Nedläggningshot mot ortopeden i Ängelholm

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this pageEmail this to someone

AV: Malin Gavelin | 3 februari, 2017 | MER: Sjukvårdens organisation | 1 kommentar

Återigen är en liten, välfungerande verksamhet hotad. Denna gång är det ortopederna i Skåne som slår larm efter ett förslag från politikerna om nedläggning och uppstyckning av ortopedkliniken i Ängelholm.

Den sjunde februari förväntas beslutet om ortopedkliniken i Ängelholms framtida öde tas på regionstyrelsens sammanträde. Det är från förvaltningen som förslaget om att inte upphandla någon fortsatt ortopedi i Ängelholm kommer – något som har rönt omfattande protester lokalt. ”Konsekvenserna blir allvarliga framför allt för patienterna och Region Skånes ekonomi” skriver Sjukhusläkarna Ängelholm i en skrivelse till ansvariga politiker och bifogar en diger lista på hur såväl produktionen, forskningen och kompetensen inom den skånska ortopedin skulle påverkas av beslutet.

– De och även vi andra som jobbar här anser att förslaget äventyrar hela den fortsatta existensen av Ängelholms sjukhus, eftersom den övriga verksamheten är så pass liten, säger Herbert Franzén som arbetar som ortoped på ortopedkliniken i Ängelholm och berättar att även hans kollegor på närliggande sjukhuset i Helsingborg är oroade och har protesterat mot förslaget.

– De anser att då de inte ens kan klara sitt nuvarande uppdrag kan de inte dessutom ta hand om alla patienter från Ängelholm och de har skrivit till regionstyrelsen om detta, säger han.

Ironiskt nog har det samtidigt som förslaget om att ta över ryggverksamheten från Ängelholm kommit en förfrågan från ortopedkliniken på SUS om hjälp med jourverksamhet då man saknar ryggortopeder, berättar han.

– Hur skall man då kunna ta över en verksamhet som, när det gäller operationer av degenerativa ryggsjukdomar som diskbråck, spinalstenos och instabilitet, är lika stor som den som man idag bedriver?

Överhuvudtaget saknas en plan från politikerna på vad man skall göra med alla patienter som drabbas, enligt Herbert Franzén. Någon utredning av de ekonomiska konsekvenserna har inte heller gjorts, menar han.

– Bakgrunden till förslaget tycks vara att man tillfrågat cheferna för ortopedkliniken SUS och i Helsingborg som, utan närmare analys av konsekvenserna, anser att de kan klara den verksamhet som bedrivs i Ängelholm själva.

Ortopedkliniken i Ängelholm har funnits i 30 år. Sjukhuset och dess ortopedklinik har under de senast 15 åren genomgått flera organisationsförändringar – det har varit parsjukhus med Helsingborg, eget landstingsägt sjukhusbolag och ortopedisk centrum med ansvar för all ortopedi i Nordväst Skåne.  Ortopedkliniken såldes ut för sex år sedan och drivs numera av Aleris. Endast patienter som bor i region Skåne eller utomlänspatienter som godkänns av regionen får behandlas – det vill säga inga privata patienter förekommer.

– Man kan betrakta det som en del av region Skånes verksamhet men i en annan driftsform, säger Hebert Franzén.

Det nuvarande kontrakten går ut den förste april 2018 och för ett år sedan talades det om att en ny upphandling skulle göras, berättar han.

– Men nu har man fått andra tankar. Man vill inte att verksamheten skall fortsätta som en landstingsdriven ortopedklinik utan läggas ned.

En viktig aspekt är att man genom att lägga ner ortopedkliniken i Ängelholm samtidigt lägger ned utbildningen av ryggortopeder, berättar Herbert Franzén. Här utbildas nämligen flest ryggortopeder i hela södra Sverige. Dessutom lägger man ned enheten för operativ behandling av bäckensmärta.

– Ortopedkliniken i Ängelholm är en av få enheter i Sverige där patienter med mycket svåra bäckensmärtor kan få hjälp med fusion av SI leden – en behandlingsmetod som gjort att allt fler och fler kvinnor söker sig till Ängelholm från hela Sverige, säger Herbert Franzén.

Vid ortopedkliniken i Ängelholm har överläkare Bengt Sturesson sedan 20 år bedrivit forskning kring SI leds smärta och dess behandling. Denna forskning har rönt stort nationellt och internationellt intresse och en multicenterstudie med andra kliniker i Europa pågår, denna forskning upphör nu också liksom möjlighet för många kvinnor med bäckensmärta att få hjälp, befarar Herbert Franzén.

– Orsaken till denna omsvängning om behovet av att ha en ortopedisk enhet i Ängelholm är för oss okänd. Man skickar fler och fler patienter för bedömning och operation från ortopedkliniken på SUS och i Helsingborg, då man inte kan hantera kösituationerna vid dessa båda sjukhus. Vi läkare, liksom all övrig personal på ortopedkliniken i Ängelholm, känner oss överkörda av politikerna och tjänstemännen i regionledningen och är besvikna på att man behandlar oss, som sammanlagt lagt mer är 1 000 års arbete på att behandla patienterna i Region Skåne, på detta sätt. Det kommer att bli betydligt dyrare och sämre.

one kommentar

 • Henrik Malmros skriver:

  Insänt till Min mening i HD.
  Ligger på min säng efter att igår ha genomgått en fotoperation på Ortopeden i Ängelholm. Foten ömmar men jag kan bara konstatera att jag fått ett professionellt och vänligt bemötande. Samtal med opererande doktor före och efter, redig information, inga onödiga väntetider o.likn. Jag är kort sagt en mycket nöjd patient!
  När jag erfar att regionpolitikerna vill låta regionens Sund Skåne ta över Ortopeden i Ängelholm blir jag frustrerad och ledsen. Varför börja laborera med sådant som omvittnat fungerar bra? Fokus och politiska åtgärder bör riktas mot de delar som inte fungerar tillfredsställande inom Region Skåne. När det fungerar kan man börja överväga förbättringar av även väl fungerande delar.
  Jag har inte följt debatten men jag erfar att SD hade utslagsröst när beslut togs om att upphandling inte ska ske. Enligt HD kommenterar Patrik Jönsson (SD) ställningstagandet sålunda: ”Det är viktigt att upprätthålla jourlinjer och vi ser möjlighet till bättre samordning med ryggkirurgin i Malmö”. För lekmannen ett föga imponerande svar om vinsterna med att riva upp en väl fungerande verksamhet i vilken personalen fungerar och trivs och där merparten av ingreppen är relativt enkla operationer.
  Riv upp beslutet och genomför en kvalificerad upphandling av den fortsatta ortopedverksamheten i Ängelholm där kravlistan är erfarenhetsbaserad och täckande. Därefter kan Aleris, Sund Skåne och andra intresserade få ge sina anbud varefter ett beslut som inger respekt kan tas.
  Liggande på sängen med foten i högläge undrar jag f.ö. var en samhällsmedborgare som vill informera sig kan hitta en konsekvensanalys av det tagna beslutet.

Lämna en kommentar

CAPTCHA