Nyhetsarkiv

– Inte en dag för tidigt…

”Brottsplatsen” var Karolinska sjukhusets aula och ”berusningsmedlet” var Socialstyrelsens nya generaldirektör Lars-Erik Holm, som vid ett av IMR (Institutet för Medicinsk Rätt AB) och Dagens Medicin samordnat seminarium om patientsäkerhet entydigt gav uttryck för att lagar och andra föreskrifter är till för att efterlevas.

Lars-Erik Holm uttalade också att Socialstyrelsen hittills inte använt sig av de åtgärder mot vårdgivare som föreskrivs i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område därest fara föreligger i patientsäkerhetshänseende.

Huggtänderna kan komma att användas

Under den långa tid som jag varit ansvarig för IMR:s verksamhet har jag inte tidigare hört att någon representant för tillsynsmyndigheten så entydigt och kraftfullt uttalat sig om att det juridiska regelverket skall följas.

Lars-Erik Holm, som är onkolog ”i botten” och med tidigare förflutet som generaldirektör för Strålskyddsinspektionen lät förstå att han har den bestämda uppfattningen att föreskrifter är till för att efterlevas. Det är ju helt enkelt fråga om säkerhetsregler.

Straffansvar vid patientfara

Det medicinskrättsliga regelverket innehåller bestämmelser med krav på Socialstyrelsen att vidta åtgärder inte bara mot hälso- och sjukvårdspersonal utan också mot vårdgivare.

Lars-Erik Holm uttalade att vi har hittills inte använt oss av bestämmelserna om förelägganden och vite mot någon vårdgivare. Med vårdgivare avses den juridiska eller fysiska person som bedriver verksamheten.
Översatt till den allmänna hälso- och sjukvården är det alltså ytterst fråga om de enskilda individer som representerar verksamheten och som fattar beslut angående denna.

Även om dessa personer t ex politiker i nämnder och styrelser i och för sig inte kan prövas i HSAN då de inte tillhör personkretsen hälso- och sjukvårdspersonal så innehåller regelverket (jfr LYHS) bestämmelser som ytterst rör straffansvar.
Inte en dag för tidigt att hälso- och sjukvårdsverksamheten bedrivs så att den till alla delar är ”laglig”.

Tilläggas kan att statliga, landstingskommunala och kommunala verksamheter rimligtvis måste för oss enskilda medborgare vara goda förebilder.
Hit hör att respektera och följa de bestämmelser som regering och riksdag fastställt. Om verksamheten själv inte motsvarar kraven är det naturligtvis en tillsynsmyndighets skyldighet att se till att regelverket efterlevs på avsett sätt.

Ulf Fröberg, chefsjurist vid Institutet för Medicinsk Rätt AB

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-06

Tema Klimat / Vad säger forskarna? / Vad gör regionerna? / Goda exempel och smarta lösningar / Krönikor / Stor enkät – Vad önskar du av 2023?

Prenumerera