Nyhetsarkiv

Akademiskas ledning: ”Vi har ständigt fokus på vårdplatsläget”

I Sjukhusläkarna Uppsalas kartläggning vittnar personalen om en minst sagt pressad arbetssituation. Också om ett allt hårdare klimat där de som säger ifrån riskerar att drabbas av repressalier. Men vad gör ledningen för att förbättra situationen?

Läs mer: Personal på Akademiska larmar om pressad situation

Många som vi har talat med vittnar om en väldigt pressad arbetsmiljö, bland annat på grund av stängda vårdplatser, vad kan ni från ledningen göra för att förbättra situationen?

Lena Hadad, HR-direktör: ”Vi har ständigt fokus på vårdplatsläget och en mängd åtgärder vidtas för att säkra en god arbetsmiljö. För att i största möjliga mån se till att rätt patient ligger på rätt avdelning har vi daglig styrning och uppföljning av vårdplatsläget. Vi har även vårdplatskoordinatorer som arbetar för att säkerställa platsläget. Vi arbetar för att öka antalet öppna vårdplatser och för att bemanna med rätt kompetens på olika vårdnivåer. Vi arbetar även med att uppdatera våra arbetsmiljörutiner vid överbeläggningar.”

Hur ska ni bryta den sjuksköterskeflykt som pågår från sjukhuset?

Lena Hadad, HR-direktör: ”Personalomsättningen och analys av varför man väljer att lämna ligger till grund för de åtgärder vi vidtar. Vi arbetar t ex för mer rättvisa arbetsvillkor och ser över arbetsfördelningen för att stärka teamet och professionen så att det blir ett intressant uppdrag. Vi har också infört ett kliniskt utvecklingsår (hösten 2016) så att nyexaminerade sjuksköterskor ska känna sig trygga i sin yrkesutövning samtidigt som vi säkerställer en god introduktion. Vi möjliggör flera olika vägar (nya och befintliga) för att man ständigt ska kunna utvecklas i yrkesrollen. Vi utbildar sjuksköterskespecialister inom olika inriktningar.”

En del ur personalen upplever att det har varit ett för starkt fokus på att hålla budget och att verksamheten därför blivit lidande, hur ser du på det?

Bo Strömquist, ekonomidirektör: ”Att det uppfattas som ett starkt fokus på att hålla budget är naturligt mot bakgrund av att sjukhuset haft uppdraget att säkerställa en ekonomi i balans vilket även fortsättningsvis är ett av flera uppdrag. I vår styrmodell är verksamheterna själva med och sätter realistiska mål vilket ger bättre förutsättningar att långsiktigt hålla budget. Vid alla beslut och ställningstaganden har vi eftersträvat minsta möjliga negativa effekt på det patientnära arbetet. Av samma skäl har vi också, så långt som möjligt, försökt undvika personalneddragningar.”

En del vittnar också om ett ”hårdare klimat”, att det ”blivit lägre i tak” på sjukhuset, och att de som säger ifrån riskerar att drabbas av repressalier. Hur ser du på det?

Henrik Pederby, kommunikationsdirektör: ”Yttrandefrihet och meddelarfrihet är en grundbult i en offentlig organisation som Akademiska sjukhuset. I Region Uppsalas kommunikations­policy slås det fast att ”Genom en aktiv och öppen dialog skapar vi förutsättningar för ett gott, tillåtande­­ och uppmuntrande arbetsklimat”. Om medarbetare känner att det är ”lågt i tak” på en arbetsplats är det mycket allvarligt. Om en med­arbetare utsätts för repressalier på grund av att man använt sin yttrandefrihet är det självfallet helt oacceptabelt.”

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera