Nyhetsarkiv

”Akutläkarna kan aldrig ta över alla jourlinjer på akuten”

– Många internmedicinare talar om ”att gå till gruvan” när de ska arbeta på akuten. Och flera stora sjukhus i Skåne klarar inte sina primärjourer utan att betala extra för att folk ska jobba på sin fritid. Det sliter på läkarkåren och kostar mycket pengar, säger Sven Oredsson, verksamhetschef för Akutcentrum vid Helsingborgs Lasarett.

I dag består läkargruppen på Akutcentrum i Helsingborg av en specialist med bakgrund i allmänmedicin, sex läkare på ST-nivå och två vikarierande läkare, som ännu ej är legitimerade.

Till skillnad från Matz Widerström i Lund har Sven Oredsson inga ambitioner att helt ersätta den internmedicinska jourlinjen på akuten i Helsingborg. Däremot tror han att akutläkare så småningom kan ta över både ortopedernas och kirurgernas jourlinjer.
I Helsingborg arbetar man efter ett prioriteringssystem på patienterna. Prioritetsgrupp IV hänvisas till familjeläkare eller deras jourmottagningar. Detta görs av en så kallad triagesjuksköterska.

Prioriteringsgrupperna I, II och III omfattar allt från trafikolyckor till stukade fotleder, och ska initialt handläggas av akutläkaren, som antingen färdigbehandlar eller skickar patienten vidare till organspecialister.

– Våra akutläkare blir efter sina 6-8-åriga utbildningar bättre skickade att bedöma akuta patienter än de ST-läkare som i dag befolkar olika specialiteters primärjourlinjer, säger Sven Oredsson.

Han exemplifierar med att en patient som söker för bröstsmärtor oftast hamnar hos en blivande internmedicinare, som inte så lätt känner igen den gallsten som dessa bröstsmärtor ibland visar sig vara. Och omvänt kan den unge ST-kirurgen missa en oklar infarkt eftersom han eller hon har lättare att se de gallstensanfall som kirurgen ska ta hand om.

– Med utbildade akutläkare får vi en snabbare handläggning på akuten och patienter kommer inte att bollas från den ena specialitetens jourlinje till en annans, säger Sven Oredsson.

Men internmedicinarna på Helsingborgs Lasarett är inte imponerade av akutläkarsystemet. I ett brev till sjukhuschefen Carina Mohlin i mars år 2004 skriver man att det riskerar att skapa en avbruten vårdkedja för internmedicinska patienter.

Mer än nittio procent av Internmedicinska klinikens patienter läggs in via akuten. Då vill internmedicinarna att dessa redan från början ska tas om hand av den egna klinikens läkare, som sedan kan fortsätta det arbete som påbörjats på akuten.

504_olle.jpg– Vi kan aldrig avskaffa den akuta internmedicinen. Tvärtom måste vi intressera internmedicinare mer för det akuta omhändertagandet, säger Olle Fredholm, överläkare vid Internmedicinska kliniken på Helsingborgs Lasarett.

Han menar också att ett utvecklat samarbete mellan den akuta primärvården och internmedicinen kan innebära en kvalitetsförbättring av den akuta närsjukvård som nu är på väg att byggas upp runt om i landet. Ett sådant samarbete kan minska belastningen på många sjukhus akutmottagningar, enligt Olle Fredholm.

Internmedicinarna i Helsingborg är fast beslutna att ha en egen primärjourlinje på akuten och att ta hand om majoriteten av arbetet där, även om akutläkarsystemet byggs ut.

– Vi har hittills inte märkt någon avlastning på våra jourer, och förväntar inte heller att så ska ske. Däremot kommer vi naturligtvis att på alla sätt hjälpa våra akutläkarkollegor med deras utbildning i internmedicin, säger Olle Fredholm.
Sven Oredsson har förståelse för internmedicinarnas reaktion eftersom inrättandet av en egen akutklinik i princip delar den gamla internmedicinska kliniken och skapar en ny gräns.

– En akutläkare ska inte bli en erfaren internist, kirurg eller ortoped, men väl en specialist på det initiala omhändertagandet. Det handlar om att skapa en fungerande gränsdragning mellan kompetenser och arbetsuppgifter. Färdiga specialister i akutmedicin har vi först om fem eller sex år, säger Sven Oredsson.

När det gäller arbetsmiljön för akutläkarna så planerar man i Helsingborg att inrätta en jourlinje med ett arbetspass som endast löper mellan kl 21.00 och kl 08.00. Detta i kontrast till de traditionella jourpassens längre arbetstid.

Akutläkarnas arbetstid schemaläggs till totalt
40-42 timmar i veckan, och lönerna kommer att bero på det poängsystem som Helsingborg efter modell från Karolinska Sjukhuset, är beredd att ta över.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-04

Graviditetspenning / Journalsystem / Millenium / Faxar

Prenumerera