Nyhetsarkiv

Mätning av vårdkvalitet allt viktigare när vården blir gränsöverskridande

Pierre Schellekens, EU-kommissionär i Sverige, inledde Region Skånes och Norrbottens läns landstings gemensamma seminarium om gränsöverskridande sjukvård.

Han berättade att rätten att fritt söka vård inom EU funnits länge, även om den inte varit känd av flertalet EU-medborgare. Sjukvård räknas i EU:s grundläggande lagar som en av alla de produkter och tjänster som fritt ska erbjudas inom unionen. Efter flera prejudicerande domar i EU-domstolen såg kommissionen ett behov av att förtydliga patientens rättigheter att söka vård i annat EU-land och utarbetade patientrörlighetsdirektivet, som antogs 2010 och ska införas i de nationella lagstiftningarna senast 2013.

– De två vanligaste frågorna till mig som svensk EU-kommissionär gäller vargjakten och rätten att söka sjukvård utomlands. Det finns ett stort behov av att tolka, förtydliga och bekräfta rättigheterna, sa han.

Maria Nilsson, sakkunnig på Socialdepartementet, berättade om EU-direktivet och förslaget till svensk lagstiftning, som beräknas införas nästa år.

– Direktivets logik bygger på att patienten själv betalar sjukvården ur egen ficka och ansöker om ersättning från hemlandet. Förutom sjukvård täcks även läkemedel och medicintekniska produkter. Det är upp till varje EU-land att besluta om kringkostnader som persontransporter och boende i utlandet ska ingå i förmånen.

– Det svenska lagförslaget innebär att inga krav ställs på förhandstillstånd, däremot kan patienten ansöka om förhandsbesked vilket kan vara en trygghet då det ger en ekonomisk trygghet att veta vilka kostnader som täcks. Beslutsansvaret föreslås vara delat mellan Försäkringskassan och Socialstyrelsen medan patientens hemlandsting blir betalningsansvarigt.

Maria Nilsson berättade att remissrundan för lagförslaget är avslutad och att remissinstanserna i grunden varit positiva till den nya lagen.

Agneta Granström, landstingsråd (MP) i Norrbotten berättade att merparten av de norrbottningar som utnyttjar möjligheten till vård i utlandet är ”gränsgångare” som söker vård i Finland och Norge. Tryggheten att få vård på sitt eget språk – finska – är ett starkt vägande skäl.

Anders Åkesson, regionråd (MP) i Region Skåne, hade samma erfarenheter – merparten av utbytet sker i dag med Danmark.

– Men vi ser även möjligheter att få patienter till Skåne, vilket kan bidra till regional utveckling och utveckling av universitetssjukvården. Den här möjligheten kan trigga till bättre tillgänglighet och kvalitet.

Även Martin Andersson (M) i SKL:s hälso och sjukvårdsdelegation såg möjligheter att sälja sjukvård till andra länder.

– Men det finns problem i hur vi får fakturera för patienter som kommer till oss. Riksprislistan, som ska tillämpas i dessa fall, ger inte full kostnadstäckning. Det är en akut fråga att ta tag i, i god tid innan den nya lagstiftningen införs.

Panelen var enig om att patienter med sällsynta diagnoser kan bli vinnare om EU-direktivet får stort genomslag.

– Vi kan både få och ge ny kunskap. Ett exempel på den starka dynamiken som blir möjlig är registerutbytet om en sällsynt form av barncancer där internationella jämförelser kunde leda till att medicineringen kalibrerades så att dödligheten halverades i sjukdomen.

Thomas Zilling, ordförande i Sjukhusläkarna, underströk att det kan vara svårt för patienter att driva sina ersättningsärenden och att det finns ett behov av en patientombudsman för att hjälpa patienterna, till exempel med att överklaga till förvaltningsrätten om Försäkringskassan nekat ersättning.

Lena Furmark häll med:

– Det kan vara en bra idé att erbjuda en sådan juridisk hjälp.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera