Nyhetsarkiv

”Villkoren för Europas anställda läkare är hotade”

De anställda läkarna i Europa går en osäker framtid till mötes. Idag finns starka krafter som vill ha en annan ”flexiblare” arbetslagstiftning, så om läkarkåren ska lyckas behålla dagens arbetsvillkor krävs det hårt fackligt arbete och dialog med politikerna.

Det var huvudbudskapet när Claude Wetzel, ordförande för Europas anställda läkares organisation FEMS, talade på de nordiska överläkarföreningarnas konferens om nattarbete och arbetsförhållanden i Köpenhamn, nyligen.

Vid konferensen antog de nordiska specialistläkarna en gemensam resolution för en hållbar och patientsäker arbetsmiljö där de kräver att EU:s arbetstidsregler om dygnsvila och veckoarbetstid ska följas.

EG-domstolen har i Jaeger-målet och Simap-målet slagit fast att all jourtid på sjukhuset är arbetad tid, även den tid då läkaren vilar. Det har betraktats som stora avgörande domar.
Men EG-domar och politiska beslut kan rivas upp från en dag till en annan, menade Claude Wetzel.

– Begreppet inaktiv tid under jouren kan till exempel inom kort komma att införas i nationella kollektivavtal med hänvisning till subsidaritetsprincipen, sade han.

Subsidaritetsprincipen är en grundläggande princip inom EU som innebär att medlemsländerna får behålla de befogenheter som de själva kan administrera mest effektivt. Tanken är att varje beslut ska tas på lägsta möjliga nivå, närmast medborgaren.

– Vi kan alla data och alla dokument, problemet är att politikerna på nationell och regional nivå inte är övertygade, sade Claude Wetzel.

– Politikernas prioritet sedan Lissabon-processen 2002 är att göra Europa till världens mest dynamiska och konkurrenskraftiga ekonomi till år 2010. För att nå det målet ska EU förändra sin arbetslagstiftning och då står inte patientsäkerhet och arbetsmiljö högst på dagordningen.

– Parlamentet har bett EU-kommissionen att ta fram en ny ”flexiblare” arbetslagstiftning i Europa. Det är det stora hotet menade Claude Wetzel, som varnade för konceptet ”flexicurity” som nu lanseras hårt inom EU.

”Se upp med flexicurity-konceptet”

– För läkarna kan flexicurity-konceptet innebära att dagens normala situation med normala kollektivavtal för arbetstider och löner kan komma att ersättas med en framtida situation där läkaren skriver ett individuellt kontrakt med sjukhusets VD.

I kontraktet kommer läkaren själv att få avtala om sin arbetstid, lön, arbetsförhållande, vad läkaren ska göra, vad som är läkarens område och omfattningen av verksamhetsområdet.

I framtiden kan vi komma att sitta ensamma framför våra arbetsgivare. Blir det verklighet kommer allt vi talat om i form av patientsäkerhet och arbetsmiljö, under den här dagen, att försvinna, varnade Claude Wetzel och uppmanade sina fackliga nordiska kollegor att påverka sina egna nationella politiker.

Enligt Claude Wetzel är det uppenbart att EU-kommissionen vill försvaga de avlönade doktorernas ställning på europeisk nivå.

– Det finns även en stor fara att arbetsgivare som vill skapa nya kontrakt vart femte år går samman med de medicinska experter som vill ha recertifiering av läkaren. Här måste fackföreningarna se upp, menade Claude Wetzel.

– Nu gäller det att läkarprofessionens organisationer enas om gemensamma krav.

Claude Wetzel poängterade i sitt tal att europeiska regler blir allt viktigare för medlemsländernas hälso- och sjukvårdssystem.

– 2008 kommer det viktiga ”Hälso- och sjukvårdsdirektivet”. Innan dess ska EU-kommissionen komma med förslag på utökad rörlighet för Europas patienter och hur samarbetena mellan medlemsländernas hälso- och sjukvårdssystem ska kunna vidgas. Då gäller det att vara uppmärksam, menade han.

– Förra året togs det mycket omdiskuterade Bolkestein-direktivet som vill skapa en gemensam marknad för tjänster, precis som för varor, inom EU. Då lyckades vi inom den medicinska lobbygruppen få igenom att hälso- och sjukvården skulle hållas utanför med argumentet att patienten inte är en produkt som andra, men det kommer hela tiden nya förslag och direktiv och politiska strömningar, sade Claude Wetzel.

– Inom två år ska ett omarbetat arbetstidsdirektiv publiceras med 36 månaders deadline. Det innebär att inom fem år har vi delvis nya arbetstidsregler och revideringen av arbetstidsdirektivet har öppnat dörren för att införa ett system med inaktiv tid under jouren, menar Claude Wetzel.

– Idag råder det dödläge. Parlamentet vill ha bort den så kallade opt-outen som innebär att det ska vara tillåtet för en arbetstagare att frivilligt gå med på att arbeta längre än 48 timmar i veckan, upp till 65 timmar i veckan. Parlamentet menar att det leder till social dumpning och ger utrymme för orättvis konkurrens eftersom ingen läkare som vill göra karriärr kan säga nej till att arbeta längre än 48 timmar när det finns andra som gör det. Men Storbritanniens, Tysklands och Polens parlament protesterar. De vill behålla opt-outen.

– De europeiska arbetsgivarnas organisation Hope (European Hospital and Healthcare Federation) vill införa ett system med inaktiva perioder när läkarna har jour på sjukhuset, exempelvis om läkaren tar sig en tupplur. Det förslaget stöddes av den tyska regeringen som menade att tid då läkaren vilar inte ska räknas som arbetstid. Tyskland använder nu förslaget som en bricka i förhandlingsspelet, sade Claude Wetzel.

– För att lösa dödläget om opt-outen kan det bli så att Tyskland, Storbritannien och Polen går med på att avskaffa opt-outen mot att det införs ett system med inaktiv tid på sjukhuset, menar han.

– I Frankrike kommer det inte att bli verklighet, där har vi redan övertygat politikerna att det är ett för högt pris, men hur det blir i andra länder vet ingen. Tyskland kommer förmodligen att införa systemet om det blir möjligt att skapa ett sådant genom kollektivavtal i ett nytt omarbetat arbetstidsdirektiv. Claude Wetzel avlsutade sitt tal med att uppmana de fackliga kollegorna att lobba hårt på nationell och regional nivå.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera