Nyhetsarkiv

Akademiska sjukhuset får gå 100 miljoner back

Landstingsrådet Vivianne Macdisi (S) är ordförande i sjukhusstyrelsen för Akademiska.

Den nytillträdda rödgröna sjukhusstyrelsen för Akademiska sjukhuset i Uppsala budgeterar för ett minusresultat på 100 miljoner kronor under 2016. Men när 2017 är till ända ska budgeten vara i balans. Facket oroar sig för att det ska leda till panikåtgärder som inte blir bra på lång sikt. 

Orsaken till det budgeterande minusresultatet är att det inte anses realistiskt att sjukhuset på ett år ska kunna åtgärda det underskott på drygt 260 miljoner kronor som resultatet för 2015 pekar på.

– Vi har ställt frågan vad som är realistiskt? Vi kan inte fastställa en budget som är noll om vi inte tror att det blir

Torbjörn Karlsson, Överläkare och Docent vid Akademiska Sjukhuset är ordförande i Upplands Allmänna Läkareförening.

noll. Vi har haft ett nära samarbete med sjukhusledningen som sagt att de kommer klara av att beta av ett underskott på ca 150 miljoner, men att 100 miljoner ytterligare blir för mycket. Då gjorde vi så att vi ger en tidsfrist, men vi ökar inte deras budget, säger landstingsrådet Vivianne Macdisi (S) som är ordförande i sjukhusstyrelsen.

Liknande försök har gjorts tidigare, skillnaden är att man nu har en politisk sjukhusstyrelse med ansvar för hela sjukhuset, inte som tidigare där ansvaret var uppdelat på ett antal mindre styrelser. Akademiska sjukhuset i Uppsala har under en lång tid haft ekonomiska problem.

– Sjukhuset har haft väldigt svårt att hålla budgeten. Inför 2015 fick Akademiska en budget som var 8 procent större än tidigare, det är väldigt mycket, men det blev ändå ett kraftigt underskott. Vi har också haft en tradition där sjukhusledningen under en lång tid på våren sagt att man kommer ha budgeten i balans, och först senare sett att det kommer inte att gå ihop, säger Vivianne Macdisi.

Det blir också ett stopp för det ”internräntesystem” som gjort att sjukhuset dras med gamla skulder på 1,4 miljarder till landstinget. Systemet har fungerat så att sjukhuset vid budgetunderskott lånat pengar av sin ägare landstinget med en internränta. De skulderna har byggts på under årens lopp utan att sjukhuset lyckats betala av dem. Sjukhuset slipper nu betala tillbaka pengarna, men kommer inte kunna låna pengar på samma sätt i framtiden. Budgeten kommer framöver alltså att behöva vara i balans.

– På så sätt kan vi ta tag i problemen på en gång. Det handlar ju inte om att sjukhuset ska göra några besparingar, utan att de inte ska göra av med mer pengar än de fått, säger Vivianne Macdisi.

Från Läkarförbundets sida anser man dock att budgeten är underfinansierad och att mer pengar behövs för att ge medborgarna den vård de har rätt att förvänta sig.

”Akademiska ger kvalificerad högspecialiserad sjukvård åt cirka 2 miljoner människor, men har finansiering som baserar sig på Uppsala läns invånare ( cirka 300 000). Regionfrågan och det finansiella ansvaret för högspecialiserad vård måste tydliggöras för att utveckla och bibehålla kompetens.” skriver ordförande Torbjörn Karlsson ordförande i Upplands allmänna läkareförening när Sjukhusläkaren når honom per mejl.*

Facket oroar sig också för att panikåtgärder kan få skadliga effekter på sikt.

”Styrningen av sjukvården är komplex, och vi kan inte se varje åtgärd i korta perspektiv. Besparingar som skadar verksamheten förvandlas snabbt till fördyringar. Än har inte så många konkreta åtgärder nått oss, men vi ska granska det vi ser.

Naturligtvis ser vi också gärna en skärpt kostnadskontroll avseende dyra konsulter som ofta endast konfirmerar redan kända problem. Krav på besparingar måste appliceras också på ledningsfunktioner och administration.”

Hur Akademiska ska jobba ihop underskottet faller på sjukhusledningen att lösa när politikerna nu satt de ekonomiska ramarna.

”Allt beror på vilken finansiering man är beredd att ge vården. Vårt uppdrag är tydligt för oss inom sjukvården, men våra folkvalda har ansvar för finanserna. Vi behöver vårdplatser för att logistiken ska fungera, vi behöver op-resurser och IVA-platser för att kunna ge effektiv vård. Och vårdpersonal måste finnas för att arbetet ska kunna utföras. Om en trovärdig budget baseras på behovet så kommer det att fungera.” skriver Torbjörn Karlsson.

Där verkar läkareföreningens ordförande och landstingsrådet inte vara så långt i från varandra i tanken. Vivianne Macdisi hoppas på att kunna sätta punkt för Akademiskas ekonomiska bekymmer.

– Jag är övertygad om, och hoppas på att det här kommer bli en vändning. Anledningen är att vi jobbar på ett helt annat sätt vi än gjort tidigare. Ägare och sjukhus jobbar närmare varandra. Vi är väldigt tydliga med att det inte får vara kortsiktiga förändringar som skadar på sikt. Vi vill ha en god dialog och tydlighet, vi vill utveckla och satsa på sjukhuset och vill fokusera på andra saker än budgetunderskott. Det här möjliggör ju det, ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för att kunna satsa.

* Uppdatering:  Vivianne Macdisi vill efter att läst artikeln förtydliga att budgeten inte baserar sig endast på Uppsalas invånare. ”Finansieringen för Uppsala läns patienter är 5,2 miljarder därutöver har Akademiska intäkter på över 3 miljarder för riks och regionvård och för forskning. Dessutom har jag precis ändrat sjukhusets uppdrag för att förtydliga att det är ett komplett universitetssjukhus som står på tre ben vård, forskning och utbildning. Den högspecialiserade vården är av avgörande vikt att säkerställa och nu tar den nya sjukhusstyrelsen ett helhetsgrepp för att möta de krav som en så komplex vårdverksamhet kräver.” skriver Macdisi i en kommentar.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera