”Patienten är rättslös mot Försäkringskassan”

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this pageEmail this to someone

AV: Christer Bark | 13 maj, 2008 | MER: Sjukskrivningar Veckans ämne | 41 kommentarer

Det menar företrädare för Försäkringsmedicinska Kollegiet.
Det bildades 1998 av en grupp läkare som reagerade på vad de tycker är orättvisor och avarter i försäkringsbolagens och försäkringskassornas hantering av försäkringsmedicinska frågor.

– Det förutsätts att försäkringsbolagen och Försäkringskassan tillvaratar den försäkrades intressen och är objektiva i sin bedömning. Men i den stund du inte är nöjd med ett beslut, står du ensam mot en hel statsapparat, säger Gunilla Bring, specialistläkare i rättsmedicin och en av initiativtagarna till Försäkringsmedicinska Kollegiet.

Hon har länge engagerat sig i försäkringsmedicinska ärenden. Gunilla Bring är idag pensionär, men har en bakgrund som forskare vid det snart avvecklade Arbetslivsinstitutet. 1996 disputerade hon på en avhandling om whiplashrelaterade skador vid Institutionen för allmänmedicin vid Umeå universitet.

– Idag arbetar jag enbart med försäkringsmedicinska uppdrag som sakkunnig åt juridiska ombud som företräder skadade. Det är slående vilken slagsida som råder när det gäller den enskildes möjligheter att få rätt mot Försäkringskassan. Detta är ett gigantiskt problem, säger Gunilla Bring.

Om man vill överklaga ett beslut till länsrätten, är det mycket svårt att få ersättning för juridiskt stöd eller fortsatt medicinsk utredning, menar hon.
– Och i länsrätten möter du en Försäkringskassa som kraftsamlar alla sina resurser både juridiskt och medicinskt, för att vinna. Är man som patient inte nöjd med länsrättens beslut kan man begära prövningstillstånd hos kammarrätten. Men de ärenden där man som enskild person har fått prövningstillstånd de senaste åren, går att räkna på den ena handens fingrar, säger Gunilla Bring.

– Försäkringskassan däremot får regelbundet prövningstillstånd när de lider nederlag i länsrätten. Och för alla dem som äntligen lyckas få rätt i länsrätten, är risken stor att Försäkringskassan överklagar beslutet. Det innebär då en lång väntan innan ärendet kommer upp i kammarrätten, och då går oftast kammarrätten på Försäkringskassans linje. Domstolen har en mycket större tilltro till en myndighet än till en enskild person, säger Gunilla Bring.

I 17 år arbetade Tomas Alsbro som distriktschef inom försäkringsbranschen. I ett slag förändrades hans liv då han 1991 var med om en trafikolycka och drabbades av en halsryggs- och ryggmärgsskada. Ett flertal specialistläkare undersökte honom och uttalade sig både skriftligen och muntligen om sambandet mellan trafikolyckan, de skador Tomas Alsbro hade ådragit sig och hur de negativt påverkade hans arbets- och funktionsförmåga.

– Det spelar ingen roll hur många specialistläkare och behandlande läkare som uttalar sig och skriver intyg. De väger väldigt lätt när Försäkringskassan skickar handlingarna till en försäkringsläkare som i värsta fall kan vara en gynekolog och vars yttrande väger tyngre än vad yttrandena från specialistläkare gör, säger Tomas Alsbro, vice ordförande i Försäkringsmedicinska Kollegiet.
Han är idag sjukpensionär och ägnar sig i mån av kraft med frågor som rör försäkringsmedicin. Framförallt vill han använda sina dyrköpta erfarenheter för att hjälpa andra skadade i ett vad han kallar ”ett djupt rättsosäkert system”.

Ingen tar ansvar

– Jag möter dagligen skadade och deras anhöriga som i förtvivlan försöker få rättelse. När de som sista utväg vänder sig till Justitieombudsmannen får de beskedet att JO inte gör några medicinska bedömningar. Socialstyrelsen har inget tillsynsansvar och Justitiekanslern slår ifrån sig.

Själv har han prövat att överklaga Försäkringskassans beslut och fått avslag i domstol. Han förlorade därmed ersättning från de privata och allmänna försäkringarna. Dessutom fick han betala rättegångskostnaderna efter att ha stämt försäkringsbolaget.
– Det hela slutade med att jag blev skyldig mina försäkringsgivare en halv miljon kronor. Jag och min familj fick lämna ett handikappsanpassat hus på grund av att vi inte längre hade råd att betala räkningarna. Jag skulle vilja påstå att det jag var med om symboliserar väl hur systemet fungerar.

Jag träffade aldrig försäkringsläkarna eftersom de anser att de då skulle förlora sin objektivitet. Men de har ju redan tappat objektiviteten eftersom de är ekonomiskt bundna och beroende av sin arbetsgivare, säger Tomas Alsbro.
Det borde vara en självklarhet, menar han, att alla läkare är tydliga med vilka eventuella bindningar och ekonomiska intressen de har som kan påverka objektiviteten.
– Men det gäller tydligen inte försäkringsläkare. Det är fullständigt orimligt att de inte kan ställas till ansvar precis som andra läkare.

Men när man pratar med Socialstyrelsen så är de kritiska till att försäkringsläkare ska hamna under tillsynslagen. Istället vänder de sig till sina så kallade vetenskapliga råd. Studerar man vilka som ingår i de här råden och tittar på deras koppling till försäkringsbolagen, då blir man mörkrädd, säger Tomas Alsbro.

Det finns ledamöter, menar han, i Socialstyrelsens vetenskapliga råd, som anlitas som sakkunniga i domstol. Samtidigt som de har kopplingar till försäkringsbranschen.
– Det finns ingen skadad eller funktionshindrad som nuddat vid tanken att använda dessa ledamöter som sakkunniga för sin sak. Det är fullständigt obegripligt att Socialstyrelsen eller domstolarna inte reagerar. Men när vi frågar Socialstyrelsen så svarar de bara att det åvilar varje ledamot att själv uppge bindningar. Om de inte gör det så kan Socialstyrelsen inte göra så mycket. Det är det svar vi får, säger Tomas Alsbro.

Han är också upprörd över att cirka hälften av ledamöterna i Trafikskadenämnden, som är ett av regeringen utsett organ som behandlar trafikskador, kommer från försäkringsbolagen.

– I nämnden sitter också representanter med ägarintressen i försäkringsbolag, som till exempel HSB och Riksbyggen. Det betyder att alla i Trafikskadenämnden har starka kopplingar till den skadades juridiska motpart. Det räcker med att studera begreppet jäv för att inse att denna nämnd är ett partsintresse. Den leds av en lagman från kammarrätten, att denne lagman inte reagerar över jävsproblematiken understryker hur rättsosäkert systemet är, säger Tomas Alsbro.

Tomas_Timander.jpgTomas Timander är specialistläkare i allmänmedicin och en av medlemmarna i Försäkringsmedicinska Kollegiet. Sedan 1989 driver han en privat smärtmottagning på Kungsgatan i Stockholm.
Han träffar dagligen patienter med kroniska smärttillstånd, många av dem har bistra erfarenheter av hur Försäkringskassa och Försäkringsbolag hanterat deras ärenden.

Undervisar Advokatsamfundet

Med åren har Tomas Timander blivit alltmer intresserad av försäkringsmedicin, och är idag den ende läkaren i Sverige som undervisar i ämnet för Advokatsamfundet.
Han anlitas också av patienters juridiska ombud som vittne eller sakkunnig i domstol i försäkringsmedicinska frågor.
– Det är helt uppenbart att man behöver tilldela resurser så att enskilda ska kunna hävda sin rätt gentemot myndigheter, det är en rättsäkerhetsfråga. Det är inte frågan om den store som slår på den lille, utan om en jätte som slår på en som redan är sjuk och svag, säger Tomas Timander.

Om inte systemet ändras så kommer allmänheten och även andra läkare att helt tappa förtroende för försäkringsläkarna. En läkares uppgift kan inte vara att gå myndigheternas vägar, menar han.
– Det var inte det vi utbildade oss till när vi en gång skulle bli läkare.
Vår uppgift är ju att stötta, trösta, hjälpa och i viss mån bota, säger Tomas Timander.

Försäkringsläkarna på Försäkringskassan är tjänstemän och har per definition inte en läkartjänst. De är bara rådgivare och har inte en beslutsfattande funktion.
– De träffar heller inte patienterna. Därför kan de inte stå under tillsyn. Trots det uttalar de sig ändå i kraft av sin läkarlegitimation. Detta är rättsvidrigt, säger Tomas Timander.

Han är starkt kritisk till hur försäkringsläkarna agerar gentemot de behandlande läkarna. Under de senaste åren har han bara vid två tillfällen lyckats få kontakt med ansvarig försäkringsläkare.
– När jag fått besked om att det brustit i det underlag jag skickat in, har jag sökt försäkringsläkaren för att få veta hur jag kan rätta till bristerna. Men jag får sällan svar och lyckas inte etablera någon kontakt, trots att jag ringer och skriver. Sedan får patienten ett brev där det står att man dragit in sjukpenningen, säger Tomas Timander.

Varken Gunilla Bring, Tomas Alsbro eller Tomas Timander tror att den nya roll som försäkringsläkarna nu ska få som försäkringsmedicinska rådgivare, kommer att innebära någon stor förändring i praktiken.
– Det är ett nomenklaturbyte för att slippa undan frågan om tillsynsansvaret. Och även fortsättningsvis har de försäkringsmedicinska rådgivarna en bindning av både administrativ och ekonomisk natur. De är alltså inte objektiva, menar de.

Oroväckande centralstyrning

– Det som också är oroande är att de försäkringsmedicinska rådgivarna nu ska ta över all utbildning av läkare och handläggare, allt ska vara styrt från Försäkringskassan centralt.
Jag liknar den vid en uppfostringsanstalt där vi som läkare tvingas rätta oss efter nytt beslutstöd och nya riktlinjer som många gånger saknar förankring i verkligheten, säger Gunilla Bring.

Hon tar whiplash som ett exempel. Enligt det nya beslutsstödet bör personer som drabbats av en whiplashskada vara sjukskriven högst tre veckor.
– Tittar man bara strikt på arbetsförmågan så kan de flesta gå tillbaka till jobbet redan efter ett par dagar. Men den individuella variationen är så stor och det är så många olika faktorer som spelar in, vilket jobb de har och vilken rehabilitering individer som har svåra problem med störd sömn, kognitiva bortfall och kroniska smärttillstånd, kan få. Och det tar beslutsstödet inte hänsyn till, säger Gunilla Bring.

Stroke är ett annat exempel, menar hon. För många individer ger stroke en livslång funktionsnedsättning. Men enligt de nya sjukreglerna är ersättningen begränsad. Det finns en bortre gräns för sjukskrivning på 30 månader. En strokedrabbad person som utförsäkras flyttas då över till ett annat system för att inte belasta sjukförsäkringsbudgeten. Dessa personer hänvisas till så kallade ”resursjobb” som regeringen har inrättat. Det är jobb för personer som inte är sjuka nog för att bli förtidspensionerade, men som inte heller är friska nog för att söka sig ut på arbetsmarknaden.

– Man tar ju inte ens hänsyn till arbetsförmågan i det här beslutsstödet. Tidigare sa man att det inte är själva sjukdomen man ska bedöma för att få sjukpenning eller sjukersättning, utan arbetsoförmågan. Nu presenteras en lista med sjukdomar där sjukpenningen för sjukdomar som stroke och whiplashskador starkt begränsas. Plötsligt är det diagnosen som är i fokus och inte arbetsförmågan.
Låt oss behandlande läkare slippa sjukskriva patienter. Det bästa vore att lämna över det helt till Försäkringskassan. I grunden behöver vi ett rättssäkert system, det har vi inte idag, säger Tomas Timander.

41 kommentarer

 • Urban skriver:

  Uppenbart är det en politisk konstruktion för att mota Olle i grind. Arbete ger frihet då fortsätt slit ut er, det är hela tanken. Slit ut dig och dö helst innan pensionen. Sverige har världens sämsta rättskydd, glöm lag och rättigheter. Lagen är skriven på ett sådant sätt att med dagens bevis kriterier går det i praktiken inte att bevisa skadlig inverkan dvs har enbart en läkare och oftast FK läkare en avvikande uppfattning, då finns det inte full medicinsk samstämmighet, vilket är en förutsättning för att bli beviljad arbetsskad-ersättning. Detta är enbart ett sätt för FK att slippa betala trots att Arbetsskadeförsäkringen går med 30 miljarder plus 2016. Att Sverige är ett genombyråkratiserat land, det är en liten grupp ortopedkirurger och dylikt dom kidnappat hela försäkringen, tex kan en medicinsk konsultläkare (oftast pensionärer) tjäna miljontals kronor på avslagsintyg till FK. Det hela är uppstyrt av Socialstyrelsen!. Numera är Arbetsskador/ryggvärk klassat som arbetsovilja och behandlas som ett psykiskt problem.
  Är du rädd om ryggen förlyftning dig inte, ska du vara riktigt säker lyft aldrig vikter pga av skadebenägenheten är då stor. Om du redan är skadad sök på diagnosen om du överhuvud taget fått någon. Lycka till;-)

 • uteliggarna skriver:

  efter att blivit undersökt av T. Timander och erhållit ett intyg 15.000 kr
  förlorade jag emot Länsförsäkringar som hyrt in Charlotte Sachs.

 • […] ”Patienten är rättslös mot Försäkringskassan”  (2008) Om man vill överklaga ett beslut till länsrätten, är det mycket svårt att få ersättning för juridiskt stöd eller fortsatt medicinsk utredning, menar hon. – Och i länsrätten möter du en Försäkringskassa som kraftsamlar alla sina resurser både juridiskt och medicinskt, för att vinna. Är man som patient inte nöjd med länsrättens beslut kan man begära prövningstillstånd hos kammarrätten. Men de ärenden där man som enskild person har fått prövningstillstånd de senaste åren, går att räkna på den ena handens fingrar, säger Gunilla Bring.  – Försäkringskassan däremot får regelbundet prövningstillstånd när de lider nederlag i länsrätten. Och för alla dem som äntligen lyckas få rätt i länsrätten, är risken stor att Försäkringskassan överklagar beslutet. Det innebär då en lång väntan innan ärendet kommer upp i kammarrätten, och då går oftast kammarrätten på Försäkringskassans linje. […]

 • Anders Nilsson skriver:

  Fick diagnosen Posttraumatisk stress 1997 efter ett brutalt rån 1993 och uppmanades, på inrådan av Försäkringskassan att lämna min anställning 1997, då deras rehabhandläggare kommit till slutsatsen att jag hade PTDS, trots att jag egentligen genomgick rehab för en annan skada. Hon upptäckte dock (som nyutbildad inom brottsofferproblematiken) att jag hade fler problem och insåg att många av dem berodde på rånet 1993.
  Efter sjukskrivningsperioden som följde när jag sagt upp mig på jobbet efter olika behandlingar med samtalsterapi och annat, slussade Försäkringskassan mig till Arbetsförmedlingens rehabilitering.
  I början på 2000 talet sökte jag livränta eftersom jag genomgick en utbildning med rehabiliteringspenning. Beviljades det då utifrån ett läkarintyg. Efter 13 år hos AF rehab och några försök till anställningar som inte fungerat eftersom jag har alldeles för låg stressnivå insåg jag att mitt liv som arbetsför var över.
  Beviljades permanent sjukbidrag 2013-01-01 och sökte livränta igen, efter att ha blivit utredd av läkare som konstaterat att PTDS kvarstod. Därefter har två läkare, en docent och en professor konstaterat samma sak, att orsaken till mina problem är PTDS. Försäkringskassans försäkringsmedicinske rådgivare är dock av en annan åsikt. Han hänvisar till depressioner i min ungdom. Jag har fyllt 60 nu. Beviljades ju livränta tidigare på ett betydligt ”svagare” läkarutlåtande. Känns ju ganska tröstlöst att ens försöka, men har ju fackets jurister som hjälper till, men har förstått att det är statens finanser som avgör, inte rättvisan.

 • kent skriver:

  Jag är arbetsskadad sedan 2010. då fick jag syra över mitt ben fot arm och knä, vilket ledde till eksem utslag och allergi som idag visar sej vid kontakt av olika ämnen (s.k kontaktallergi) och det blir utslag och kliar i hela kroppen av detta. nu skickade min läkare in läkarintyg och sjukskrev mej från 16e april till 31a maj, den 24e maj fick jag papper från F-kassan att jag ska vara inskriven på A-F och söka jobb för det finns inte underlag till min sjukskrivning, trots jag även fått astma, till följd av eksemet. förmaksflimmer finns också med i listan, nej jag ska söka efter lättare jobb där det inte finns några lösningsmedel med i bilden, men vadå, jag är inte utredd än, just nu väntar jag på tid till universitetssjukhuset i malmö för vidare tester. i skrivnde stund så har A-F hittat ett utejobb åt mej med grönyteskötsel och funkar inte det heller vad gör man då? nej dom där på F-K blundar för verkligheten. ska man verkligen sparka på en som redan ligger ner!? nu får man vara utan pengar eller låna sej fram.

  TACK FÖR DET FÖRSÄKRINGSKASSAN….

 • Tidningen Sjukhusläkaren skriver:

  Webbredaktionen har modererat några av kommentarerna i den här debatten. Orsaken är att personer nämnts vid namn på ett sätt som vi uppfattar som personangrepp. Ni är hjärtligt välkomna att fortsätta diskussionen i sakfrågan.

  Hälsningar moderator, webbredaktionen

 • Karinsjobb skriver:

  Även vi som har psykiska funktionshinder råkar mycket illa ut. Försäkringskassans förtroendeläkare har inte adekvat utbildning, uttalar sig utan att ha någon som helst insikt och har framför allt fruktansvärda fördomar kring psykiatriska sjukdomstillstånd och de människor som lever med dessa.
  Jag har fått veta av försäkringskassan, att min diagnos inte finns, att det är något man kan läsa om anekdotiskt i böcker från USA – trots att det i Sverige finns framstående forskare och mycket dokumentation… 
  Jag har också fått veta, att jag med min diagnos (som alltså inte finns) inte skulle kunna vara så intelligent och ha sådan förmåga att uttrycka mig eftersom människor med mina kvalifikationer inte brukar bli psykiskt sjuka. Vi är liksom skyddade av vår höga intelligens.
  Och dessutom menar försäkringskassan, att tjugofem timmar i månaden är omfattande verksamhet. Som bevisar att jag skulle kunna arbeta heltid. 
  Vad de utöver detta har gjort är, att de befriat mig från glutenintolerans eftersom de menar att jag inte har något läkarintyg på den diagnosen. Så då kan jag alltså börja äta gluten! Tack snälla.

  Försäkringskassan har i ett enda slag tagit ifrån mig min deltids sjukersättning, tagit ifrån mig den assistans jag måste ha för att överleva (och kunna arbeta mina tjugofem timmar i månaden) och dessutom fastslagit att jag inte behöver något ekonomiskt stöd för att jag är glutenintolerant.
  De har alltså mirakulöst botat mig från mitt livslånga funktionshinder.
  Åtminstone i statistiken.

  Idag måste mina syskon bo hos mig eller jag hos dem. Jag kan inte leva ett självständigt liv. 
  Ändå är jag intelligent och fylld av resurser. Och psykiskt svårt funktionshindrad. Och får svåra diarréer av glutenhaltig föda.
  Men det är väl bara anekdotiskt.

 • pensionär skriver:

  har betalat 15.000 tusen till XX för sjukintyg.
  YY bestridde detta intyg och jag förlorade mot försäkringsbolaget Länsförsäkringar.
  Har gjort en ny Polisanmälan emot YY angående att YY ljugit i domstol om sin medicinska staus.Och att YY krängt mej i sina läkarutlåtanden.

 • Mikael Jansson skriver:

  Jag tycker jag saknar Doktor ZZ dedbater . Han var min läkare i många år.Man saknar han! Dr Zvar bäst på området helt enkelt.
  XX är specialistläkare i allmänmedicin, och tar 15.000:- för intyg av trafikskadades ärende : (
   

 • Victoria skriver:

  Hur tror du det skulle bli i rättegång där vi har intyg från läkare som bedömer att min sambo ska ha sjukpension, inklusive försäkringskassans egen läkare?
  Båda är alltså eniga om att min sambo har arbetsförmåga nedsatt till 100%.

  Men han har fått avslag ändå.. gång på gång.
  Väger detta tungt ändå då? när deras egen läkare också håller med?

 • Victoria skriver:

  Hur tror du det skulle bli i rättegång där vi har intyg från läkare som bedömer att min sambo ska ha sjukpension, inklusive försäkringskassans egen läkare?
  Båda är alltså eniga om att min sambo har arbetsförmåga nedsatt till 100%.

  Men han har fått avslag ändå.. gång på gång.
  Väger detta tungt ändå då? när deras egen läkare också håller med?

 • Paranormalresurs skriver:

  Jag instämmer också med er här, och hör till dom som till slut fick ersättning beviljad till 100% varaktig sjukersättning, men det tog nästan 5-mån innan beslutet kom från FK det var en terror ovanpå alla ens sjukdomar som lades på, som gjorde att jag var så nära till att ta mitt eget liv, men blev stoppad i tid av min make .
  Hoppas så att det blir slut på denna häxjakt mot sjuka !

 • Paranormalresurs skriver:

  Jag instämmer också med er här, och hör till dom som till slut fick ersättning beviljad till 100% varaktig sjukersättning, men det tog nästan 5-mån innan beslutet kom från FK det var en terror ovanpå alla ens sjukdomar som lades på, som gjorde att jag var så nära till att ta mitt eget liv, men blev stoppad i tid av min make .
  Hoppas så att det blir slut på denna häxjakt mot sjuka !

 • Tuulikki Pellikka skriver:

  Hej

  jag heter Tuulikki Pellikka och har fått ett brev från försäkringskassans läkare, att han har beslutat att jag inte ska få någon sjukersättning för tiden juni juli som jag var sjuk.

  Jag har i många år haft ont i ryggen till och från, men det har enbart blivit värre och värre. Jag har svårt att sova för smärtan, det är svårt att ta sig upp på morgonen och gå då det känns som om någon bryter av ryggen, jag kan snart inte torka mig själv efter toalettbesök, har svårt att få på mig kläder, svårt att lyfta ex. kaffepanna, kan inte gå längre sträckor då det börjar göra så ont mm mm.
  Det känns som kotorna skaver mot varandra (linimentet mellan två av mina ryggkotor är bortnött) vilket leder till en extrem smärta, samtidigt är dessa två kotor på väg att smulas sönder och dessutom har jag diskbrock som leder till smärtor i nerverna på höger skinka och höger ben som känns ända ner till tårna.

  Trots detta beslutade jag själv att försöka arbeta halvtid i juli och heltid från augusti, men juni månad var jag heltidssjukskriven. Den månaden kunde jag inte gå överhuvudtaget, jag höll fast vid väggar för att försöka stappla mig framåt, min sambo fick hjälpa mig att klä på mig och mina barn fick hjälpa till med att serva mig, jag kunde bara ligga still och inte göra något alls. Så hur kan man på försäkringskassa bedöma att jag kunde ha arbetat då och inte har rätt till sjukersättning?

  De vet inte hur det känns och försöka vända sig i sängen på kvällen, men man klarar inte av det utan att ta tag i sin sambo för att dra sig till sidan, hur ont det gör när jag har varit på promenad med vår lille 4 åring eller när han vill att jag ska gå till lekparken med honom och jag måste försöka förklara att jag inte klarar av för att jag har ont eller när mina äldre barn vill att vi ska gå på stan för att handla, men jag kan inte för att jag vet att jag sen kommer att ligga i smärtor, dom smärtor som jag har har förstört allt för mig och försäkringskassans läkare bedömer att jag inte är sjuk och att jag ska gå och jobba.

  Ja, jag vet att jag själv bestämde mig för att försöka jobba halvtid i juli och heltid från augusti, men vad ska man göra, när inge förstår hur ont jag har och hur mycket jag lider, när ingen lyssnar på mig när jag försöker förklara.

  MVH: Tuulikki Pellikka

 • Tuulikki Pellikka skriver:

  Hej

  jag heter Tuulikki Pellikka och har fått ett brev från försäkringskassans läkare, att han har beslutat att jag inte ska få någon sjukersättning för tiden juni juli som jag var sjuk.

  Jag har i många år haft ont i ryggen till och från, men det har enbart blivit värre och värre. Jag har svårt att sova för smärtan, det är svårt att ta sig upp på morgonen och gå då det känns som om någon bryter av ryggen, jag kan snart inte torka mig själv efter toalettbesök, har svårt att få på mig kläder, svårt att lyfta ex. kaffepanna, kan inte gå längre sträckor då det börjar göra så ont mm mm.
  Det känns som kotorna skaver mot varandra (linimentet mellan två av mina ryggkotor är bortnött) vilket leder till en extrem smärta, samtidigt är dessa två kotor på väg att smulas sönder och dessutom har jag diskbrock som leder till smärtor i nerverna på höger skinka och höger ben som känns ända ner till tårna.

  Trots detta beslutade jag själv att försöka arbeta halvtid i juli och heltid från augusti, men juni månad var jag heltidssjukskriven. Den månaden kunde jag inte gå överhuvudtaget, jag höll fast vid väggar för att försöka stappla mig framåt, min sambo fick hjälpa mig att klä på mig och mina barn fick hjälpa till med att serva mig, jag kunde bara ligga still och inte göra något alls. Så hur kan man på försäkringskassa bedöma att jag kunde ha arbetat då och inte har rätt till sjukersättning?

  De vet inte hur det känns och försöka vända sig i sängen på kvällen, men man klarar inte av det utan att ta tag i sin sambo för att dra sig till sidan, hur ont det gör när jag har varit på promenad med vår lille 4 åring eller när han vill att jag ska gå till lekparken med honom och jag måste försöka förklara att jag inte klarar av för att jag har ont eller när mina äldre barn vill att vi ska gå på stan för att handla, men jag kan inte för att jag vet att jag sen kommer att ligga i smärtor, dom smärtor som jag har har förstört allt för mig och försäkringskassans läkare bedömer att jag inte är sjuk och att jag ska gå och jobba.

  Ja, jag vet att jag själv bestämde mig för att försöka jobba halvtid i juli och heltid från augusti, men vad ska man göra, när inge förstår hur ont jag har och hur mycket jag lider, när ingen lyssnar på mig när jag försöker förklara.

  MVH: Tuulikki Pellikka

  • Tomas Alsbro skriver:

   Tuulikki, den allmänna sjukförsäkringen är inte längre en försäkring som skall täcka inkomstförlust vid arbetsoförmåga pga sjukdom.  Den allmänna sjukförsäkringens ersättningsregler är idag en ren politiskt konstruktion – politisk i den meningen att den inte längre är en sjukförsäkring utan ett bidrag utan egentlig koppling till sjukdom och arbetesoförmåga. När det gäller avgiften/premien för sjukförsäkringen, så har den inte någon som helst koppling till sjukersättningens nivåer.
   Begreppsmässigt har politikerna med hjälp av media omformulerat sjukFÖRSÄKRINGEN till att omtalas som BIDRAG.
   Tomas Alsbro

 • Wivan skriver:

  1983 råkade jag ut för en olycka på arbetet, med en nervskada i en arm som följd. Jag utvecklade ett mycket svårt neuropatiskt smärttillstånd, och det har varit svårt att hitta någon smärtlindring som fungerar Arbetsskadan är omprövad många gånger av Försäkringskassan, och har hela tiden varit godkänd. Förra året hände något mycket märkligt. Nervskadan omvandlades till en ”mindre stukning av armbågen”, av en försäkringsläkare på Försäkringskassans arbetsskadeenhet i Skåne, trots att armen är opererad ett flertal gånger. (Länets arbetsskador handläggs i Skåne) Det resulterade i att min ersättning halverades. 3 – 4 ggr/vecka får jag så svåra smärtanfall att jag kräks och svimmar om jag inte lägger mig blixtstilla och sätter på min ”ryggmärgsstimulator” Ett smärtanfall varar i ca. 8 timmar, och efteråt blir jag väldigt trött och yr. På grund av smärtan så sover jag endast 2 x 2 timmar/dygn.

  Alla mina tre, tydliga, läkarutlåtanden ratades (varav två från smärtspecialister) liksom journalanteckningarna från Neurokirurgen i Lund. Enligt försäkringsläkaren så berodde min smärta i armen på ofrivillig barnlöshet från 1991, trots att jag är lycklig mamma till två biologiska tonårsdöttrar. Försäkringsläkaren ansåg tydligen att jag är synsk. Hur kunde jag annars få en fysisk svår nervskada 1983 av något som inträffade 1991?

  Jag skrev av operationsberättelserna, ritade skadan och skickade det till Försäkringskassan. Svaret jag fick: ”Inkommit underlag tillför således inget nytt min bedömning är samma som tidigare. Jag hopas att jag härmed kunnat motivera varför jag inte kan bedöma att det är adekvat orsakssamband mellan anmäld händelse i arbetet 1983 10 25 (en mindre stukning av armbågen) och de besvär av principiellt okänd orsak som HWJ har i dag.” Försäkringsläkaren hävdade att jag inte uppfyllde kriterierna för neuropatisk smärta, men när jag letade upp kriterierna i den litteratur som han refererade till, så uppfyllde jag allt med råge, och det är tydligt dokumenterat i journaler och läkarutlåtanden. Han vägrade dessutom svara på vad som inte var uppfyllt. Försäkringsläkaren nämnde inte ens nervskadan, operationerna av armen och den ”ryggmärgsstimulator” jag fick inopererad 2005, i sitt yttrande! Inte en enda mening i hans yttrande stämde med verkligheten. Det var helt absurt!

  Efter åtta månader fick jag rätt i Försäkringskassans omprövningsenhet i Stockholm, men detta är det mest kränkande som jag någonsin har råkat ut för! Under tiden stod jag med mer än en halverad inkomst, så det blev ingen rolig sommar för mina barn. Min historia är så osannolik att jag förstår om folk inte tror på den. Men tyvärr är den sann. I kontakten med andra arbetsskadade, upplever jag att kassans beslutsfattare alltid går på sin egen läkares yttrande, hur orimligt det än är. Tidigare godkända arbetsskador omvandlas plötsligt till ”åldersförändringar”, och livräntor minskas eller dras in. Jag har inga konkurrerande diagnoser, så försäkringsläkaren konstruerade därför en ”fantasidiagnos” på alldeles egen hand.

  Naturligtvis ska vi arbetsskadade granskas. Arbetsskadeförsäkringen ska täcka arbetsskador, och inget annat. Men granskningen måste ske på ett seriöst och korrekt sätt. Jag har träffat människor som varje gång livräntan ska omprövas måste gå till domstol, trots att de där har fått rätt tidigare, och inget nytt har inträffat i ärendet. Hur ska man orka det, när man knappt får vardagen att fungera? Dessutom verkar Försäkringskassan så gott som alltid överklaga ett för dem negativt beslut från Länsrätten, till Kammarrätten. Det resulterar i att den försäkrade kan få vänta i ett år eller mer på rätt ersättning, vilket ofta får svåra konsekvenser för den privata ekonomin.

  Försäkringsläkare kan i princip skriva precis vad som helst i sina yttranden, de står inte under någon tillsynsmyndighet då de inte fattar några beslut. De går inte att JO anmäla, då JO inte tar ställning i medicinska frågor, och de lyder inte under HSAN. Det verkar inte spela någon roll hur många tydliga expertutlåtanden den försäkrade än har, de ratas nästan alltid av Försäkringskassan. Tyvärr har inte många sjuka/arbetsskadade ekonomiska resurser att anlita en advokat. Hemförsäkringens rättsskydd gäller inte i förvaltningsdomstol. Som sjuk eller arbetsskadad har man alltså ett sämre rättsskydd än en brottsling! Hur många sjuka kan/orkar överklaga till domstol på egen hand? När det gäller arbetsskador verkar det som om Försäkringskassan använder sig av ”uttröttningsmetoden” då de gång på gång tvingar arbetsskadade att överklaga till domstol vid förlängning av arbetsskadelivräntan, trots att inget nytt har inträffat. Det borde snart vara dags för en granskning av Försäkringskassans arbetsskadehantering!

  Trots att jag till slut fick rätt, så är jag mycket upprörd!

  Konkret så önskar jag detta:
  Det borde finnas ett rättsskydd i förvaltningsdomstolar då det handlar om att överklaga en myndighets beslut. Har man inte råd att anlita advokat, så är man oftast chanslös.
  Det borde finnas någon typ av ”haverikommission” på Försäkringskassan som granskar ärenden som gått så ”snett” som mitt. Ska verkligen skattepengar läggas på så oseriösa försäkringsläkare?? Det konstiga är att försäkringsläkaren var smärtläkare. Mina läkare trodde att han inte hade läst journalunderlaget och att det därför blev så fel. Det hjälpte inte ens att jag ritade av hur skadan såg ut och skrev av operationsberättelserna. Beslutsfattaren på FK borde ha insett att något var mycket fel, men de går alltid på sin egen läkares yttrande.

 • Wivan skriver:

  1983 råkade jag ut för en olycka på arbetet, med en nervskada i en arm som följd. Jag utvecklade ett mycket svårt neuropatiskt smärttillstånd, och det har varit svårt att hitta någon smärtlindring som fungerar Arbetsskadan är omprövad många gånger av Försäkringskassan, och har hela tiden varit godkänd. Förra året hände något mycket märkligt. Nervskadan omvandlades till en ”mindre stukning av armbågen”, av en försäkringsläkare på Försäkringskassans arbetsskadeenhet i Skåne, trots att armen är opererad ett flertal gånger. (Länets arbetsskador handläggs i Skåne) Det resulterade i att min ersättning halverades. 3 – 4 ggr/vecka får jag så svåra smärtanfall att jag kräks och svimmar om jag inte lägger mig blixtstilla och sätter på min ”ryggmärgsstimulator” Ett smärtanfall varar i ca. 8 timmar, och efteråt blir jag väldigt trött och yr. På grund av smärtan så sover jag endast 2 x 2 timmar/dygn.

  Alla mina tre, tydliga, läkarutlåtanden ratades (varav två från smärtspecialister) liksom journalanteckningarna från Neurokirurgen i Lund. Enligt försäkringsläkaren så berodde min smärta i armen på ofrivillig barnlöshet från 1991, trots att jag är lycklig mamma till två biologiska tonårsdöttrar. Försäkringsläkaren ansåg tydligen att jag är synsk. Hur kunde jag annars få en fysisk svår nervskada 1983 av något som inträffade 1991?

  Jag skrev av operationsberättelserna, ritade skadan och skickade det till Försäkringskassan. Svaret jag fick: ”Inkommit underlag tillför således inget nytt min bedömning är samma som tidigare. Jag hopas att jag härmed kunnat motivera varför jag inte kan bedöma att det är adekvat orsakssamband mellan anmäld händelse i arbetet 1983 10 25 (en mindre stukning av armbågen) och de besvär av principiellt okänd orsak som HWJ har i dag.” Försäkringsläkaren hävdade att jag inte uppfyllde kriterierna för neuropatisk smärta, men när jag letade upp kriterierna i den litteratur som han refererade till, så uppfyllde jag allt med råge, och det är tydligt dokumenterat i journaler och läkarutlåtanden. Han vägrade dessutom svara på vad som inte var uppfyllt. Försäkringsläkaren nämnde inte ens nervskadan, operationerna av armen och den ”ryggmärgsstimulator” jag fick inopererad 2005, i sitt yttrande! Inte en enda mening i hans yttrande stämde med verkligheten. Det var helt absurt!

  Efter åtta månader fick jag rätt i Försäkringskassans omprövningsenhet i Stockholm, men detta är det mest kränkande som jag någonsin har råkat ut för! Under tiden stod jag med mer än en halverad inkomst, så det blev ingen rolig sommar för mina barn. Min historia är så osannolik att jag förstår om folk inte tror på den. Men tyvärr är den sann. I kontakten med andra arbetsskadade, upplever jag att kassans beslutsfattare alltid går på sin egen läkares yttrande, hur orimligt det än är. Tidigare godkända arbetsskador omvandlas plötsligt till ”åldersförändringar”, och livräntor minskas eller dras in. Jag har inga konkurrerande diagnoser, så försäkringsläkaren konstruerade därför en ”fantasidiagnos” på alldeles egen hand.

  Naturligtvis ska vi arbetsskadade granskas. Arbetsskadeförsäkringen ska täcka arbetsskador, och inget annat. Men granskningen måste ske på ett seriöst och korrekt sätt. Jag har träffat människor som varje gång livräntan ska omprövas måste gå till domstol, trots att de där har fått rätt tidigare, och inget nytt har inträffat i ärendet. Hur ska man orka det, när man knappt får vardagen att fungera? Dessutom verkar Försäkringskassan så gott som alltid överklaga ett för dem negativt beslut från Länsrätten, till Kammarrätten. Det resulterar i att den försäkrade kan få vänta i ett år eller mer på rätt ersättning, vilket ofta får svåra konsekvenser för den privata ekonomin.

  Försäkringsläkare kan i princip skriva precis vad som helst i sina yttranden, de står inte under någon tillsynsmyndighet då de inte fattar några beslut. De går inte att JO anmäla, då JO inte tar ställning i medicinska frågor, och de lyder inte under HSAN. Det verkar inte spela någon roll hur många tydliga expertutlåtanden den försäkrade än har, de ratas nästan alltid av Försäkringskassan. Tyvärr har inte många sjuka/arbetsskadade ekonomiska resurser att anlita en advokat. Hemförsäkringens rättsskydd gäller inte i förvaltningsdomstol. Som sjuk eller arbetsskadad har man alltså ett sämre rättsskydd än en brottsling! Hur många sjuka kan/orkar överklaga till domstol på egen hand? När det gäller arbetsskador verkar det som om Försäkringskassan använder sig av ”uttröttningsmetoden” då de gång på gång tvingar arbetsskadade att överklaga till domstol vid förlängning av arbetsskadelivräntan, trots att inget nytt har inträffat. Det borde snart vara dags för en granskning av Försäkringskassans arbetsskadehantering!

  Trots att jag till slut fick rätt, så är jag mycket upprörd!

  Konkret så önskar jag detta:
  Det borde finnas ett rättsskydd i förvaltningsdomstolar då det handlar om att överklaga en myndighets beslut. Har man inte råd att anlita advokat, så är man oftast chanslös.
  Det borde finnas någon typ av ”haverikommission” på Försäkringskassan som granskar ärenden som gått så ”snett” som mitt. Ska verkligen skattepengar läggas på så oseriösa försäkringsläkare?? Det konstiga är att försäkringsläkaren var smärtläkare. Mina läkare trodde att han inte hade läst journalunderlaget och att det därför blev så fel. Det hjälpte inte ens att jag ritade av hur skadan såg ut och skrev av operationsberättelserna. Beslutsfattaren på FK borde ha insett att något var mycket fel, men de går alltid på sin egen läkares yttrande.

  • Tofreeinnature skriver:

   Hej. Läste din beskrivelse feb 2013, i att sätta mig in i hur FK agerar. Har läst en om hel del personer som blivit utsatt. Det är hemskt hur FK beter sig. Det borde anmälas till europa domstolen eller hellre FN. Det är så lätt att tappa misstron mot vårt samhälle, det har jag gjort. Är själv drabbad men inte orkat processa om det. Kan bara säga att jag lider med dig. hälsningar Torgny…

 • Torbjörn skriver:

  Det är verkligen en stor bedrövelse hur Försäkringskassan agerar. Och det är också en mycket stor rättsskandal. Det verkar, som sagts, som om Försäkringskassan på alla vis försöker att undvika all kontakt med både sjukskrivna och deras läkare.

  Man får definitivt intrycket, när man har med kassan att göra, att de handläggare som arbetar där har som främsta prioritet att avfärda, ifrågasätta, sprida desinformation och på alla sätt undvika att utföra det arbete som de verkligen är satta att göra.

  Försäkringskassans agerande hotar att undergräva hela samhällsordningen som bygger på demokrati och att myndigheter ska utföra det de är tillsatta för att göra och ska göra detta enligt de riktlinjer och lagar som reglerar deras verksamhet.

  För min del hade det varit mer acceptabelt om man från regering och riksdags sida bestämde att allmän sjukförsäkring i landet är att jämställa med att abonnera på postkodslotteriet. Att man bara lade ner hela Försäkringskassan och därmed frigjorde mycket stora summor och sedan när människor blev sjukskrivna så skulle saken om huruvida de skulle få ersättning från sjukförsäkringen avgöras i ett lotteri där kanske chansen var 80% att få ersättning.
  De resterande 20% som förlorade i dragningen skulle vara hänvisade till socialbidrag. Detta är väl kanske som det förhåller sig nu fast det kostar oerhörda pengar att administrera dessa slumpartade och omotiverade beslut om vem som ska ha rätt till ersättning enligt deras försäkring eller vilka som inte ska ha det.

  Tänk om ett privat försäkringsbolag fungerade på samma sätt som Försäkringskassan. De skulle snart förlora varenda kund.

  Det gäller oss alla, som medborgare, att börja ställa krav och klart visa att vi inte accepterar situationen.

  Dagens försäkringskassa påminner om hur skatteverket en gång var i Sverige. Försäkringskassans förtroende hos folket sjunker stadigt medan skatteverkets förtroende stadigt har stärkts. Inget principiellt har ändrats de senaste 20 åren kring dessa myndigheter. Det är fortfarande så att skatteverket tar pengar av folk och försäkringskassan ger pengar till folk. Orsaken till att skatteverket har mycket större förtroende hos det svenska folket är helt enkelt det att skatteverket i många år har arbetat med att utbilda sina medarbetare att följa lagen (förvaltningslagen). Hos skatteverket blir människor bemötta på ett korrekt sätt och skatteverkets beslut är alltid motiverat med utgångspunkt i skattelagstiftningen. Detta är inte alls fallet när det gäller Försäkringskassan och motsvarande lagstiftning som reglerar deras verksamhet.

  Jag har själv ett ärende som ligger hos Länsrätten för avgörande. Genom Försäkringskassans agerande har jag nu under två års tid tvingats leva på lån, vänners och släktingars givmildhet, samt sedan något år tillbaka på socialbidrag. Sedan ca 20 år tillbaks är jag kroniskt sjuk men har trots detta alltid arbetat mycket hårt men detta fungerade inte längre för mig sedan jag och min familj fick genomlida en mycket stor tragedi.

  Jag har som så många andra inte haft råd att anlita något juridiskt ombud när det gällde att hävda min talan i Länsrätten utan har fått, så gott jag kunnat, sätta mig in i vad som gäller. Mina läkare har hjälpt mig på alla vis de kunnat. I alla fall en av mina läkare har informerat mig om att hon sedan en tid inte anser att hon längre kan sköta sitt arbete på grund av Försäkringskassan och kommer att sluta trots att hon i övrigt vill fortsätta. Detta är för övrigt en mycket kvalificerad och erfaren läkare.

  Jag tror starkt på att bekämpa Försäkringskassan med samma medel som de själva säger sig stödja sina beslut på. Nämligen lagstiftningen.

  Detta har jag tagit fasta på när det gäller mitt överklagande till Länsrätten.

  Då gäller det i synnerhet förvaltningslagen. Detta är en mycket enkel och klar lagstiftning som i enkla och praktiska ordalag beskriver vad alla myndigheter i Sverige har att följa. Försäkringskassan bryter konsekvent och medvetet mot denna lag.

  Försäkringskassan har tagit fram ett eget material som heter ”Försäkringskassan och förvaltningslagen” som fastslår de riktlinjer som Försäkringskassan ska arbeta utifrån.
  Det finns här att läsa
  http://www.forsakringskassan.se/irj/go/km/docs/fk_publishing/Dokument/Regler/V%C3%A4gledningar/V%C3%A4gledning%202004:07.pdf

  Lycka till och stå på er i er strävan efter rättvisa!

  Vänliga hälsningar
  Torbjörn

 • Torbjörn skriver:

  Det är verkligen en stor bedrövelse hur Försäkringskassan agerar. Och det är också en mycket stor rättsskandal. Det verkar, som sagts, som om Försäkringskassan på alla vis försöker att undvika all kontakt med både sjukskrivna och deras läkare.

  Man får definitivt intrycket, när man har med kassan att göra, att de handläggare som arbetar där har som främsta prioritet att avfärda, ifrågasätta, sprida desinformation och på alla sätt undvika att utföra det arbete som de verkligen är satta att göra.

  Försäkringskassans agerande hotar att undergräva hela samhällsordningen som bygger på demokrati och att myndigheter ska utföra det de är tillsatta för att göra och ska göra detta enligt de riktlinjer och lagar som reglerar deras verksamhet.

  För min del hade det varit mer acceptabelt om man från regering och riksdags sida bestämde att allmän sjukförsäkring i landet är att jämställa med att abonnera på postkodslotteriet. Att man bara lade ner hela Försäkringskassan och därmed frigjorde mycket stora summor och sedan när människor blev sjukskrivna så skulle saken om huruvida de skulle få ersättning från sjukförsäkringen avgöras i ett lotteri där kanske chansen var 80% att få ersättning.
  De resterande 20% som förlorade i dragningen skulle vara hänvisade till socialbidrag. Detta är väl kanske som det förhåller sig nu fast det kostar oerhörda pengar att administrera dessa slumpartade och omotiverade beslut om vem som ska ha rätt till ersättning enligt deras försäkring eller vilka som inte ska ha det.

  Tänk om ett privat försäkringsbolag fungerade på samma sätt som Försäkringskassan. De skulle snart förlora varenda kund.

  Det gäller oss alla, som medborgare, att börja ställa krav och klart visa att vi inte accepterar situationen.

  Dagens försäkringskassa påminner om hur skatteverket en gång var i Sverige. Försäkringskassans förtroende hos folket sjunker stadigt medan skatteverkets förtroende stadigt har stärkts. Inget principiellt har ändrats de senaste 20 åren kring dessa myndigheter. Det är fortfarande så att skatteverket tar pengar av folk och försäkringskassan ger pengar till folk. Orsaken till att skatteverket har mycket större förtroende hos det svenska folket är helt enkelt det att skatteverket i många år har arbetat med att utbilda sina medarbetare att följa lagen (förvaltningslagen). Hos skatteverket blir människor bemötta på ett korrekt sätt och skatteverkets beslut är alltid motiverat med utgångspunkt i skattelagstiftningen. Detta är inte alls fallet när det gäller Försäkringskassan och motsvarande lagstiftning som reglerar deras verksamhet.

  Jag har själv ett ärende som ligger hos Länsrätten för avgörande. Genom Försäkringskassans agerande har jag nu under två års tid tvingats leva på lån, vänners och släktingars givmildhet, samt sedan något år tillbaka på socialbidrag. Sedan ca 20 år tillbaks är jag kroniskt sjuk men har trots detta alltid arbetat mycket hårt men detta fungerade inte längre för mig sedan jag och min familj fick genomlida en mycket stor tragedi.

  Jag har som så många andra inte haft råd att anlita något juridiskt ombud när det gällde att hävda min talan i Länsrätten utan har fått, så gott jag kunnat, sätta mig in i vad som gäller. Mina läkare har hjälpt mig på alla vis de kunnat. I alla fall en av mina läkare har informerat mig om att hon sedan en tid inte anser att hon längre kan sköta sitt arbete på grund av Försäkringskassan och kommer att sluta trots att hon i övrigt vill fortsätta. Detta är för övrigt en mycket kvalificerad och erfaren läkare.

  Jag tror starkt på att bekämpa Försäkringskassan med samma medel som de själva säger sig stödja sina beslut på. Nämligen lagstiftningen.

  Detta har jag tagit fasta på när det gäller mitt överklagande till Länsrätten.

  Då gäller det i synnerhet förvaltningslagen. Detta är en mycket enkel och klar lagstiftning som i enkla och praktiska ordalag beskriver vad alla myndigheter i Sverige har att följa. Försäkringskassan bryter konsekvent och medvetet mot denna lag.

  Försäkringskassan har tagit fram ett eget material som heter ”Försäkringskassan och förvaltningslagen” som fastslår de riktlinjer som Försäkringskassan ska arbeta utifrån.
  Det finns här att läsa
  http://www.forsakringskassan.se/irj/go/km/docs/fk_publishing/Dokument/Regler/V%C3%A4gledningar/V%C3%A4gledning%202004:07.pdf

  Lycka till och stå på er i er strävan efter rättvisa!

  Vänliga hälsningar
  Torbjörn

 • Morgan Svensson skriver:

  Tack

  I en värld där systemet ser ut som det gör.

  Där systematiska rättsövergrepp sker dagligen, mot dem som har minst möjlighet att ta strid för sin sak, är det i alla fall skönt att se att det finns några som försöker göra det rätta.

  För detta vill jag tacka er. (Gunilla B, Tomas A, Tomas T.)

  Ibland undrar jag om kravet för att bli läkare någonsin varit att bry sig om andra människor eller om människor bara är ett medel för att skapa sig status och en hög inkomst för sådana läkare som blir papegojor åt särintressen, som försäkringsbolagen och försäkringskassan.

  Ingen som arbetar på det sättet förtjänar att få arbeta med människor, än mindre få fatta beslut som påverkar andra människors liv på ett så intervenerande sätt som en krossad ekonomisk trygghet betyder.

  De borde dessutom vara medvetna om att frustration är en mäktig kraft… (Särskilt om den paras med en mycket medveten oförlåtlig kränkning som inte kan likställas med annat än att ”pissas på – inte vara vatten värd.”)

  Någonstans är jag förvånad att inte detta fått någon påtaglig konsekvens ännu.

  Kanske är det t.o.m. så att ert goda arbete immuniserar de som blivit mest kränkta. De har i alla fall er som strider för deras rätt på sin sida.

  Den bottenlösa brunn som kunde vara grogrund för mer destruktiva reaktioner finns därför inte riktigt.

  Ni är ju där och lyser upp fallet ner mot botten med varsin liten lampa.

  …och alla vet ju att… en ljusglimt, är allt som behövs, för att en liten strimma hopp skall bestå…

  Lycka till i fortsättningen.
  Förr eller senare segrar sanningen.
  Den kan döljas och hållas i mörker, men den kan aldrig begravas för evigt… Fortsätt belysa frågan…

 • Morgan Svensson skriver:

  Tack

  I en värld där systemet ser ut som det gör.

  Där systematiska rättsövergrepp sker dagligen, mot dem som har minst möjlighet att ta strid för sin sak, är det i alla fall skönt att se att det finns några som försöker göra det rätta.

  För detta vill jag tacka er. (Gunilla B, Tomas A, Tomas T.)

  Ibland undrar jag om kravet för att bli läkare någonsin varit att bry sig om andra människor eller om människor bara är ett medel för att skapa sig status och en hög inkomst för sådana läkare som blir papegojor åt särintressen, som försäkringsbolagen och försäkringskassan.

  Ingen som arbetar på det sättet förtjänar att få arbeta med människor, än mindre få fatta beslut som påverkar andra människors liv på ett så intervenerande sätt som en krossad ekonomisk trygghet betyder.

  De borde dessutom vara medvetna om att frustration är en mäktig kraft… (Särskilt om den paras med en mycket medveten oförlåtlig kränkning som inte kan likställas med annat än att ”pissas på – inte vara vatten värd.”)

  Någonstans är jag förvånad att inte detta fått någon påtaglig konsekvens ännu.

  Kanske är det t.o.m. så att ert goda arbete immuniserar de som blivit mest kränkta. De har i alla fall er som strider för deras rätt på sin sida.

  Den bottenlösa brunn som kunde vara grogrund för mer destruktiva reaktioner finns därför inte riktigt.

  Ni är ju där och lyser upp fallet ner mot botten med varsin liten lampa.

  …och alla vet ju att… en ljusglimt, är allt som behövs, för att en liten strimma hopp skall bestå…

  Lycka till i fortsättningen.
  Förr eller senare segrar sanningen.
  Den kan döljas och hållas i mörker, men den kan aldrig begravas för evigt… Fortsätt belysa frågan…

 • Friman skriver:

  Tydligen är det inte många som skriver här mer!.
  är det för att man ger upp eller bara för att man inte vet var man kan söka stöd och information.
  Har själv en trafik skada sen dec 2004.
  Har efter många olika tester olika utredningar arbetsprövning o.s.v
  Just blivit av stängd från fsk efter en så kallad utredning på susanu kliniken i Malmö som tog ca 2 timmar kom dom fram till att jag skall jobba. Det har jag prövat o det funkar inte ca 12-14 timmar i veckan var det jag prövade o det funkade inte. Efter utredning med Fsk och Af kom det fram att jag inte kunde jobba o blev avförd från AF nu så skall jag jobba med lätt jobb vad fan är det ?? och hur mycket då inga klar besked tvingad att gå på sus!! mit liv är nu skit o jag skall slås med dom jag ger mej aldrig trött på att bli trampad på

  hoppas fler vågar ta upp det här nu får det var nog !!!

 • Friman skriver:

  Tydligen är det inte många som skriver här mer!.
  är det för att man ger upp eller bara för att man inte vet var man kan söka stöd och information.
  Har själv en trafik skada sen dec 2004.
  Har efter många olika tester olika utredningar arbetsprövning o.s.v
  Just blivit av stängd från fsk efter en så kallad utredning på susanu kliniken i Malmö som tog ca 2 timmar kom dom fram till att jag skall jobba. Det har jag prövat o det funkar inte ca 12-14 timmar i veckan var det jag prövade o det funkade inte. Efter utredning med Fsk och Af kom det fram att jag inte kunde jobba o blev avförd från AF nu så skall jag jobba med lätt jobb vad fan är det ?? och hur mycket då inga klar besked tvingad att gå på sus!! mit liv är nu skit o jag skall slås med dom jag ger mej aldrig trött på att bli trampad på

  hoppas fler vågar ta upp det här nu får det var nog !!!

  • Anna skriver:

   Hej, ville bara meddela att FK inte än ändrat sig till det bättre. Vet av egen erfarenhet, och läser på nätet för att få verkligheten att klarna efter chocken av FK beteende. Borde finnas en stödgrupp för de som har att göra med dessa!

 • GC - mitt emellan Läns- och Kammarrätt skriver:

  Stor Skandal!
  Kommunist och diktatorsfasoner och inget annat!
  Det finns ingen som helst rättvisa i vårt land längre.
  Brottslingar får mer hjälp, dom lägger staten mer än gärna en slant på….
  Tack för att ni sätter ett fotavtryck i den här röran!

 • GC - mitt emellan Läns- och Ka skriver:

  Stor Skandal!
  Kommunist och diktatorsfasoner och inget annat!
  Det finns ingen som helst rättvisa i vårt land längre.
  Brottslingar får mer hjälp, dom lägger staten mer än gärna en slant på….
  Tack för att ni sätter ett fotavtryck i den här röran!

  • Linda Danielsson skriver:

   Kommunist? Diktatur och Kommunism är inte samma sak. För övrigt har vi väl Moderat regering och det är väl så långt ifrån kommunism man kan komma utan att vara högerextrem?

 • helena skriver:

  Känner mig så arg fortfarande.Länsrätten har verligen bortsätt från de uppenbara. Hur får man prövningstillstånd hos kammarrätten? Vad kan vi göra? När vi skickat handlingar som totalt motbevisat försäkringsläkarna(2st). Så har det bara struntats i. De har typ skrivit. ”degenitvia besvär” eller ”tror sig ej varit avsvimmad” fast det i journalen står:TROR SIG EJ VARIT AVSVIMMAD EN ANDRA GÅNG. Försäkrinskassan beteer sig faktiskt jätteilla. Detta är det största och falskaste maktmissbrukare som finns! De utför värsta övergrepp mot den lilla människan. De bryter mot lagar utan åtgärd. De är inte till för att hjälpa utan stjälpa. Och utför visseledande marknadsförning på sin hemsida och informationsblad. Det går i dagens Sverige,inte få arbetskadeersättning… tro mig.

 • helena skriver:

  Känner mig så arg fortfarande.Länsrätten har verligen bortsätt från de uppenbara. Hur får man prövningstillstånd hos kammarrätten? Vad kan vi göra? När vi skickat handlingar som totalt motbevisat försäkringsläkarna(2st). Så har det bara struntats i. De har typ skrivit. ”degenitvia besvär” eller ”tror sig ej varit avsvimmad” fast det i journalen står:TROR SIG EJ VARIT AVSVIMMAD EN ANDRA GÅNG. Försäkrinskassan beteer sig faktiskt jätteilla. Detta är det största och falskaste maktmissbrukare som finns! De utför värsta övergrepp mot den lilla människan. De bryter mot lagar utan åtgärd. De är inte till för att hjälpa utan stjälpa. Och utför visseledande marknadsförning på sin hemsida och informationsblad. Det går i dagens Sverige,inte få arbetskadeersättning… tro mig.

 • helena skriver:

  Min man har blivit arbetskadad genom sitt fysiskt tunga arbete till detta hände även en olycka på arbetet som gjorde det omöjligt för han att komma tillbaka. En grävmaskin svängde skopan i huvudet på honiom. idag kom besked från länsrätten. avslag!!! även där? man känner sig så maktlös…..livet förstört och inte nes rätt får man. nej,de går på försäkringskasseläkarens linje. Degenitiva förändringar! Vad skall vi göra?
  Behöver jag säga att vi har mängder med specialist intyg?
  MVH Helena

 • helena skriver:

  Min man har blivit arbetskadad genom sitt fysiskt tunga arbete till detta hände även en olycka på arbetet som gjorde det omöjligt för han att komma tillbaka. En grävmaskin svängde skopan i huvudet på honiom. idag kom besked från länsrätten. avslag!!! även där? man känner sig så maktlös…..livet förstört och inte nes rätt får man. nej,de går på försäkringskasseläkarens linje. Degenitiva förändringar! Vad skall vi göra?
  Behöver jag säga att vi har mängder med specialist intyg?
  MVH Helena

 • Kaktusblomman skriver:

  Jag instämmer i allt ni skriver om. Det är en rättsskandal att sjuka/skadade behandlas på detta vis. Har själv råkat ut för detta. Värst drabbas de som inte har råd att bekosta intyg och har svårt med språket.

 • Kaktusblomman skriver:

  Jag instämmer i allt ni skriver om. Det är en rättsskandal att sjuka/skadade behandlas på detta vis. Har själv råkat ut för detta. Värst drabbas de som inte har råd att bekosta intyg och har svårt med språket.

 • Bo Sonnsjö skriver:

  Föreligger jäv om en medicinsk rådgivare samtidigt skulle råka vara sakkunnig åt Socialstyrelsen?

 • Bo Sonnsjö skriver:

  Föreligger jäv om en medicinsk rådgivare samtidigt skulle råka vara sakkunnig åt Socialstyrelsen?

 • […] ”Patienten är rättslös mot Försäkringskassan” Gunilla Bring & Tomas Alsbro […]

Lämna en kommentar

CAPTCHA