Nyhetsarkiv

”Det är ohälsan som är kostsam”

Det sägs ibland att kostnaderna för läkemedel slukar det mesta av resurserna till hälso- och sjukvården. Men om man tittar på statistik från Apoteket AB, så visar den att kostnadsutvecklingen för samtliga läkemedel i Sverige varit ytterst liten, om man tar hänsyn till inflationen.

Beräkningar från Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi i Lund, visar att de direkta kostnaderna för sluten- och öppenvård 2007, uppgick till 34 procent av samhällets kostnader för sjuklighet. Kostnaderna för läkemedel hamnade på 6 procent.

– Utgifterna för läkemedel är egentligen inget stort bekymmer, och vi har dessutom bra instrument för att kontrollera kostnaderna. De stora utgifterna är istället indirekta kostnader för sjukfrånvaro, förtidspension och dödlighet. Man kan inte bara titta på det vi ser i budgeten, utan även på faktorer som innebär att samhället förlorar skatteintäkter”, säger Ulf Persson.

Han är professor i hälsoekonomi vid Lunds universitet. Han är även chef för Institutet för Hälsa och Sjukvårdsekonomi i Lund, IHE.

Om man jämför med andra länder, har Sverige relativt snabbt lyckats ta till sig de nya biologiska läkemedlen, framförallt när det gäller behandling av patienter med reumatoid artrit, RA.

Priserna har sjunkit


– Trots att de kostar över 100 000 kronor per patient och år, så har vi varit snabba med att få in dem i klinisk praxis, samtidigt som vi har lyckats hålla nere kostnaderna för läkemedel. Förklaringen är att vissa patent har gått ut, priserna har sjunkit och äldre icke kostnadseffektiva läkemedel, framförallt inom hjärt-kärlområdet, har plockats bort från subventioneringslistan, säger Ulf Persson.

Det är Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV) som sedan 2002 fattar beslut om pris och subventionering av läkemedel som ingår i förmånssystemet. Myndigheten utgår från fyra principer när de ska fatta sina beslut: människovärdesprincipen, behovs- och solidaritetsprincipen, kostnadseffektivitetsprincipen samt avtagande marginalnyttoprincipen.

– Det är principer förankrade hos regering och i riksdagsbeslut. Utifrån dessa har TLV utformat ett system för hur man utvärderar och bedömer priser och subventioner av läkemedel.

Ulf Persson redovisade i en studie som använt samma modell som TLV för att analysera kostnader och effekter av att behandla RA-patienter med TNF-hämmare (Kobelt m fl, 2004). Studien gjordes vid fyra sjukhus i Skåne där 160 patienter med RA behandlades med TNF-hämmare under minst ett år. Resultat från studien visar bland annat att livskvaliteten för patienterna steg markant, sjukhuskostnaderna sjönk dramatiskt, likaså kostnaderna för akutvård, sjukhusvård och kirurgi.

Signalen tydlig

– Det bör skicka en tydlig signal till alla andra regioner och landsting i Sverige att göra en liknande omfördelning av resurserna så att de kan förskriva biologiska läkemedel i samma utsträckning som man gjort i exempelvis på Gotland och i Skåne och Värmland, säger Ulf Persson.

I Skåne har man länge haft en generös förskrivning av biologiska läkemedel. Regionen är en av de främsta i landet att erbjuda patienter med RA biologisk läkemedelsbehandling. Förklaringen är en medveten och långsiktig strategi, menar Ingemar Petersson, docent, reumatolog och forskningsledare vid Skånes universitetssjukhus i Lund samt expert i regeringens nya rehabiliteringsråd.

– Vi har en god bemanning av reumatologer i Skåne, vi har också en lång tradition av att aktivt behandla patienter med RA. Redan 1991 startades BARFOT-registret som ett strukturerat uppföljningssystem för patienter med nydebuterad RA. Det gjorde att vi tidigt kunde följa våra patienter och ta del av behandlingseffekterna.

Sedan 1999 finns även det sydsvenska registret över biologiska läkemedel vid reumatologiska sjukdomar SSATG (South Swedish Arthritis Treatment Group). Registret omfattar idag cirka 2 000 patienter med RA.

Tog tidigt kontakt med politikerna


– En tredje viktig aspekt är att vi som arbetar med reumatologi varit väldigt aktiva. När de biologiska läkemedlen var på väg tog vi tidigt kontakt med regionpolitiker och ekonomiskt ansvariga för att informera och diskutera vikten av att satsa resurser för att snabbt få in läkemedlen i kliniskt användning, säger Ingemar Petersson.

En ny vetenskaplig studie vid Skånes Universitetssjukhus visar att biologisk läkemedelsbehandling (TNF-hämmare) av patienter med RA, får en direkt påverkan på sjukskrivningstalen. Studien omfattar samtliga patienter med RA (reumatoid artrit) registrerade i SSATG-registret, i yrkesför ålder.
Resultat från studien visar att det lönar sig att starta behandling tidigt. Efter bara sex månaders behandling hade andelen sjukskrivna minskat med drygt 26 procent. För patienter med Bechterews sjukdom/Ankyloserande spondylit (reumatisk ryggsjukdom) var minskningen ännu större.

”Samhället har inte råd att inte använda de nya läkemedlen”


– Studien visar med all tydlighet att de kraftigt ökade kostnader som samhället får, kan minska betydligt om man startar behandling tidigt. Vi har inte råd att låta bli, säger Ingemar Petersson.
När TLV fattat sitt subventionsbeslut, förväntar sig Ulf Persson att de skillnader i förskrivning av biologiska läkemedel som finns mellan landsting och regioner kommer att planas ut.

– Beslutet är reglerat i lag. Men samtidigt råder fri förskrivningsrätt och det är inte tvingande att förskriva ett visst läkemedel. Det är klart att det kan vare ett dilemma. Men genom statsbidragen till läkemedel så finns ett styrinstriment för att uppnå en bättre följsamhet. Beslut som fattas i TLV är viktiga eftersom de ligger till grund för beslut om prioriteringar och fördelning av resurser, säger Ulf Persson.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera