pappershog2

Försäkringskassans kompletteringar – stort arbetsmiljöproblem för läkarna

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this pageEmail this to someone

AV: Malin Gavelin | 7 december, 2016 | MER: Arbetsmiljö | 19 kommentarer

Frågor som är omöjliga att besvara eller helt irrelevanta – och som kostar tid, kraft och  miljontals skattekronor. Rapporten Kompletteringsträsket från Företagsläkarna visar att två av tre begäranden om komplettering från Försäkringskassan inte anses relevanta av läkarna och kostar samhället stora summor varje år.

Nästan en miljard i arbetskostnad årligen – att skriva olika former av sjukintyg till Försäkringskassan tar en allt större del av företags-, öppenvårds- och sjukhusläkarnas arbetstid.

– De ständiga kompletteringarna är på väg att bli ett stort arbetsmiljöproblem för oss som håller på med det här. Läkarna orkar snart inte jobba kvar, många blir sjukskrivna själva tillslut, säger Jan Rosén, som är ordförande i Företagsläkarföreningen och även den som har sammanställt rapporten Kompletteringsträsket.

I rapporten visar han bland annat att så mycket som två av tre begäranden om komplettering upplevdes helt sakna relevans av de 39 läkarna som har deltagit i undersökningen – genom att registrera tidsåtgång och relevans rörande knappt 600 intyg och förfrågningar från Försäkringskassan.

– De här kompletteringarna är ofta bara en formell begäran – handläggarna på Försäkringskassan verkar inte ens ha läst intygen. Vi företagsläkare har en betydande kompetens när det gäller arbetsnära rehabilitering – men den ifrågasätts på grund av formalia och att man inte vill förstå.

Jan Rosén

Jan Rosén

I stället utmålas läkarna som boven i dramat, menar Jan Rosén. Att de är oförmögna att skriva begripliga intyg som är juridiskt hållbara.

– Men kanske är det så att det är Försäkringskassans anställda som inte har den rätta kompetensen. Det blir lite märkligt att ifrågasätta den yrkeskår med längst utbildning och erfarenhet – i stället för en handläggare på kassan. Vi har inte på ett seriöst sätt informerats om den förändrade policyn eller fått möjlighet att lära oss detta. Försäkringskassan har ju dessutom anställda chefläkare som skulle kunna bidra med att tolka och översätta det som inte handläggarna förstår. Men den kompetensen verkar inte utnyttjas alls.

Märkliga exempel på kompletteringar som läkare har ombetts göra finns det många av i rapporten, berättar Jan Rosén.

– En läkare ombads till exempel precisera om en patient kunde lyfta fem eller tio kilo. Det är en fråga som man på allvar tycker att en läkare ska kunna utreda i undersökningsrummet.

Inte sällan handlar kompletteringarna om att Försäkringskassan kräver objektiva statusfynd hos exempelvis utbrända patienter eller patienter med stressrelaterade besvär – något som är väldigt svårt att hitta, enligt Jan Rosén.

– Man kräver att läkaren ska kunna se på patienten att hon eller han förefaller deprimerad och vill ha formuleringar som ”ett stelt ansikte” och så vidare. Men diagnosen ställs ju efter subjektiva beskrivningar – några  objektiva fynd är ofta väldigt svåra att hitta.

Överhuvudtaget tycker Företagsläkarna att Försäkringskassans handläggares kompletteringsiver är ett stort samhällsekonomiskt problem. Kassan har ändrat spelreglerna utan att tänka på vad det kostar ekonomin i stort, menar Jan Rosén.

– Här kräver man intyg i en helt ny omfattning med en svarstid på en vecka, trots att läkarna redan har berättat det man vet och det man tycker. Vi Företagsläkare kan ju skicka vidare kostnaden för det här till våra kundföretag som är de som får betala för den tid vi lägger ner. Men distriktsläkarna på vårdcentralerna och läkarna på sjukhusen kan inte skicka vidare någon faktura. För dem innebär det här i stället att man inte kan ta emot lika många patienter. Man tvingas prioritera intyg istället för barn och gamla.

Fakta:

Kostnader för irrelevanta förfrågningar

Arbetskostnaden i vården för sjukintyg i Sverige 2015 uppgick till 901 miljoner kronor.

12% av Försäkringskassan inmatningar i undersökningen är kompletteringar, vilket innebär att bara dessa skulle kosta 216 miljoner kronor.

Enligt rapporten är 67 % av dessa inte relevanta.

Merkostnad för ej relevanta förfrågningar hamnar då på 145 miljoner kronor.

19 kommentarer

 • Johannes skriver:

  Tror att det är många ärenden som blir korrekt handlagda också. Det finns uppenbarligen stora brister hos FK, men som sagt; i många fall fungerar det smidigt och rätt trots allt. Tycker det är viktigt att få det sagt.

 • Sjuk skriver:

  Anledningen till att det ser ut som det gör kan ju vara att man vill minska kostnaden för sjuka som skulle kunna ta ett annat arbete. Det är bra på många sätt, både för individen och samhället. Men det kräver att flera instanser samarbetar kring hur man ska nå det målet. Det är det samarbetet som fattas. Människor har olika arbetsförmåga även om de har samma diagnos, men förståelsen för olikheter är på väg att försvinna. På många nivåer i samhället.
  Det är skandal att man som jag kan hamna i misär för att läkaren anser att jag inte är arbetsför under behandlingstid. Ska jag välja att avstå behandlingen eller ekonomin. Jag vill bara bli frisk och komma tillbaka i arbetslivet. Men som redan beskrivits betalas ingen sjukpenning ut, ingen a-kassa och inget socialbidrag. Ingen hjälp från Arbetsförmedlingen eller kommunen, det är ju F-kassan som ska handlägga sjukskrivna. När privatekonomin rasar ihop som ett korthus så ska man försöka tillgodogöra sig en behandling och bli frisk. Samtidigt bibehålla förtroendet för samhällsfunktionerna och hindra impulsen att bara slänga igen ytterdörren och bosätta sig i skogen istället. Eller vad man nu kan se för utväg. Om man ens vill leva vidare.

 • Sheila skriver:

  Men Varför är det ingen som nämner eller anlitar en Leg. Arbetsterapeut? Arbetsterapeuterna är specialister på att hantera och bedöma individens aktivitetsförmåga i dagligt liv och arbetsförmågebedömning genom validerade mätinstrument som ADL-status och DOA. Både via djupintervju och observation. Det känns som om sjukskrivningsprocessen inte använder den pusselbit som redan finns i rehabkedjan. Kan någon förklara varför?

 • Marie skriver:

  Precis utförsäkrade efter 20 år med fibromyalgi och jobbar så mycket jag orkar men nästan aldrig heltid, men nu tycker nån ”specialist” byråkrat från FK att jag är 100 % arbetsförd och att jag kan ta nåt ”lättare” jobb som AF kan erbjuda mig …..
  Hur kan nån som aldrig sett eller talar med mig veta mer än jag? (och min läkare) Så jäkla arg, ledsen och helt nere!

 • Björn Hammarskjöld skriver:

  Det eländiga är att FK alltsedan 2003 (SIC!) har ägnat sig åt att vränga lag. (Lotta Vahle Westerhäll i Socialmedicinsk tidskrift)
  2007 lämnade jag in en redogörelse till FK s huvudkontor om drygt 20 patienter som misshandlats av FK. Men det struntade FK i. FK tog 6 veckor och tre telefonsamtal innan de ens hade diariefört inlagan.
  Av 33 mål i förvaltningsrätt där patent överklagade fick 31 rätt att intyget till FK var korrekt. FKs normala förlustprocent ligger på 20 %.
  Försäkringsmedicinska rådgivare utan beslutsrätt uttalar sig om enskilda patienter utan att träffa patienten och i strid med FKs eget Metodstöd för handläggare och FMR där det explicit står att FMR inte får uttala sig ur medicinsk synpunkt utan bara översätta läkares intyg till försäkringskasseska och bedöma om informationen är tillräcklig för att handläggaren ska kunna fatta beslut. Att skriva ett ”utlåtande i strid med FKs Metodstöd kan betraktas som brott mot 14 kapitlet 1 § brottsbalken och kan rendera upp till sex års fängelse för grov urkundsförfalskning. Dessutom har alltför många FMR undertecknat sina ”utlåtanden” om enskild patient med sina medicinska titlar vilket är i strid med 17 kapitlet 15 § Brottsbalken (förebärande av allmän ställning som kan ge upp till 2 års fängelse). De må vara professorer och specialister men deras titel får endast vara FMR
  Detta visar på att det råder en total brist på rättssäkerhet. FK bryr sig inte om lagar och framför allt inte EU-rätten som enligt Regeringsfomen är överordnad svensk lag. Se 2 kapitlet 19 §, 11 kapitlet 14 § och 12 kapitlet 10 § Regeringsformen. Sedan gäller givetvis Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter (EKMR) artikel 1, 6, 7, 13, 17 och Europeiska unionens rättighetsstadga (EURS) artiklarna 20, 41, 42, 47, 48, 49, 51, 52, 53 och 54.
  Framför allt gäller de sista fyra artiklarna där det framgår att domstolar och myndigheter med alla till buds stående medel ska skydda den enskilde rättighetsbäraren (EU-medborgaren) mot myndighets (skyldighetsbäraren) maktmissbruk.
  Men det synes FK (i de flesta fall) totalt strunta i.

 • Ann wernegren skriver:

  Skicka FK på utbildning!!!!

 • Mara Thunborg skriver:

  Dessvärre är det samma problem på Bostadsförmedlingen. Förturshandläggare ville inte ens läsa läkarintyget trots att ett sådant krävdes. Hon på BF valde endast läsa utlåtande från soc., vilket inte uppvisade hela problematiken. Det verkar att läkarna får nobben lite varstans, beroende på handläggarnas godtycke eller brist på kompetens.

 • Sömnlös skriver:

  Skadade mig på jobbet, blev sjukskriven 3m. på. 50%, men efter 2 m.får jag brev från FK, att jag inte är berättigad sjukpenning under den tiden o måste jobba 100%.Förlorade en hel månads lön. Har inte sovit på 8 m. men än max 4h/ natt.
  Skadorna jag fick, (3st) ska opereras i Februari och blir sjukskriven 6 v. och kommer, att ha mycket ont en tid efteråt.
  Är livrädd, att jag inte då heller får rätt till sjukpenningen. 😢

 • Susanne Fredholm skriver:

  Låter som att försäkringskassan bara ser likhetstecken mellan att få ner sjuktalen = neka sjukersättning? Finns det ingen på försäkringskassan som jobbar med förebyggande och rehabiliterande åtgärder? Tycker det är mycket märkligt att man inte är självkritiska nog att se över underlagen som läkarna ska fylla i och utfärda, om det är så mycket som måste kompletteras i efterhand så måste det ju vara fel på utformningen av formulären och inte på läkarnas kompetens. Svenska myndigheter måste praktisera ute i verkligheten och inte bara gömma sig bakom skärmar och behandla människor som (röda) siffror på ett papper. Som det är nu blir det ett fruktansvärt omedmänskligt och kallt handhavande som ingen kan vara nöjd med.

 • Karin skriver:

  Hej Ulrika!

  Jag skulle kunna skriva spaltmeter med enskilda fall som blivit allt annat än lovvärt bemötta av försäkringskassan. Där jag avser både hur f kassan bemött de specialistläkarlag såväl som den enskilda patienten. men jag skippar det då du inte skall eller får diskutera kring enskilda fall.

  Jag återger dock ett skräckexempel är där en patient , av f kassan, skickas till 8 olika läkarlag ( specialister) för utredning ang arbetsförmågan.samtliga 8 läkarlag inom loppet av 5 år.De har skrivit mycket väldokumenterade journaler -samtliga kommer fram till exakt samma sak patienten är icke arbetsförmögen.
  Man har då vägt in både den fysiska/medicinska samt mentala delen.
  Likväl duger inte dokumenteringen utan f kassan vill att patienten slutligen uppsöker sin VC för att en allmänläkare, på en dubbelbokad besökstid som då blir 30 minuter sammanlagt skall avgöra dennes framtid, dvs sjukersättning eller utförsäkrad.
  Det säger sig själv att det kan bara sluta på ett sätt och det är isf utförsäkrad!
  Till detta kan tilläggas att kravet fr f kassan kom i Juli månad, mitt i semestertider och respiten var 1 månad! Finns inga läkartider att få mitt i sommaren då deras schema INTE är lagda inför hösten förrän i slutet av Augusti! Man hotar då med att dra in sjukpenningen tills man fått in detta läkarutlåtande… Skrämmande ! Den handläggaren skall skämmas!

  Jag uttalar mej dels utifrån att jag har ca 35 års yrkeserfarenhet inom vårdens olika grenar, inte minst med sjuka/skadade människor där arbetsförmågan blir helt eller delvis nedsatt.

  Jag uttalar mej utifrån att jag följt vissa fall väldigt nära under flera år.

  Jag uttalar mej utifrån egen upplevd erfarenhet då jag varit föremål för f kassans utredning ang en sjukskrivning pga av arbetsskada.

  Jag har en handfull vänner som slutat som handläggare på f kassan då de inte sover gott om natten längre då de vill värna om patienternas rättssäkerhet men saknar möjlighet att göra det.

  Det går en röd tråd genom alltihop och jag har svårt att tro att just jag skulle ha haft sådan otur att jag bara följt fall där man med all rätt kan ifrågasätta f kassans agerande då det mest liknat förföljelse och ifrågasättande av inte minst patienterna men även av mycket väldokumenterade journaler.

  Jag vidhåller att ni ställer orimliga krav på våra specialistläkare/team då dessa de facto inte är advokater och således inte har någon juridisk skolning, men likväl kräver ni att de skall föra journaler som är juridiskt vattentäta. Kommer ju inte ske med mindre än att man bildar team där jurister ingår,dvs jurister som skall se till patientens väl o ve, inte f kassan ty ni har egna jurister att tillgå.

  Medan F kassan är i ”luven” på specialistteamen ang deras journalhantering så får patienterna lida helt i onödan, i dagar, veckor, månader. Till vilken nytta då?
  Det blir merkostnader i form av mental ohälsa och även medicinsk och fysisk ohälsa då man inte ens kan äta sej mätt på hälsosam mat för det finns inga pengar till det i plånboken..

  Man kan och skall skylla det mesta på politiska beslut,men nu när specialistteamen höjer sina röster såväl som de drabbade patienterna så borde väl f kassan också sätta ner foten och påtala det orimliga och omöjliga i att kräva att våra läkare skall vara juridiskt kunniga utöver sin kunskap i kropp och själ ??

  En ytterligare sak där läkarlagen, f kassa, arbetsförmedling, sociala myndigheter borde samverka är ju att se till att patienterna inte hamnar i moment 22 som de gör idag då de 3 sistnämnda inrättningarna inte är samordnade = patienten får ta den ekonomiska smällen och mentala illamåendet.

  * F kassan utförsäkrar , inte sällan, mot specialistteamens åsikt om arbetsförmågan.

  * AF menar att man inte står till arbetsmarknadens förfogande med hänvisning till läkarteamets utlåtande

  * Social myndigheten hänvisar till F kassans beslut och ger ingen eko bistånd

  = MOMENT 22 för den drabbade !! Allt annat än rättssäkert !

  Ulrika, att ni utförsäkrar fuskare och de som de facto specialisterna inte finner tillräckligt havererade i kropp o själ för att få en sjukersättning eller förlängd sjukpenning det är en sak, det jag talar kring är alla de andra krakarna som känner det som att, inte minst f kassan, kör över både specialisterna och patienten själv.

  Om ni vill och måste ”bråka” med specialisterna och deras avsaknad på tillräckligt goda juridiska kunskaper, vore det ju önskvärt att ni höll den stackars kraken till patient utanför och fortsatte betala ut den del av försäkringspengarna ( som de facto både sjukpenning och sjukersättning är-det är inget bidrag / definition) under tiden ni ”strider” så slipper den redan illa tilltufsade patienten lida ekonomiskt såväl som mentalt. Eller än bättre ta striden med våra okunniga politiker för ni vill väl det bästa för patientens välmående?

  Jag förstår mycket väl att patienter ger upp, tar livet av sej, alt dör i förtid då de slås i plånboken så de är chanslösa att försörja sej, jag tycker, att när man behandlar människor på detta sätt så börjar man helt klart undra om det är en rutten människosyn som ligger till grund och/eller är det ekonomiska fördelar på bekostnad av dessa krakar som styr egentligen? Isf är det inget annat än ett folkmord som pågår genom utrensning. Dvs, man slår dem allt mer i plånboken tills de inte klarar sej längre.

  • håkan kristiansson skriver:

   tack för den artikeln ! tänk att de finns människor som vet hur de borde vara ! jag har varit mellan stolarna 1 år nu ! orkar snart inte mer ! FK har blivit en skräckinstans som borde åtalas för diskriminering av folkgrupp ( vi sjuka och svaga i samhället ) !!

 • lena skriver:

  Univertetsutbildade? Kom och se på verkligheten i stället. Jag kunde bli sjukskriven förr om jag åt piller, bara om jag åt piller. inte om jag ville ha en rehabplan i stället och komma ut på arbetsmarknaden, hur fan tänkte ni här? jag fick lägga ut pengar själv på att bli frisk och det utan piller. nu har jag jobbat i 15 år varje dag. men om ni hade bestämt så hade jag ätit piller fortfarande och ännu mer piller, och dessutom levt med biverkningarna, som jag sedan måste ha piller för. vad tjänar ni mest pengar på. ? att jag jobbar, eller äter piller och går hemma, springer på meningslösa utredningar och möten som ständigt ställs in, för någon på fk råkat bli sjuk. fk har alltid nekat mig hjälp. jag är 50 år nu. har jobbat i 15 år utan problem. för att jag själv la ut pengarna. läkare har varit förtvivlade i mitt fall och en har gråtit mitt emot mig, för att ni är inte ute i verkligheten, ni ser inte den som verkligen vill jobba. ni ser även inte alla som fuskar, utan drar alla över en kam. fy fan. fy fan.

 • Karin Dahl skriver:

  1. Specialistläkares undersökningar av patienten skall gälla och skall inte ändras av s.k förtroendeläkare som enkom springer politikernas ärenden.
  2. Samtliga patienter som är föremål för försäkringskassans s.k. ”förtroendeläkare” skall kräva att de följer gängse regler, dvs en läkare kan inte ställa en primärdiagnos utan att själv ha träffat patienten, använt beprövade undersökningsmetoder samt väga in patientens subjektiva uppfattning om sitt hälsotillstånd.
  3.Kräv alltid specialistutlåtande då det faktiskt är patientens framtid och försörjning som står på spel, gå således till en specialist, inte en allmänläkare!

  Man p*ssar på sjuka/skadade människor såväl som specialistläkare då kreti-pleti -läkare på försäkringskassans uppdrag kör över specialistutlåtanden – detta är inte rättssäkert öht!

  Att förfölja sjuka/skadade patienter som redan fått en diagnos samt utlåtande om att de inte är arbetsföra samt utförsäkra dem på en höft för att försäkringskassans förtroendeläkare leker gud är inte OK.

  Det känns mest som det handlar om en föraktande människosyn där försäkringskassan utgår från att alla patienter är mycket goda skådespelare som lurar specialistläkarna om sin arbetsbegränsning.

  Det känns som att det handlar om att om någon har haft den dåliga smaken att bli sjuk /skadad och därmed inte arbetsför så skall de ses som mindervärdiga samhällsparasiter som skall slås i plånboken – följden blir såklart än mer ohälsa och det leder i slutänden till för tidig död.På så sätt kan staten behålla försäkringen som de facto sjukpenningen är såväl som sjukersättningen samt stjäla den intjänade pensionen dessa sjuka/skadade människor redan dragit in till staten. Folkmord med ett ord !

  Dags att politikerna ser till att de med sjukpenning och sjukersättning har en värdig försäkring att leva på, så de har råd att nyttja sjukvården för att må så bra de kan fysiskt,medicinskt,psykiskt trots sin sjukdom/sina skador. Se till att de har råd att äta hälsosam mat,(har inget med näringsriktig mat att göra då det är två skilda saker)

  Staten skall inte straffa människor som haft oturen att bli sjuka/skadade så de inte är arbetsföra under kortare eller längre tid alternativt livstid. Dags att avskeda dessa politiker och anställda på försäkringskassan som har denna ruttna människosyn! Sluta att köra över våra mycket kompetenta specialistläkare som alldeles säkert ser igenom dem patienter som försöker bluffa sej till försäkringspengar via sjukpenning och sjukersättning!
  Dessa skadade/sjuka människor blir inte friskare för att ni behandlar dem ovärdigt och förnedrande,snarare tvärtom! SKÄMS på er ! SKÄMS !!!

  • Ulrika skriver:

   Hej Karin!
   Vad ledsen jag blir att du tror vi på Försäkringskassan har sådan människosyn. Det du beskriver är mycket långt från det förhållningssätt vi har. Varken vi som handlägger eller våra försäkringsläkare kan ändra någons diagnos. Diagnosen ställer sjukskrivande läkare. Det vi måste kunna läsa ut i läkarintygen är som sjukdomen leder till arbetsoförmåga för just den individen. Om det inte finns information som visar det här så är det ju mest logiskt att vi frågar den som faktiskt träffat och sjukskrivit. Vi ser läkaren som våra ögon och öron. Vår inställning är samarbete med vården.När vi får informationen till oss så måste vi betrakta den utifrån de försäkringsvillkor som finns i sjukförsäkringen.
   Jag vill också kommentera det som framkommer i artikeln om att läkaren inte kan lämna objektiva fynd för patienter med t.ex. depression. Det är en märklig inställning då väldigt många läkare kan beskriva detta väldigt bra! Många läkare beskriver på precist att jag kan se personen framför mig och därutöver vad hen klarar och inte klarar i sin vardag. Det gäller både läkare på vårdcentral, specialsiter och på företagshälsovården!
   Utöver det är det konstigt att artikelskrivaren inte tror att handläggare på Försäkringskassan har någon utbildning eller kompetens i det vi gör. Vi är universitetsutbildade och många av oss har lång erfarenhet. Vi misstror inte att någon är sjuk, men utifrån beskrivningen i läkarintyget måste vi göra bedömningen om någon kan arbeta, helt eller delvis, trots sin sjukdom. Tänk vilken svår uppgift det är när vi inte kan träffas personligen utan måste utgå från någon annans ögon och öron.

   • Cecilia skriver:

    Din inställning är lovvärd, Ulrica, dock är min erfarenhet att du tyvärr är ett undantag mer än en regel. Det är så ofta man får begäran om kompletteringar kring saker som är uppenbara med ett minimum av medicinsk kunskap, när man känner att frågan ställs bara för att man kan, inte för att man verkligen behöver få detta förtydligat. Det finns en stelhet i systemet som många gånger kan vara direkt skadlig för den sjukes rehabilitering, tx när ersättningen dras in pga att man nått en viss tidsgräns även om man kan se att personen i fråga sannolikt kan vara tillbaka fullt i arbete om vederbörande bara har lite mer tid på sig, typ kunnat successivt öka sin arbetsbelastning över tid men ännu nye riktigt är där. Ofta görs det med motiveringen att personen ”borde” kunna jobba heltid i ett annat jobb utan att ta hänsyn om detta är realistiskt eller ej.

    • Susanna skriver:

     Kan bara bekräfta den bilden som Cecilia ger av hur det är att vara sjukskrivande läkare. De svåraste samtalen med FK har nog varit när bedömningen är att hen kan ta ett normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden och man ser att detta inte är realistiskt. Det svåraste i detta läge är kanske inte själva arbetsuppgifterna, utan att kunna hålla ihop under en arbetsintervju.

 • Jari Norvanto skriver:

  FK:s standardsvar torde vara ”skriv rätt från början”… Nog är det väl en inneboende motsättning att vara både behandlande och sjukintygande läkare? Salutogenes vs Ekonomisk livlina.

 • Mona skriver:

  Det är beklämmande hur man hanterar människor, vi är bara en bricka i ett spel.

 • Carola skriver:

  Det här stämmer fullt ut, dom på FK förstår inget, kan inget så dom gör som dom vill. Dom läser inte läkarintyg eller överklaganden helt sjukt, Man får vänta minst 20 veckor på att dom ska ta tag i saken, så många får leva utan att ha nåt att leva av!!!
  DETTA ÄR EN SKYDDAD VERKSTAD!!!!

Lämna en kommentar

CAPTCHA