Christine Takami »

 • Jakten på AT har börjat

  Åh, vad skönt det hade varit om jag visste att efter examen börjar AT direkt. Men icke då. I stället undrar jag med ett styng av oro hur länge jag ska behöva vikariera innan jag får en AT-tjänst i Stockholm.

Nicholas Aujalays »

 • IVO:s lilla revolution

  Jag konstaterar att IVO i praktiken underkänner den dominerande bemanningsstrategin och arbetsformen för svenska akutmottagningar de senaste 45 åren, skriver Nicholas Aujalay.

Frågan

Är du beredd att ta ökat patientansvar som PAL om du får medföljande befogenheter?

Visa resultat

Loading ... Loading ...
EU

Nytt rättsligt ställningstagande av Försäkringskassan

Av: Christer Bark Publicerad: 1 maj, 2012

Det nya patientrörlighetsdirektivet har tvingat Försäkringskassan att utarbeta ett nytt rättsligt ställningstagande eftersom det tidigare bröt mot EU-rätten.

Så här lyder det nya rättsliga ställningstagandet som blev klart för någar veckor sedan:
En ansökan om ersättning för planerad vård i annat EU/EES-land med stöd av EUF-fördraget ska bifallas om:

1. Den som söker hade rätt till vård i Sverige enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) då hon eller han fick vård utomlands.

2. Sjukdomen eller hälsotillståndet behandlas inom det allmänna sjukvårdssystemet i Sverige.

3 a. Den vårdmetod som används utomlands är identisk eller i flera avseenden överensstämmer med en behandling som används inom det svenska allmänna sjukvårdssystemet eller

3 b. vårdmetoden annars står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet ur ett internationellt perspektiv.

Fotnot: Ett rättsligt ställningstagande är bindande för
Försäkringskassans anställda och ligger till grund för de vägledningar som utarbetas för Försäkringskassans handläggare när de ska avgöra patientens rätt till ersättning för EU-vård. Ett rättsligt ställningstagande är inte juridiskt bindande för svenska domstolar.

Christer Bark

Christer Bark är journalist och chefredaktör för den tryckta utgåvan av Sjukhusläkaren. Har du synpunkter eller frågor så mejla till: christer.bark@sjukhuslakaren.se

 • Pingback: 2012-05-23 Sjukhusläkaren.se har publicerat artikel "Nytt rättsligt ställningstagande av Försäkringskassan" av chefredaktör Christer Bark | eueeshealthcare

 • Pingback: 2012-05-23 Sjukhusläkaren.se har publicerat artikel ”Nytt rättsligt ställningstagande av Försäkringskassan” av chefredaktör Christer Bark « eueeshealthcare

 • Pingback: 2012-05-23 Sjukhusläkaren.se har publicerat artikel ”Nytt rättsligt ställningstagande av Försäkringskassan” av chefredaktör Christer Bark « eueeshealthcare

 • voulf

  Trots att Riksdagen redan före
  anslutningen till EU beslutade att EU-praxis gäller före nationella regler,
  prop. 1993/94:114, utfärdar FK tolkningsmeddelande emot innehållet i
  lagstiftningen.

  Kommentar till Christer Bark artikel av 1 maj, 2012, ”Nytt rättsligt
  ställningstagande av Försäkringskassan”, av Ulf Bittner, en av tre i
  arbetsgruppen AMBU.

   

  Christer Bark skriver att Försäkringskassan tvingas till nytt rättsligt
  ställningstagande pga. patientrörlighetsdirektivet eftersom att det tidigare
  rättsliga ställningstagandet bröt mot EU-rätten.

   

  Sanningen är att patientrörlighetsdirektivet inte på något sätt har, eller
  kan, påverka redan etablerad EU-rättspraxis. Dvs. domar från EU-domstolen som
  utgör EU-rättspraxis på området gränsöverskridande vård inom EU/EES.

   

  Försäkringskassan åtgärd, utifrån
  EU-rätten, kan du läsa om här nedan.

   

  Försäkringskassans
  rättsliga ställningstagande

  Försäkringskassans rättsliga ställningstagande är inte verifierat i
  svensk lagstiftning utan är en administrativ åsikt.

  I mål C-189/03 EU-kommissionen mot Nederländerna punkt 19
  fastställes, citat; Det är vart fall
  EU-rättspraxis att enbart administrativ praxis, som till sin art är sådan att
  den fritt kan ändras av myndighet, och som inte offentliggjorts i tilläcklig
  utsträckning, inte kan anses ett giltigt genomförande av de skyldigheter som
  följer av EG-fördraget” slut citat.

  Ø  Ur EU-praxis är således FK:s rättsliga
  ställningstagande enbart en administrativ myndighetsåsikt som enligt C-157/99
  Smits och Peerbooms punkt 90 är en skönsmässig bedömning, som skall minimeras
  med krav på att behöriga regleringar ska vara kända i förhand.

  Vad gäller reseersättning vid gränsöverskridande vård har
  tillämpningsförordning 987/09 artikel 26 c fastställts att reseersättning ska
  betalas ut om det i nationell lagstiftning betalas ut reseersättning.

  När en patient yrkat på detta avslår FK utifrån att nämnda rätt
  till reseersättning gäller endast vid förhandsbesked (dvs. förordning) och inte
  i efterhand (dvs. fördrag).

  Vad FK då påstår är att fördrag ger lägre rätt än förordning dvs.
  primärrätten är mindre generös än sekundärrätten.

  Av bl.a. C-372/04 Watts punkt 60 så saknas skäl tolka förordning på
  ett sätt och fördrag på ett annat. Även C-385/99 Müller-Faure och van Riet
  punkt 103 slår fast att det inte får göras
  åtskillnad mellan förordning och fördrag.

  I Watts dom C-372/04 punkt 42, 6 c, frågas om länderna genom
  artikel 49 tvingas betala för resor och uppehälle, över punkterna 134-143
  utreds frågan. Av sista meningen i punkt 143 fastställes att ifall den nationella
  lagstiftningen ger ersättning vid resa till lokal
  vårdinrättning ska resan utbetalas vid utlandsvård dvs. i analogi med EU:s
  tillämpningsförordning 987/09 artikel 26 c.

  I
  Sverige finnes lagstiftning 1991:419 om resekostnadsersättning. Utifrån
  denna lag har varje landsting ordnat en resetjänst som även gäller färd till lokal
  vårdinrättning(vårdcentral).

  Försäkringskassan har i sitt rättsliga ställningstagande ang. resor
  2010-04-12 dnr 019380-2010 begin_of_the_skype_highlighting            019380-2010      end_of_the_skype_highlighting FPFV inte följt vad EU-domstolen och EU-förordning
  slagit fast om reseersättning när sådan utbetalas nationellt till lokal
  vårdcentral utan har istället valt att avslå reseersättning utifrån
  Landstingsförbundets kommentarer till Riksavtalet för utomlandsvård.

  Ø  Alltså FK:s rättsliga ställningstagande sätter
  landstingsförbundets kommentarer före EU-domar och EU-förordning.

  Redan i C-224/97 Ciola(1999-04-29) fastslogs i punkt 26
  myndigheternas skyldighet iakta och skydda medborgarnas intresse och varje
  motstridig nationell regel får inte nyttjas.

  Trots
  att Riksdagen redan före anslutningen till EU beslutade att EU-praxis gäller
  före nationella regler, prop. 1993/94:114, utfärdar FK tolkningsmeddelande emot
  innehållet i lagstiftningen.

  Ø  Därtill så har bl.a. Förvaltningsrätten i
  Karlstad i valet mellan patientens yrkande utifrån ovanstående EU-praxis kontra
  FK:s tolkningsmeddelande valt att följa FK:s rättsliga ställningstagande med
  grunder uti Landstingsförbundets kommentarer!

   

  Det allmänna sjukvårdssystemet i Sverige.

  I EU-dom C-255/09 av 2011-10-27 hade EU-kommissionen i punkt 1
  yrkat om fällande av Portugal som inte på erforderligt sätt i sin
  lagstiftning föreskrivit möjligheten till ersättningar för vård utfört i annat
  EU-land och som inte utfördes på sjukhus dvs. privata vårdgivare.

  I punkt 92 preciserades omständigheten till privat vård samt i
  punkt 94-95 fälldes Portugal av EU-domstolen.

  I punkt 38 betonade Portugal att de nationella beslutsfattarna hade
  rätt att besluta utifrån bl.a. organisation och finansiering.

  Dvs. i princip samma grund som Försäkringskassan under det senaste
  6-7 åren avslagit given vård utifrån.

  I bl.a. punkt 85 påminner EU-domstolen att redan 2003-05-13 i Müller-Faure
  och van Riet -domen fastslås en skyldighet för medlemsstaterna att ”införa
  mekanismer för ersättning i efterhand”. Speciellt då för länder som infört
  ”nationellt sjukvårdsystem”.  Ett språkligt begrepp som Försäkringskassan(FK)
  infört i stället för EU-kriteriet lagstiftning.

  När FK
  nyttjar ”sjukvårdssystemet” till avslag så hävdar EU-domstolen tvärtom att
  systemet ska garantera till ersättning av gränsöverskridande vård i efterhand.

  Tidigare samma år(2011-01-27) har EU-domstolen i mål C-490/09 fällt
  Luxembourg för samma senfärdigheter, att inte i lag föreskriva ersättning i efterhand vid gränsöverskridande
  vård.

  I punkt 26 hade Luxembourg försvarat sig utifrån det vanliga
  svenska avslagsbegreppet ”organisation och finansiering”. Även här avslog
  EU-domstolen detta motiv i punkterna 44-46.

  I punkt 29 garanterade Luxembourg att artikel 49 EG-fördraget
  skulle efterlevas genom att myndigheten ”Socialinspektioner” skulle ge klara,
  exakta och tvingande anvisningar till försäkringskassorna. Därmed ville
  Luxembourg undvika fällning.

  EU-domstolen underkänner denna åtgärd i punkt 47 där det fastslås
  att det inte är ett korrekt fullgörande av fördraget om anvisningarna är av
  sådan art att myndigheten kan ändra efter eget gottfinnande.

  I punkt 48 fastställes att det är lagstiftningen som är rättskriteriet.

   

  Även inom gränsöverskridande vård är länderna skyldiga
  att få den inre marknaden att fungera.

  På en fungerande marknad måste
  kunder/patienten/företagen veta förutsättningarna i förväg för att kunna göra rationella val.

  I förut omnämnda dom mot Luxembourg har EU-domstolen mot Italien
  C-358/98 punkt 17, mot Italien C-465/05 punkt 65, mot Frankrike C-197/98 punkt
  14, mot Nederländerna C189/03 punkt 19, fastställt
  att administrativa beslut som fritt ändras av myndigheten(läs
  Försäkringskassan) icke är ett
  giltigt genomförande av de skyldigheter som följer av EG-fördraget(mål
  C-189/03 punkt 19 mot Nederländerna).

  EU-domstolen kräver lagstiftning
  vilket återkommer i dom efter dom.

  Fastställt praxis är lagstiftning,
  men Försäkringskassan(FK) pratar om ”allmänna sjukvårdssystemet”, som är ett
  finansieringssystem för landstingssjukvården. Landstingssjukvården är inte
  samma sak som lagstiftningen eftersom inom lagstiftningen ingår även
  privatvården.

  Ø     Bevisat är därmed att ”allmänna
  sjukvårdssystemet” är en skönsmässig bedömning som FK kan ändra efter eget
  tyckande och har även gjort det flera gånger.

  Villkoret
  få veta ”i förväg” har
  fastställts ett flertal gånger av EU-domstolen. I mål C-157/99 Smits och
  Peerbooms punkt 90 fastställes att myndigheternas skönsmässiga bedömningar kan
  begränsas genom att avslagsmekanismer är kända på förhand. I referenser till
  EU-dom C-205/99 Analir punkt 38 fastslås att arten och omfattningen av hindren ska parterna få veta i förväg.

  Punkterna 21 och 25 i Analir-domen pekar även ut kärnan i den fria
  marknaden.

  Målet Müller-Faure och van Riet C-385/99 punkt 85 refererar även
  till Analir punkt 38 just därför att poängtera rättsläget, angående få veta ”i förväg”.

  EU-domstolen
  fällde Sverige i mål C-274/08, se punkt 26-43, därför att direktivet angav ”i
  förväg” men Sverige lagstiftade så att myndighetskontrollen kom ”i efterhand”.

  Just nämnda EU-dom C-274/08 i punkterna 34 och 37 fasställes även
  att tolkningsutrymme icke ges så att lagtexten
  avviker från EU:s ordalydelse.

   

  Vårdmetoden
  annars står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet ur ett
  internationellt perspektiv.

  RUBRIK; Försäkringskassans
  krav om internationell vetenskap

  Försäkringskassan(FK) har nu i en rad pågående ärenden i
  efterhand infört att FK skall kontrollera den gränsöverskridande vården
  från internationell medicinsk vetenskap. Därtill påstår FK att lagstiftaren
  överlämnat nämnda kontroll till FK.

  Vid frågor till Socialdepartementet om lag, stycke och
  riksdagsbeslut från åberopad lagstiftare kan inte Socialdepartementet
  2012-03-29 verifiera FK:s påstående utan hänvisar till Regleringsbrevet för
  budgetåret 2012 där regeringsuppdraget för FK är att hålla sig till
  EU-förordningen, EU-fördrag samt EU-domstolens rättspraxis.

  Kommentar: Ordet ”internationell” betyder
  världsomfattande och det finns sannolikt ingen person eller institution i
  Sverige eller världen som har kontroll på hela den internationella
  vårderfarenheten. Ordet ”internationell”
  innebär att österländsk medicinsk vetenskap ska bedömas liksom amerikansk eller
  afrikansk förutom svensk, norsk eller peruansk medicin!!!

  Ø  Genom
  Socialdepartementets hänvisning till regleringsbrev och ickesvar om att
  lagstiftaren skulle överlåtit tolkning av ”internationell
  medicinsk vård” så är det klarlagt
  att FK skall hålla sig till EU-praxis och inget annat.

  Rubriken
  har bevisat att FK icke har delegation att avgöra ”internationell medicinsk vetenskap”.

  Eftersom ”internationell”
  betyder världsomfattande torde ingen besitta sådan världsomfattande kunskap.

  Därtill inför FK det påstådda prövningsinstrumentet under pågående
  ärenden, vilket gör att FK bryter emot EU-praxis om att myndighetsbegränsningar skall vara offentliggjorda och kända på
  förhand.

  mvh

  Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU