Nyhetsarkiv

10 goda råd till dig som facklig företrädare om utvidgat vårdval

Tipslistan är framtagen av en intern arbetsgrupp för utvidgat vårdval/specialister i öppenvård inom Sjukhusläkarnas styrelse.

Fackligt inflytande
Läkarfackligt inflytande är viktigt för en hållbar utveckling av vårdvalet och den lokala läkarföreningen bör bjudas in till samverkan redan i ett tidigt planeringsskede.

Flera ersättningsmodeller är tänkbara
En bred diskussion bör föras inför val av ersättningssystem – kapitation, prestationsbaserad ersättning, besöksersättning, kvalitets- och målrelaterade ersättningar etc. Sannolikt behövs olika modeller för olika patientgrupper och läkarspecialiteter. Exempelvis kan långtidsuppföljning av neurologipatienter behöva ha ett annat ersättningssystem jämfört med öron-näsa-hals-mottagning. Specialitetsföreningarna har unik kunskap på området och bör konsulteras vid utformning av ersättningssystem.

Systemet ska vara tydligt för patienten
Tydliga definitioner bör arbetas fram i samarbete med specialitetsföreningarna för vilka patientgrupper/diagnoser som ska omfattas av det utvidgade vårdvalet.

Landstingsdriven sjukvård ska vara med i vårdvalet
Samma villkor bör gälla för vård i offentlig och privat regi. Det gäller både ersättningssystem och patientens rätt att fritt välja vård.

Heltäckande ersättningssystem
Forskning, utveckling, fortbildning samt handledning och utbildning av AT- och ST-läkare är viktiga delar av sjukvården och bör stimuleras genom särskilda ekonomiska ersättningar för dessa ändamål.

Ersättning för medicinsk service
Särskilda ersättningar ska utgå för medicinsk service som provtagning och analys, remiss till bilddiagnostik (ex. röntgen) etc. Tidigare erfarenheter av utvidgat vårdval visar att privatpraktikerna annars riskerar att gå back på patienter som kräver omfattande utredningar.

Möjlighet till klinisk läkemedelsprövning inom vårdvalet
Landstingen ska medverka till att kliniska läkemedelsprövningar ska kunna ske även inom det utvidgade vårdvalet.

Stimulera till små läkarledda verksamheter
Vårdvalssystemen ska vara utformade så att de underlättar för läkare som vill starta egen verksamhet, på egen hand eller tillsammans med kolleger. Exempel på frågor som underlättar för små läkarledda verksamheter är:
• Möjligheter att anlita underentreprenörer (t ex kolleger som vill arbeta deltid på mottagningen).
• Att undvika omfattande krav på öppethållande (systemen måste öppna för möjligheter för privatpraktiserande läkare att delta i fortbildning, arbeta deltid etc).
• Enkla regelverk.

Möjligheter för sjukhusläkare att vara tjänstlediga på deltid för att arbeta inom vårdvalet
Policy inom landstinget om att bevilja tjänstledighet på deltid för att arbeta inom vårdvalet. Det utvidgade vårdvalet går hand i hand med en utveckling där mottagningsbesök förs över till öppen vård. Genom att öppna för möjligheten att sjukhusläkare kan verka inom vårdvalet på deltid undviks en situation där sjukhusen dräneras på nyckelkompetens.

Nya pensionslösningar behövs
I dag drabbas landstingsanställda negativt vid byte av arbetsgivare och vid delade anställningar. I vissa fall kan anställda förlora flera tusen kronor i månaden i pension utan att ha gått ner i arbetstid. Landstinget bör medverka till att finna lösningar som underlättar övergång till arbete inom vårdvalet med bibehållna pensionsförmåner.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-04

Graviditetspenning / Journalsystem / Millenium / Faxar

Prenumerera