Nyhetsarkiv

”Flextid vill vi ha i en flexibel värld”

Klicka här och jämför dina villkor med kollegernas

Klicka här: nu är det dags för individuella arbetstider

Exempelvis saknar läkarna i en så stor stad
som Malmö fortfarande möjligheter att flexa.

Flexibel arbetstid infördes på många sjukhus i slutet av 90-talet. Fördelarna med flextidsregistrering är att man kan anpassa arbetsdagens början och slut till livet i övrigt. En annan stor fördel ur facklig synpunkt är den inbakade arbetstidsregistrering som medfört att läkarnas tidigare osynliga övertid nu synliggörs.

Många läkare har upplevt det positivt att få visa hur man jobbar, men införandet av flextid har inte varit helt lätt på alla håll.

Många kollegor har känt motvilja mot kontroll och stämpelklockor och en del arbetsgivare har varit rädda för kostnaden även om vissa trott sig se en möjlighet att stävja golfspel på arbetstid.
Att det fortfarande idag är så många sjukhusläkare som saknar möjligheten med flexibel arbetstid är förvånande då nackdelarna för individen i mitt tycke är svåra att finna.
Vissa äldre kollegor tvekar fortfarande, de yngre läkarna är genomgående mer positiva. I vår enkät till Läkarförbundets 28 lokalföreningar uppger de flesta att de har avtal eller överenskommelser om flextid med arbetsgivaren.

En del föreningar har centrala avtal med lokala anpassningar, men en trend verkar vara att många arbetsgivare nu säger upp lokala avtal för att teckna centrala övergripande avtal gärna för samtliga personalkategorier.

Ett koncerntänkande som oftast innebär sämre anpassade, mindre flexibla avtal.
Det är bättre med speciella flexöverenskommelser för läkare. Regler som innebär att flexsaldot kopplas till jourkompsaldot.

Det blir enklast att administrera och ger flest frihetsgrader för alla parter. På kirurgkliniken i Kronoberg måste man skriva: ”Om en anställd har högt plussaldo och tenderar att ej kunna ta ut ledighet före avstämningsdatum bör klinikchefen beordra övertid så att timmarna registreras som övertid och ej som flextid”.
Det vore mycket enklare att i avtalet koppla flexen till jourkompsaldot.

Om flexsaldot inte kopplas till jourkompsaldot bör inte flexplussaldot försvinna vid avräkningsperiodens slut.
Flexibel arbetstid. är visserligen tänkt att fungera som ett nollsummespel, som en fluktuerande start och avslutning på varje arbetsdag snarare än ett sätt att arbeta mer, men vi läkare känner stort ansvar för våra patienter och går inte till lunchrast eller hem förän patientarbetet är avklarat.

Det innebär att flexsaldot fylls på trots att det blir svårt eller omöjligt att finna tid att flexa ut. Den bistra verkligheten för många läkare i dagens utsvultna arbetssituation på våra sjukhus.

En annan viktig möjlighet är att kunna ta ut flextid i hela dagar eller till och med hela lediga veckor. Detta medges på de flesta ställen. Ibland krävs samråd med chefen.

Sjukhusläkaren delar ut ett ”Citronpris” till Västmanland som nog har det minst flexibla avtalet. Där medges inte flexuttag hel dag och uttag av flextid kan endast planeras från en dag till annan.

Västmanland har också maximerat plussaldot till rekordlåga 1000 minuter. Vid avstämningsperiodens slut bortfaller det som överstiger 1000 minuter medan ett motsvarande minussaldo medför löneavdrag.
Detta är en form av beskattning av pliktkänsla. Läkaren som stannar kvar och gör färdigt sitt jobb, trots att arbetsdagen är slut, bestraffas.

Mellersta Skånes avtal för kirurgkliniken är däremot det mest flexibla flexavtal vi stött på. Speciellt vad det gäller avräkningsperiod och flexram. Där sker avräkning av flextidssaldot i samband med anställningens upphörande och ramen för flextiden är 00.00-24.00, alla dagar.
Om en läkares flexsaldo fyllt på sig orimligt mycket är det chefens ansvar att tillsammans med läkaren se över arbetssituationen.

I Kalmars ramavtal står detta ansvar bra preciserat: ”Arbetsledningen bör månadsvis stämma av flextidsaldot. Om någon arbetstagare, vid avstämningsperiodens slut, har mer än 100 timmar plus på sitt flexsaldo, ska ett särskilt samtal föras mellan verksamhetschef, arbetstagare och lokal facklig företrädare. Avsikten är att klargöra och reda ut uppkommen arbetssituation”.

En nackdel med flextid kan sägas vara benägenheten att använda flextid istället för att registrera övertid. Felet med detta är att övertiden inte registreras enligt arbetstidslagen.

På ögonkliniken Kronoberg har man beskrivit skillnaden mellan flex och övertid: ”Inom ramen för flextid avslutas pågående arbetsmoment. Påbörjas nytt moment faller detta inom ramen för övertid/fyllnadstid…” och då ska det registreras och ersättas som övertid.

I de avtal vi fått oss tillsända framgår att det vanligaste är att det görs ett automatiskt avdrag för lunch och att man får säga ifrån speciellt om lunch inte kunnat tas ut.
Hos anestesiologerna i Kronoberg ska man däremot stämpla in och ut för lunch och där har man bekymmer med att detta är praktiskt svårt då klinikens läkare ofta gör en hel del sysslor på väg till matsalen t ex premedicinerar patienter.
Varför skall man stämpla ut under lunchen? Det är ett gammeldags synsätt på hur människor arbetar stöpt i bondekulturens sätt att se på arbete. Står yxan ställd mot väggen innebär det att arbetet står stilla.

Min erfarenhet är att det absolut oftast diskuteras sjukvård, sjukdomsdiagnoser och patienter bland kollegorna i lunchmatsalen.

Det kanske är dags att öppet betrakta lunchen och rasterna som det värdefulla arbetsverktyg de är och räkna in dem i arbetstiden?
 

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-03

Tema: Sjukvården och valet 2022 / Den ojämlika vården / Hur ser partierna på SKR:s roll i svensk sjukvård? / Bo Rothstein: "Inte förenliga med vår regeringsform" / Vad hände sedan? – Anna Nergårdh har bytt spår / Jonna Bornemark: "Utan känslor blir vi dummare" / Krönikor

Prenumerera