Christine Takami »

  • Jakten på AT har börjat

    Åh, vad skönt det hade varit om jag visste att efter examen börjar AT direkt. Men icke då. I stället undrar jag med ett styng av oro hur länge jag ska behöva vikariera innan jag får en AT-tjänst i Stockholm.

Nicholas Aujalays »

  • IVO:s lilla revolution

    Jag konstaterar att IVO i praktiken underkänner den dominerande bemanningsstrategin och arbetsformen för svenska akutmottagningar de senaste 45 åren, skriver Nicholas Aujalay.

Frågan

Är du beredd att ta ökat patientansvar som PAL om du får medföljande befogenheter?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Framtidens sjukvård i Stockholm

Av: Helene Thornblad Publicerad: 26 april, 2012

Ett investeringsprogram på 47 miljarder för ny- och ombyggnader i av sjukhusen i Stockholms län rullar snart i gång. Redan våren 2012 startar ett pilotprojekt för de nya specialistcentrumen i Stockholm. Sabbatsbergs, Dalens och Sollentuna sjukhus är heta kandidater för pilotsatsningen, som även kan komma att få inriktning mot akademiskt centrum.

Landstingets tjänstemän har tagit fram ett förslag som ska upp i landstingsfullmäktige i juni, med konkreta investeringsplaner för framtidens sjukvård i Stockholm. Dagens trånga och nedslitna lokaler kan inte möta den ökande och åldrande befolkningens behov, och det är ett omfattande investeringsprogram som läggs fram.

År 2020 beräknas stockholmarna vara 350 000 fler än i dag, och då har man ändå räknat med att inflyttningstakten ska avta om några år. Om 15-20 börjar även effekterna av åldersexplosionen att slå in. Landstinget räknar med att sjukvårdsbehovet ökar med 20 % till år 2020, vilket enbart motsvarar befolkningsökningen.

Specialistcentrum och närsjukhus

Flera av de nya specialistcentrum som ska avlasta akutsjukvården förläggs till närsjukhusen – Sabbatsbergs, Dalens och Sollentuna sjukhus står först på tur. En första verksamhet beräknas vara i drift 2013 och de andra kan vara igång till 2015/2016.

Även på Löwenströmska (där ombyggnad redan pågår), Bromma sjukhus (utveckling av geriatrisk vård) och Nacka närsjukhus (utveckling genom fler vårdval) kan specialistcentrum lokaliseras längre fram.

Specialistcentrumens verksamhet kommer att skilja sig åt. Tyngdpunkten ska ligga på ”patienter inom de stora folksjukdomarna som behöver specialistsjukvård, men inte akutsjukhusens resurser”, men det ska vara möjligt att därutöver ha en profilerad verksamhet mot specifika patientgrupper. Alla specialistcentrum ska ha möjlighet till särskilda uppdrag för utbildning, patientnära forskning och utveckling.
Specialistcentrumen ska ha en nära samverkan med akutsjukvård, vilket bland annat kan omfatta fortbildning, rotationstjänstgöring och bemanning för jour och beredskap.

10 000 slutenvårdstillfällen per år ska flyttas ut till specialistcentrumen, vilket anses motsvara 150 vårdplatser till år 2016 och fler på längre sikt. Framförallt är de specialistcentrum som lokaliseras i anslutning till närsjukhusen som ska kunna ha egna vårdplatser.
Förutom planerad verksamhet ska alla specialistcentrum kunna erbjuda akuttider samma eller nästa dag.

Geriatrik

Förslaget innebär att geriatriken vid Danderyds sjukhus flyttas till bland annat Sollentuna sjukhus. Det ska bli fler geriatriska vårdplatser, dock anges inte hur många. Den forskningsintensiva geriatriska vården i Huddinge föreslås bli kvar där.

Karolinska Universitetssjukhuset Solna och NKS
NKS-planeringen ligger i ett separat spår och behandlas i tjänstemannaförslaget bara i relation till andra sjukhus. I förslaget betonas att akut sökande till NKS ska kunna slussas över till andra akutmottagningar. Troligen är det främst Danderyds och S:t Görans sjukhus som mest kommer att känna av ett ökat patienttryck.

Astrid Lindgrens barnsjukhus och Thorax blir kvar i nuvarande byggnader. Thoraxbyggnaden får en kulvertförbindelse med NKS.
Antalet förlossningar vid NKS beräknas bli 3 000 per år, vilket kan jämföras med 4 500 vid Karolinska Solna i dag. Landstinget räknar med att förlossningsvård via vårdval kommer att öka i motsvarande grad.

Barnsjukvården

Astrid Lindgrens barnsjukhus behålls som akutsjukhus i nuvarande lokaler. Högspecialiserad barnsjukvård förs över till NKS.

Psykiatrin

Psykiatrisk vård i anslutning till dagens akutsjukhus får tills vidare vara kvar i nuvarande lokaler. En utredning ska tillsättas om att flytta psykiatrin vid S:t Göran till Sabbatsberg. Möjligheter till lokalisering av slutenvårdspsykiatri i anslutning till specialistcentrum och geriatriken (för äldrepsykiatri).

Vårdplatser

Förslaget ger en splittrad bild av var de nya vårdplatserna kommer att finnas och hur många de blir. Närsjukhusen har i dag minst 1000 outnyttjade vårdplatser. En förstudie visar att cirka 600 av dem kan anpassas till modern standard till år 2018. En fördjupad förstude inleds för att stegvis bygga ut det sammanlagda antalet vårdplatser på Löwenströmska, Jakobsberg, Bromma Sollentuna, Sabbatsberg, Nacka och Dalen från dagens 700 till 1 300.

Stora investeringar kommer att göras på de flesta av länets sjukhus de kommande åren. På Södersjukhuset blir det 154 vårdplatser i en ny vårdbyggnad. Om- och nybyggnation frigör ytor för vårdplatser även på andra sjukhus , oklart hur många.

Danderyds sjukhus

Ny akut- och behandlingsbyggnad byggs mellan sjukhusets centrala och södra kvarter, vilket frigör utrymmen för vårdplatser i de norra och södra byggnaderna.

S:t Görans sjukhus

Utredning ska tillsättas för att undersöka om psykiatrin kan omlokaliseras till Sabbatsberg. En etappvis ny- och ombyggnad ska ge en samlad enhet för akut-, diagnostik- och behandlingsverksamhet och fler vårdplatser.

S:t Eriks ögonsjukhus

Kvar i nuvarande lokaler tills vidare. Upphandling pågår för att samla all verksamhet i anslutning till det framväxande Life Science-centret i Hagastaden.

Södersjukhuset

Ny akut- och behandlingsbyggnad samt en ny vårdbyggnad med 154 vårdplatser.

Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge

Om- och nybyggnad av akutmottagningen. Investeringarna i nya behandlingslokaler skjuts upp, nu planeras starten till 2018.

Södertälje sjukhus

Ny behandlingsbyggnad, och ombyggnad av den befintliga behandlingsbyggnaden.

Norrtälje sjukhus

Inom Tiohundra AB pågår förarbetet med ett specialistcentrumkoncept, vilket inkluderar investeringar i en ny öppenvårdsbyggnad.

Helene Thornblad

Har du synpunkter eller frågor så mejla till: helene.thornblad@slf.se