Christine Takami »

 • Jakten på AT har börjat

  Åh, vad skönt det hade varit om jag visste att efter examen börjar AT direkt. Men icke då. I stället undrar jag med ett styng av oro hur länge jag ska behöva vikariera innan jag får en AT-tjänst i Stockholm.

Nicholas Aujalays »

 • IVO:s lilla revolution

  Jag konstaterar att IVO i praktiken underkänner den dominerande bemanningsstrategin och arbetsformen för svenska akutmottagningar de senaste 45 åren, skriver Nicholas Aujalay.

Frågan

Är du beredd att ta ökat patientansvar som PAL om du får medföljande befogenheter?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Så ska läkare avlastas administrativ arbetsbörda

Av: Helene Thornblad Publicerad: 12 april, 2012

Sjukhus som tar bort onödig läkaradministration och bygger upp strukturer som avlastar läkare administrativt arbete – det kan låta som en dröm men kan bli verklighet i Västerbotten. I varje fall om idéerna i en ny landstingssatsning förverkligas.

Så ska läkare avlastas administrativ arbetsbörda

Mer tid med patienten och mindre tid vid datorn - är det möjligt?

Projekt Balans är i Västerbotten kanske mest känt för besparingar och nedskärningar, som det omstridda beslutet att dra in ambulanser från inlandet. Men bland de 14 delprojekten finns det även en ovanlig men spännande satsning på att ta bort onödig administration och låta andra avlasta läkarna från administrativt arbete.

Erik Bergström, professor i pediatrik vid Norrlands universitetssjukhus, har lett projektet:

- Bakgrunden är den diskussion om kompetensutnyttjande som förts inom landstinget. Arbetsinriktningen RAK – rätt använd kompetens – har funnits länge i landstinget, men det har då inte vänt sig till läkargruppen. I förlängningen är frågan om vi ska anställa fler läkare som ägnar sig åt administration, eller få ut mer produktion av de läkare vi har.

- De här tankarna har fått mycket positivt bemötande från läkarhåll. Läkare har varit frustrerade över att inte kunna råda över sin arbetssituation, då det läggs på administrativa arbetsuppgifter som de inte har kunnat påverka.

Bara en tredjedel av arbetstiden är direkt patientarbete

Tidsstudier under de senaste åren har visat att endast ungefär en tredjedel av läkares arbete är direkt patientarbete. Resterande arbetstid går till administration, varav ungefär hälften är patientrelaterad.

I den analys som gjorts i Västerbottens läns landsting sticker journalsystemet Systeam Cross ut som tidskrävande och svårt att hantera. Inom ramen för projektet har man även sett över dokumentationskrav, signeringstvång, intygsskrivande och annat administrativt arbete som jagande efter vårdplatser, beställningar av prover, tidsbokningar med mera.

- Vi har försökt hitta onödig administration som skulle kunna tas bort, men Patientdatalagen har många tvingande regler om vad som ska ingå i en journal. Det är oerhört mycket som ska dokumenteras i dag, det har vuxit så att man inte ser skogen för alla träd. Men även om staten och Socialstyrelsen har ålagt oss dessa krav är det ändå möjligt att kondensera informationen. Även omvårdnadsdokumentationen behöver ses över, den ska inte dubblera läkarens information, säger Erik Bergström.

- Vissa journalanteckningar kan undantas från signering. För att avgöra det behöver man komma ner på verkstadsgolvet på varje klinik och gå igenom vad som behöver och inte behöver signeras.

Kan det inte behövas centrala riktlinjer för att cheferna ska våga släppa på signeringstvånget?

- Jag har sett att vissa landsting har gjort sådana dokument och det kan säkert vara bra.

Egna teamsekreterare

Förutom en uppdatering av journalsystemet, till en ny version som utlovas som mer användarvänlig, är förstärkta sekreterarresurser en av de viktigaste komponenterna i förslaget för att avlasta läkare.

- Under 1990-talets besparingar drog man ner på personal. I första hand ville man försvara läkar- och sjuksköterskeresurserna, neddragningarna drabbade främst sekreterare och undersköterskor. Men de arbetsuppgifter de utförde försvinner inte.

- Läkarsekreterare har en helt annan utbildning i dag, de är vårdadministratörer. De skulle kunna bli något fler och knytas till ett medicinskt team och hålla i dess administration som teamsekreterare, istället för att sitta i skrivsalar.

Läkarsekreterarnas vilja att utnyttja hela sin kompetens passar hand i hand med läkares önskan att minska det administrativa arbetet, menar Erik Bergström.

- Däremot kan det finnas andra revirbeteenden, till exempel mellan läkare och sjuksköterskor. Men de borde kunna lösas i en dialog på varje klinik. Varje yrkesgrupp vill helt enkelt göra det man är utbildad för. Är det för enkelt blir man less och är det för svårt blir man stressad.

Projekthysteri slukar läkartid

Erik Bergström vill också mana till eftertanke innan nya projekt dras igång i landstinget och som tar läkarresurser i anspråk.

- Landstingsadministrationen kommer med initiativ som exempelvis patientsäkerhetsprojekt eller kvalitetssäkring, som utvecklas till omfattande projekt som lever sitt eget liv. De är var för sig vällovliga men genererar mycket administration, arbetsmöten och rapportering i förhållande till de åtgärder som faktiskt genomförs. Man måste tänka sig för och freda det kliniska arbetet. Vi ska göra allt vi kan för att värna mötet mellan läkaren och patienten.

- I samband med sådana här projekt får man ofta höra att doktorer är besvärliga och sätter sig på tvären. Men läkare är och ska vara ett kritiskt släkte och ofta är kritiken befogad.

Facket har en viktig roll

Projektet ”Vårdadministrativa resurser – läkaradministration” har lagt ett förslag till åtgärder som verkamhetsområdscheferna nu ansvarar för att genomföra.

- Det är inga enkla åtgärder att genomföra utan något som verksamhetscheferna måste ta. För att förverkliga förslagen kommer det att krävas uppföljning och att ledningen avkräver att det blir genomfört. Inte minst viktigt är det att facket driver på.

ÅTGÄRDSFÖRSLAGET I KORTHET

Landstingsnivå

Datasystem
 • Förbättrad funktionalitet och användaranpassning, bland annat fungerande läkemedelsmodul, utveckling av påminnelsefunktion och beslutsstöd
 • Ökad integrering mellan journalsystem och labbsystem
 • Datorstöd vid gåronder (läsplattor)
Vårdadministration
 • Centrala rutiner omprövas och konsekvensanalys genomföras av hur nya rutiner och uppdrag påverkar det administrativa arbetet.
 • Sjuksköterska/vårdkoordinator sköter arbetet med vårdplatsplacering och ärendehanteringssystemet Prator
 • Flyttning av patienter mellan avdelningar mellan kliniker/avdelningar minimeras, ersätts av konsult
Basenhetsnivå
 • Diskussioner ska föras om administrativa rutiner
 • Analys och omfördelning av administrativt arbete
 • Översyn av rutiner för patientkontakter (telefon, SMS, e-post, webb)

Datasystem

 • Administrativ personal ansvarar för daglig funktion och support

Journaldokumentation

 • Översyn av struktur, innehåll, omfattning och signering
 • Utbildning/handledning i dokumentation
 • Översyn av intygsskrivande

Provsvarshantering

 • Beställning av prover/undersökning görs av sjuksköterska alt. sekreterare
 • Primär screening av provsvar görs av sjuksköterska utifrån fastlagda gränsvärden

Övrig administration

 • Teamsekreterare
 • Tidbokningar, kallelser, diagnoskodningar, registreringar, resebokningar och kopiering görs av sekreterare
 • Sekreterare utgör administrativt stöd för läkar/jourschema, litteratursökning, patientstatistik, rapporter, presentationer mm
 • Utveckling av elektroniska PM och beslutsstöd på intranät/internet

Helene Thornblad

Har du synpunkter eller frågor så mejla till: helene.thornblad@slf.se

 • Pingback: comment Recevoir gratuitement des Codes psn mac

 • Pingback: Försäkringskassan: Människor som vill andra människor illa! | Varghjärta

 • Johan Karlsson, ortoped

  Läkaren är den dyraste och knappaste resursen. Självklart ska den ägna sig åt det som bara den kan göra. Det kräver chefer med kurage att organisera det så, då alltför ofta läkare möts av påståendet ” det är doktorns jobb” , vilket grundar sig i ssk:s behov att inte vara underställd doktorn.

 • Andreas Nystrom

  Det är alldeles lysande förslag som kommer från kollegor i norr!
  Det mest förvånande är inte att det finns kloka doktorer i Västerbotten utan snarare att de lyckats driva sina goda idéer så långt utan att stoppas av den byråkratiska organisationen…
  Hoppas det kan bli ett gott exempel för andra landsting att följa!

 • Jorgen Johnsen

  Prof Erik Bergströms synpunkter och förslag i artikeln om omfördelning av arbetsuppgifter så att läkare får mindre adm arbete verkar helt förlösande. Tummen upp för Västerbotten – ssk om man lyckas.

  Jörgen Johnsen

 • Pingback: Så ska läkare avlastas administrativ arbetsbörda