetet ökar. Många avancerade medicintekniska hjälpmedel utvecklas för kontinuerlig blodsockermätning och insulintillförsel.

Nya läkemedel inom Typ2-diabetes med veckodosering är på ingång. Telemedicinska multidisciplinära terapikonferenser blir allt vanligare, samarbetet med andra specialiteter ökar, exempelvis med kirurger, ögonläkare och ortopeder.

All denna subspecialisering mot allt smalare nischer som specialitetsföreningarna förutspår gör att sjukhusen kommer att efterfråga allmänläkare med generalistkompetens, menar Svensk förening för allmänmedicin.

Föreningen ser redan i dag en successiv förskjutning av utredningar och behandlingar från specialistvård till primärvård, huvudsakligen inom de intermedicinska specialistområdena. Målrelaterad ersättning och kvalitetsregister får ett ökat inflytande på allmänläkarnas dagliga arbete. Primärvården förutspås bli mindre läkarcentrerad till förmån för teamarbete och allt färre allmänläkare blir vårdcentralschefer.

Fotnot: Specialitetsföreningarna fick tre frågor att besvara.
1. Ser du några tydliga trender inom din specialitet?
2. Har det skett några tydliga förändringar, någon behandling eller
rutin som gått över till en annan specialitet, eller som tillkommit från
en annan specialitet?
3. Vad tror du är den största förändringen på sikt inom din specialitet
och vad är orsaken till den?
Enkäten skickades ut i mitten av juni och svaren sammanställdes sista
augusti.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-02

Tema: Tillitsbaserad styrning / Elin Karlsson ny ordförande / Krönika: Individen och kollektivet / Sjukhusläkarnas fullmäktige 2022 /

Prenumerera