Nyhetsarkiv

”Vi säger nej till schemalagt nattarbete”

Vart decennium brukar vi tvingas skramla med konfliktvapnet för att få behålla det system vi anser vara det mest flexibla och kostnadseffektiva när det gäller att organisera läkararbete under obekväm tid det vill säga, nätter och helger.

I årets centrala löneavtalsrörelse med ”Sveriges Kommuner och Landsting” var därför ett av Läkarförbundets främsta mål att bibehålla jouravtalet.
Under avtalsrörelsen förundrades vi i förhandlingsdelegationen över vår motparts passivitet och brist på visioner.

De verkade ha som enda mål att vårdens alla yrkesgrupper skulle omfattas av samma likalydande avtal. De önskade få till stånd en för alla förbund, likriktad, gemensam förhandlingsordning kallad lönesamtalsmodellen vilken i arbetsgivarens tolkning innebär att närmaste chef meddelar arbetstagaren ny lön via ett lönesamtal. Punkt slut, inga invändningar.

Vi är inte särskilt nöjda med årets avtal, framförallt inte de delar som garanterar utfallet till vissa specialiteter. Men, vi kan sträcka oss till att beteckna avtalet som en defensiv framgång. Detta eftersom vi lyckades tjata kvar den traditionella förhandlingsmodell som innebär att lönerevision sker i förhandling mellan läkarföreningen och arbetsgivaren, såvida man inte kommer överens om annan ordning.

Vi var också nöjda med att hotet mot jouravtalet parerats under ytterligare en avtalsperiod.

Men knappt hade bläcket under avtalet torkat förrän vår arbetsgivare Region Skåne informerade om att man i samarbete med de två övriga regionerna, västra Götaland och Stockholm, ville ge sina förvaltningschefer uppdraget att se över sin organisation av läkares arbete under jourtid med avseende på att tillämpa det alternativa arbetstidssystemet.

Denna möjlighet till att schemalägga läkare utanför ordinarie arbetstid finns i vårt avtal sedan 1994 (BOL p3) och tillkom som ett resultat av en medling.
Det innebär att om arbetsgivaren vill schemalägga läkare utanför ordinarie arbetstid, så skall de ekonomiska värden som finns i jouravtalet beräknas och tillföras det lokala förhandlingsutrymmet.

Det är krångligt och dyrt och har sannolikt på grund av detta hittills inte kommit till användning. Nu däremot verkar arbetsgivaren vilja damma av det i kampen mot joursystemet.

Region Skåne önskar vidare att förvaltningschefernas förslag skall vara klara till november så att de nya rutinerna skall kunna införas i god tid innan januari 2007 då den nya arbetstidslagen ställer krav på 48 timmars maximal veckoarbetstid och 11 timmars sammanhängande dygnsvila.

Anledningen till uppdraget anges vara omtanke om läkarnas arbetsmiljö och patienternas säkerhet. Misstankar finns att arbetsgivaren vill använda den nya arbetstidslagen för att genomdriva enhetlighet även i fråga om arbetstidsmodeller och i förlängningen ersättningssystem för alla anställda i sjukvården.

Ett exempel är poängmodellen på KS eller Helsingborgsavtalet där veckoarbetstiden skrivs ned i förhållande till antalet nattpass.

Nya arbetstidsmodeller lanseras ofta som ett sätt att få tillstånd en förbättrad arbetsmiljö under ekonomiskt neutrala villkor, men misstanken finns att huvudsyftet denna gång för våra monopolarbetsgivare är att finna vägar att bemanna nya akutåtaganden utan att behöva anställa fler läkare eller betala extra.

Det är mycket bra att majoriteten i EU-parlamentet röstade för arbetstidsdirektivet med 48 timmars maximal veckoarbetstid och 11 timmars obligatorisk dygnsvila.
Parlamentet stödde också Jeager- och Simap-domarna i EU-domstolen vilket innebär att all tid på arbetet (även vilotid under jour) skall inräknas i veckoarbetstiden. Att implementera detta innebär att vi läkare måste effektivisera och minimera arbetet under jourtid.

Men det gäller mer än så. Det gäller vår möjlighet att styra över vårt arbete och våra arbetstider och det gäller synen på att läkares arbete innebär medicinskt expertarbete som ska ske dagtid i mesta möjliga utsträckning. Övrig tid sköter vi nödvändigt jourarbete. Vi åtar oss akuta insatser där medicinska sakskäl talar för det och vi upprätthåller viss rutinvård, ronder etcetera av patientsäkerhetsskäl.
Ramarna och ersättningarna för detta jourarbete finns i vårt nuvarande jouravtal i form av en inflationssäkrad koefficient av timlönen vilken kan tas ut i pengar eller ledighet.

Vi är inte alltigenom nöjda med storleken på koefficienten utan på många ställen finns lokala kollektivavtal om rimligt förbättrade villkor till exempel dubblerad ersättning fredagskvällar och storhelger. Detta är rätt väg att gå när det gäller att anpassa läkarnas arbete under jourtid.

Några idéer och schemaläggningsmodeller presenteras här i tidningen på sidorna 36-38. Sjukhusläkarföreningen är inte emot schemaläggning i sig utan bara schemaläggning utanför ordinarie arbetstid.

Vi avvisar och avråder från att införa en arbetsorganisation för läkares arbete under jourtid som skulle innebära årliga omförhandlingar av villkor för arbete under jourtid, för varje jourlinje, på varje klinik och inom varje förvaltning. Vi har inte tid till detta.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera