Nyhetsarkiv

”Mohamed ALShobaki behöver en läkare och det är hjärtskärande att läsa hans mail”

Genevekonventionen påbjuder civilbefolkningens skydd i ockuperat territorium. International Committee of the Red Cross är en opartisk, neutral och självständig organisation som arbetar med att driva konventionens syften.

IRCR har ett renodlat humanitärt syfte att skydda liv och hjälpa människor vid väpnade konflikter och andra våldssituationer, speciellt människor som inte själva är inblandade i konflikt såsom skadade, sjuka och tillfångatagna. Vid de nordiska läkarförbunden möte i veckan vittnade Mads Harlem, norsk jurist, om svårigheterna att få genomslag för internationell rätt i Israel-Gaza konflikten.

Till följd av Israels blockad försämras den medicinska vården i Gazaremsan allt mer och är idag ”all time low” enligt ICRC. Det råder brist på såväl kompetens som material. Israeliska staten beslöt i juni att lätta på blockaden för att förbättra livsbetingelserna för det palestinska folket. Detta har dock inte ändrat gränspolisens arbetssätt. De fortsätter att obstruera Gazabornas rätt till medicinsk vård.

PHR (Physicians For Human Rights) i Israel har i en rapport från juli i år fastslagit att Israels Shin Bet säkerhetsservice använder oacceptabla metoder mot patienter som behöver medicinsk vård. Rapporten innehåller en stor mängd vittnesmål på brott mot internationell rätt tillika mänsklig etik och moral.

WHO rapporterar att israelisk gränspolis i juni stoppade en CT-scanner samt defibrillatorer och monitorer avsedda för Shifa sjukhuset i Gaza. Palestinska hälsoministeriet i Ramallah rapporterar att Israel i juni konfiskerade sju syrgasapparater som Norge donerat. Israelerna påstod att apparaterna kunde användas för ickemedicinska syften, även de som skulle till det europeiska sjukhuset i norra Gaza och till sjukhusen på Västbanken.

Sjukvårdsministeriet rapporterar om brist på mediciner och medicinsk utrustning. I maj fattades 110 mediciner och 123 sorters utrustning. Ytterligare 76 sorters läkemedel och 60 sorters utrustning förväntades ta slut under sommaren till förfång för patienter med kroniska sjukdomar. Det råder stor brist på läkemedel mot cancer, cystisk fibros, epilepsi, hemofili, thalassemi samt utrustning för njurdialys, cancerbehandling och förlossningskirurgi.

Parallellt med att man förhindrar införsel av denna medicinskt essentiella utrustning förhindrar man palestinska läkare medicinsk träning utanför Gaza och hindrar medicinska delegationer och sjukvårdsgrupper att komma in.

Då sjukvården i Gaza fungerar undermåligt måste många patienter remitteras för vård utanför Gaza, till Israel och östra Jerusalem. 40 procent av dem som remitteras lider av sjukdomar som inte kan behandlas i Gaza: onkologi, ortopedi, oftalmologi och cardiologi. I en omfattande byråkratisk process får ändå många människor tillstånd att resa ut men alltfler nekas, trakasseras och fördröjs så att de missar sina möjligheter till behandling.

Rapporten beskriver hur gränspolisen utnyttjar människors behov av sjukvård för att ta dem till fånga och Mads vittnade om hur alla, även svårt sjuka ambulanspatienter, ”av säkerhetsskäl” omlastas vid gränsstation Erez och läggs i scanner, undersöks av hund och därefter på egna ben får gå flera hundra meter i stekande sol över gränsen till väntande ambulans på israeliska sidan.

PHR-Israel understryker behovet av att ge Palestinska patienter full tillgång till kvalificerad sjukvård och kräver att Israel vidtar flera åtgärder omedelbart bl.a. att upphäva blockaden och tillåta fri rörlighet, garantera fri import av läkemedel och medicinsk utrustning och att säkra människors tillgång till medicinsk vård oberoende av politiska konflikter.

Alla människor har rätt till bästa hälsa definierad av mänskliga rättigheter, social rättvisa och medicinsk etik. Det är alla staters skyldighet att garantera denna rätt och att verka för att få den till stånd såväl vid naturkatastrofer som politiska konflikter. Mohamed ALShobaki behöver en läkare och det är hjärtskärande att läsa hans mail.

Marie Wedin,
ordförande i
Sjukhusläkarföreningen

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera