Nyhetsarkiv

– Det kommer att bli dubbelt så många läkare som chefer

– Omorganisationen påverkar verksamhetschefer och avdelningschefer på ett ganska betydande sätt, men egentligen inte medarbetarna. De får behålla alla sina chefer och kliniker.

– Den planerade förändringen är tänkt att innebära en samordning där kliniker läggs in i verksamhetsområden, vilket påverkar chefernas roller.
Anders Dybjer säger att det inte är fråga om en ren centralisering av makten.

– Förslaget innebär både centralisering och decentralisering. Vi föreslår att det inrättas ett antal verksamhetsområdeschefer som ska överta en del av sjukhuschefens nuvarande uppgifter, vilket innebär en decentrralisering. Enligt nuvarande utkast ska de få ansvar för resurser, ekonomisk personalplanering och övergripande ansvar för arbetsmiljljön. Vi föreslår också att det tillsätts en chef för varje specialitet för att tydliggöra de olika specialitetsområdenas utvecklingsansvar.

Anders Dybjer dementerar uppgifterna att verksamhetscheferna ska bort.
– Det kommer att finnas kvar verksamhetschefer inom vissa områden. Som förslaget ligger idag så ska 17 verksamhetschefer reduceras till tio.

Vilka kliniker får behålla sina verksamhetschefer?
– Det finns omarbetade förslag i olika versioner. Det är en process som pågår. Det är inte givet att det här förslaget tas i sin helhet, men i nuläget är det tio verksamhetschefer som ska finnas kvar.

Många läkare säger sig inte förstå varför det är nödvändigt med en omorganisation. Varför planerar ni en så genomgripande förändring?
– För att sjukhuset ska klara målen om tillgänglighet, kvalitet och kostnadseffektivitet. Vi vill ha mer vård för pengarna. Stora verksamheter där verksamhetschefen har alla roller har inte klarat att fokusera på alla mål som satts upp, exempelvis tillgänglighet och produktivitet.
Varför skulle man uppnå de målen bättre genom att bara göra en omorganisation av chefssystemet?
Tanken är att kunna arbeta lite mer gränslöst.

Kan inte klinikerna det idag?
– Inte i tillräcklig omfattning. Svårigheten är att kunna skapa incitament för att öka effektiviteten i alla led. Därför ska man ta bort vissa gränser så att exempelvis opererande kliniker och operationsavdelningar ska kunna skapa bättre flöden och vårdprocesser, så att inte budgetgränser låser in vårdplatser och att vissa operationssalar tillhör vissa kliniker.
Avsikten är att kunna omfördela resurser på ett mer flexiblet sätt under löpande drift under året, både inom klinikerna, men också mellan dem.

Varför går ni så fort fram?
– Det är frågan om att styrelsen ska ta ställning till huvuddragen i förslaget i juni och besluta om man vill gå vidare. Det är det enda jag kan säga.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-04

Graviditetspenning / Journalsystem / Millenium / Faxar

Prenumerera